Ürolojinin Alanları Nelerdir ?

Üroloji erkek ve kadınlarda idrar yolları, ve erkekte üreme sistemi hastalıklarını inceleyen cerrahi branştır. Üroloji adı yunanca idrar ve bilim kelimelerinin bileşmesinden türemiştir. Üroloji alanında uzmanlaşmış tıp doktorlarına Ürolog denir. Ürolojinin tedavi alanları ve branşları hakkında merak ettiklerinizi bu yazıdan öğrenebilirsiniz.

Üroloji uzmanlığının tedavi alanına giren organlar:

Böbrekler,

Böbreküstü bezleri,

Üreterler,

Mesane,

Üretra,

Erkek üreme organları:

Testisler,

Epididimler,

Vas deferensler,

Seminal veziküller,

Prostat,

Penis

Üroloji ihtisası cerrahi eğitim veren uzmanlıklardan biridir. Yeni doğmuş bebekten, yaşamın sonuna kadar her yaşta hasta ile ilgilenen ender branşlardan biridir. Endoskopik ve açık cerrahi prosedürleri içerir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan Prostat Kanseri ve en sık dördüncü sırada rastlanan Mesane kanseri, genç erkekelerde en sık görülen Testis Kanseri gibi hastalıklar nedeni ile geniş bir hasta portföyüne sahiptir.

Ülkemiz gibi nüfusunun çoğunluğu müslüman olan ülkelerde nüfusun yarısı hayatında en az bir kez hemde çocukluk çağında üroloji doktoru ile tanışır. Sünnet prosedürü en sık olarak üroloji doktorlarınca gerçekleştirilmektedir.

Üroloji bir çok branşla yakın ilişki içerisinde çalışır. Böbrek hastalıkları Nefroloji ile ortak alanıdır. Böbreğin cerrahi düzeltme gerektiren hastalıkları ürologlar tarafından, böbrek yetmezliği ve böbrek parankim hasarı yapabilen hastalıklar nefroloji doktorları tarafından tedavi edilir.

Radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji ile ürolojik kanserler konusunda beraber çalışılır.

İnfertilite konusunda Tüp bebek ünitesi ile ortak çalışma yapılarak sperm arttırıcı tedaviler, mikroskopik TESE, TESA prosedürleri uygulanır.

Yine jinekoloji ile kadınlarda idrar kaçırma tedavileri ürolojinin ortak konusudur.

Böbrek nakli hem üroloji hemde genel cerrahi branşları tarafından uygulanabilen bir prosedürdür.

Rekonstrüktif ürolojide plastik cerrahi ile beraber çalışılır.

Psikoloji, çocuk cerrahisi, gastroenteroloji ve endokrinoloji gibi daha bir çok branşla multidisipliner bir yaklaşım içerisinde ortak tedaviler yürütülür.

Üroloji branşı zaman içerisinde alt dallara ayrılmıştır. Bu alt dallar:

Endoüroloji

Laparoskopi

Ürolojik onkoloji

Neurouroloji

Pediatrik üroloji

Androloji

Rekonstrüktif üroloji

Ürojinekoloji

Endoüroloji

Endoüroloji idrar yolunun endoskopik (kapalı) prosedürleri ile ilgilenen üroloji dalıdır.

Son yıllarda minimal invazif prosedürler adı altında endoskopik operasyonlar hızla gelişim göstermiştir.  Açık cerrahinin aksine, endoürolojide üriner sistem müdaheleleri küçük kameralar ve cihazlar kullanılarak yapılır. Kapalı prostat ameliyatları tüm endoskopik ameliyatlara temel taşı olmuştur.

Üriner sistemde yer alan organların bir çoğuna endoskopik ulaşım idrar yolları sayesinde mümkün olabilmektedir. Böylece sistoskopi, taş cerrahisi ve basit üretral ve üreter prosedürleri, mesane tümörleri, prostat ameliyatı üretra yoluyla yapılabilir.

Laparoskopi

Laparoskopi ürolojinin hızla gelişen bir dalıdır. Bazı açık cerrahi girişimlerin yerini almaya adaydır. Prostat, böbrek ve üreter operasyonları laparoskopinin uygulanabildiği alanlardır. Robot yardımlı cerrahi bu alandaki gelişmeleri hızlandırmaktadır. Günümüzde, Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok prostat kanseri operasyonu robot yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde şu an için 2 milyon dolarlık maliyeti, vaