ZITROTEK 500 MG 2 FİLM TABLET

ATC: J01FA10

BARKODU: 8699532090287

FİYATI: 9,29TL

ETKEN MADDE: azithromycin – azitromisin

ÜRETİCİ: PFIZER

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik. Yetişkin 1x500mg 3 gün veya ilk gün 500mg sonraki 4 gün 250mg. Çocuk ilk gün 10mg/kg. sonra 4 gün 5mg/kg. Gebelik kategorisi B. Anne sütü ?.

Kontrendikasyon; makrolid allerjisi. Etkileşim; antasitler, teofilin, sitokrom p450 sistemiyle metabolize olan karbamazepin, siklosporin ve heksobarbital gibi ilaçlar, siklosporin, digoksin.

YAN ETKİLERİ

bulantı, karın ağrısı, kusma, şişkinlik, diyare, karaciğer transaminaz enzimlerinde geriye dönüşümlü bir yükselme, geçici nötropeni.Prospektüs ZITROTEK® Film Kaplı Tablet ( Tek Dozda 1000 mg ) FORMÜLÜ Her birinde 500 mg azitromisin baza eşdeğer azitromisin dihidrat ve boyar madde titanyum dioksit içeren 2 film kaplı tablet.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri Azitromisin, kimyasal olarak azalidler olarak adlandırılan bir antibiyotik sınıfının ilkidir.

Kimyasal olarak bu madde, eritromisin A’nın lakton halkasına bir nitrojen atomunun sokulması ile türetilmiştir. Azitromisinin kimyasal adı, 9 – deoksi – 9a – aza 9a – metil – 9a homoeritromisin A’dır. Azitromisinin etki mekanizması, 50S ribozomal alt birimlere bağlanarak ve peptidlerin translokasyonunu önleyerek bakterilerdeki protein sentezinin inhibisyonudur. Azitromisin, aşağıdaki organizmaları da içeren geniş bir spektrumdaki bakterilere karşı in vitro etkinlik gösterir: Cinsel temasla bulaşan hastalık organizmaları: Azitromisin Chlamydia trachomatis’e karşı etkindir ve ayrıca Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae ve Haemophilus ducreyi’ye karşı da iyi etkinlik gösterir. Gram-pozitif aerobik bakteriler: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (grup A beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, alfa-hemolitik streptokoklar (viridans grubu) ve diğer streptokoklar; Corynebacterium diphtheriae.

Azitromisin, Streptococcus faecalis (enterococcus) ve metisilline dirençli stafilokokların çoğunu içeren eritromisine dirençli gram pozitif suşlar ile çapraz direnç gösterir. Gram-negatif aerobik bakteriler: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter türleri, Yersinia türleri, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Shigella türleri, Pasteurella türleri, Vibrio cholerae ve parahaemolyticus, Pleisiomanas shigelloides. Azitromisin ‘in Escherichia coli, Salmonella enteritis, Salmonella typhi, Enterobacter türleri, Aeromonas hydrophila ve Klebsiella türlerine karşı etkinliği değişkendir ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Proteus türleri, Serratia türleri, Morganella türleri ve Pseudomonas aeruginosa genellikle dirençlidir. Anaerobik bakteriler: Bacteroides fragilis ve diğer Bacteroides türleri, Clostridium perfringens, Peptococcus türleri ve Peptostreptococcus türleri, Fusobacterium necrophorum ve Proprionibacterium acnes.

Diğer organizmalar: Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı ajanı), Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Pneumocystis carinii, Mycobacterium avium intracellulare, Campylobacter türleri ve Listeria monocytogenes. Farmakokinetik Özellikleri Azitromisin, insanlarda oral uygulamayı takiben tüm vücuda geniş ölçüde dağılır; biyoyararlılığı yaklaşık %37’dir. ZITROTEK Tablet’in yüksek yağlı bir yemekle birlikte verilmesiyle biyoyararlanımında belirgin bir azalma görülmemiştir. Doruk plazma düzeylerine ulaşma süresi 2-3 saattir. Plazma terminal eliminasyon yarı-ömrü, 2 ila 4 günlük dokuda tükenme (depletion) yarı-ömrünü yakinen yansıtır.

Yaşlı gönüllülerde (>65 yaş), 5 günlük uygulamadan sonra, genç gönüllülere göre ( yüksek EAA değerleri görülmüş, ancak bu değerler klinik olarak anlamlı kabul edilmemiştir ve dolayısı ile herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir. Farmakokinetik çalışmaları, dokularda plazmadakinden bariz şekilde daha yüksek azitromisin düzeyleri göstermiştir (plazmada gözlemlenen maksimum konsantrasyonun 50 katına kadar) ki bu durum, ilacın yoğunlukla dokuya bağlandığını göstermektedir. 500 mg’lık tek bir dozdan sonra akciğer, bademcik ve prostat gibi hedef dokulardaki konsantrasyonlar, bulunması muhtemel patojenlerin MIC90 değerlerinin üzerindedir. İntravenöz yoldan uygulanan bir dozun yaklaşık % 12’si, en önemli bölümü ilk 24 saatte olmak üzere, takip eden 3 gün süresince, ana ilaç olarak idrarla atılır. İnsan safrasında çok yüksek değişmemiş ilaç konsantrasyonları ve beraberinde N- ve O- demetilasyonu, desosamin ve aglikon halkalarının hidroksilasyonu ve kladino konjugat’ının klevajı ile oluşan 10 metabolit bulunur.

Dokulardaki mikrobiyolojik assay’ler ve HPLC karşılaştırmaları, azitromisinin mikrobiyolojik etkinliğinde metabolitlerin hiçbir rol oynamadığını göstermektedir.

ENDİKASYONLAR

ZITROTEK, erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve multirezistant olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ilacın kullanımı, özgeçmişinde azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) seviyeleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Eritromisin ve diğer makrolidlerde olduğu gibi anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Azitromisinle olan bu reaksiyonların bazıları tekrarlayan semptomlara sebep olmuş ve daha uzun bir gözlem ve tedavi süresi gerektirmiştir. Azitromisinin sadece ayaktan oral tedaviye uygun hastalardaki hafif şiddetteki gruplar halinde görülen pnömonilerin tedavisinde güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle aşağıda verilen durumlardaki gibi, risk faktörleri veya şiddetli hastalık nedeniyle ayakta oral tedaviye uygun olmadığı düşünülen pnömoni vakalarında azitromisin kullanılmamalıdır; – Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları – Bakteriyemi teşhisi konulan veya şüphesi olan hastalar – Yatan hastalar – Yaşlı veya aşırı güçsüz hastalar – Diğer ciddi sağlık problemleri olan hastalar (immün sistem yetmezliği veya fonksiyonel aspleni durumları, vb.) Azitromisin daha çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Karsinojenik potansiyeli tam olarak bilinmemektedir. Standard laboratuvar testlerinde mutajenik potansiyel görülmemiştir. Tüm antibiyotik preparatlarında olduğu gibi, mantarlar da dahil duyarlı olmayan organizmalardan kaynaklanan süperenfeksiyon belirtileri için gözlem yapılması önerilir. Hamilelerde Kullanım Her ne kadar hayvanlarda yapılan çalışmalarda fetus için zararlı bulunmamışsa da, hamile kadınlarda sadece başka bir alternatif mevcut değilse kullanılmalıdır.

Emziren Annelerde Kullanım Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLERİ

ZITROTEK, düşük yan etki insidansı ile iyi tolere edilir. Gastrointestinal – Anoreksi, bulantı, kusma/diyare (nadiren dehidratasyonla sonuçlanan), yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık (ağrı/kramp), Kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliği. Özel duyular – Makrolid grubu antibiyotikler ile işitme bozukluğu bildirilmiştir. Azitromisin alan bazı hastalarda işitme kaybı, sağırlık ve/veya kulak çınlaması gibi işitme bozuklukları rapor edilmiştir.

Bunların çoğunluğu yüksek dozların uzun süreli olarak kullanıldığı deneysel çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Hastaların takip bilgilerinin mevcut olduğu bu durumların çoğunda bu yan etkiler geçici olmuştur. Nadiren tat alma anormallikleri bildirilmiştir. Genitoüriner sistem – İnterstisyel nefrit ve akut renal yetmezlik. Hematopoietik – Trombositopeni Karaciğer/Safra – Hepatit ve kolestatik sarılık gibi karaciğer fonksiyon anormallikleri, nadiren de olsa ölümle sonuçlanan seyrek karaciğer nekrozu ve karaciğer yetmezliği vakaları bildirilmiştir.

Bu vakaların azitromisin ile nedensel bir bağlantısı saptanamamıştır. Kas/İskelet – Artralji Psikiyatrik – Agresif tepkiler, sinirlilik, ajitasyon ve anksiyete Üreme – Vajinit Santral ve periferal sinir sistemi – Sersemlik/Vertigo, konvulsiyonlar (diğer makrolidlerde de görüldüğü gibi), baş ağrısı, somnolans, parestezi ve hiperaktivite. Beyaz kan hücreleri/Retiküloendotelyal sistem – Klinik çalışmalarda, arasıra, nötrofil sayısında geçici ve hafif azalmalar gözlenmiş ancak bunun azitromisin ile nedensel bir bağlantısı saptanamamıştır. Deri/Uzantılar – Kaşıntı, döküntü, fotosensitivite, ödem, ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik reaksiyonlar. Nadiren eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz gibi ciddi deri reaksiyonları görülmüştür.

Kardiyovasküler – Çarpıntı ve ventriküler taşikardi gibi aritmiler (diğer makrolidlerde de olduğu gibi) bildirilmiştir, ancak bunun azitromisin ile nedensel bir bağlantısı saptanamamıştır. Genel – Nedensel bir bağlantısı saptanamamakla birlikte asteni bildirilmiştir, monilyazis ve anafilaksi (nadiren fatal) BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Teofilin Sağlıklı gönüllülerde, birlikte uygulanan azitromisin ve teofilinin aralarında hiç bir farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır. Kumarin Tip oral antikoagülanlar Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında, azitromisin, sağlıklı gönüllülere 15 mg’lık tek bir doz halinde uygulanan varfarinin antikoagülan etkisini değiştirmemiştir. Pazarlama sonrası dönemde, azitromisinin kumarin tip oral antikoagülanlar ile beraber uygulanmasının ardından antikoagülan etkinin potansiyalize olduğuna dair raporlar mevcuttur. Kesin bir ilişki ortaya konmamışsa da, protrombin zamanının izlenme sıklığına karar verilmelidir.

Karbamazepin Azitromisin ve karbamazepinin aynı anda verildiği, sağlıklı gönüllülerde yapılan bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında karbamazepin veya aktif metabolitlerinin seviyeleri üzerine hiçbir anlamlı etki gözlenmemiştir. Ergot Teorik ergotizm ihtimali, azitromisinin ergot türevleri ile aynı zamanda kullanımını kontrendike kılar. Siklosporin Azitromisin ile siklosporin arasındaki potansiyel etkileşimi araştıran farmakokinetik veya klinik çalışmalardan elde edilmiş kesin sonuçların olmaması nedeniyle, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlı olmalıdır. Eğer aynı zamanda kullanım zorunluysa, siklosporin düzeyleri izlenmeli ve doz gerekli şekilde ayarlanmalıdır. Digoksin Bazı makrolid antibiyotiklerin bazı hastalarda digoksin’in metabolizmasını (barsakda) bozduğu bildirilmiştir.

Bu gruba yakın bir azalid antibiyotik olan azitromisin ve digoksin’i birlikte alan hastalarda, digoksin seviyelerinin yükselme ihtimali akılda tutulmalıdır. Antasitler Antasit ile azitromisinin aynı zamanda uygulanmasında ortaya çıkacak etkileri araştıran bir farmakokinetik çalışmada, doruk serum konsantrasyonlarının %30’a kadar düşmesine karşın, genel biyoyararlılık üzerinde hiçbir etki gözlenmedi. Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Simetidin Azitromisinden 2 saat önce tek doz olarak verilen simetidin’in azitromisin farmakokinetiği üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada, azitromisin farmakokinetiğinde hiç bir değişiklik görülmemiştir. Triazolam Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Zidovudin Tek doz 1000 mg veya multiple dozlarda 1200 mg veya 600 mg uygulanan azitromisin, zidovudin veya glukronid metabolitinin farmakokinetiğini veya üriner atılımını etkilememiştir. Ancak azitromisin uygulaması, klinik olarak aktif metabolit olan fosforlanmış zidovudinin, periferal kan mononükleer hücrelerindeki konsantrasyonlarını yükseltmiştir. Bu sonucun klinik önemi açık olmamakla beraber, hasta için bir fayda olabilir. Didanozin 6 hastada didanozin ile beraber uygulanan günde 1200 mg azitromisin, plasebo ile karşılaştırıldığında, didanozin farmakokinetiğini etkilememiştir. Rifabutin Rifabutin ve azitromisinin beraber uygulanması her iki ilacın da serum konsantrasyonlarını etkilememiştir.

Azitromisin ve rifabutinin beraber alan hastalarda nötropeni görülmüştür. Rifabutin kullanımı ile nötropeni görülmekle beraber, azitromisin kombinasyonu ile ilgili kesin bir ilişki ortaya konmamıştır. Terfenadin Farmakokinetik çalışmalar azitromisin ve terfenadin arasında bir etkileşim olmadığını göstermiştir. Nadir vakada bildirilmiş olmasından dolayı etkileşim ihtimali bütünüyle ekarte edilmese bile, bir etkileşme olduğuna dair spesifik bir kanıt yoktur. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU ZITROTEK günlük tek doz olarak verilmelidir.

Enfeksiyona göre doz uygulama süresi aşağıda verilmiştir. Azitromisin tabletleri yiyecek ile birlikte alınabilir. Erişkinler (yaşlılar dahil) Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan komplikasyonsuz hastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1000 mg’dır. Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğu olan hastalarda, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. Hafif seviyede böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi > 40 ml/dk), normal böbrek fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda görülen advers etkiler, normal dozlarda görülenlere benzer olmuştur. Doz aşımı durumunda gerektiği şekilde genel semptomatik ve destekleyici tedavi endikedir.

SAKLAMA KOŞULLARI

ZITROTEK Tablet 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Her tablette 500 mg azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içeren 2 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Zitromax 500 mg x 3 tabletlik ve ZITROMAX Oral Suspansiyon (Sulandırmadan sonra 200 mg/5 ml azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içeren) 15 ml.

‘lik (Pediyatrik ambalaj) ve 30 ml.’lik formları da bulunur. – Reçete ile satılır. – HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR. – ÇOCUKLARIN ERİŞEMİYECEKLERİ YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ruhsat No:177/ 81 Ruhsat Tarihi:03.05.1996 Ruhsat Sahibi: PFIZER İLAÇLARI Ltd.Şti. tarafından PFIZER INC.

Şirketinin izniyle Ortaköy-Istanbul’da üretilmiştir. (Uluslararası Ürün Dökümanı: 10.12.1999) (Prospektüs Onay Tarihi: 30.05. 2001)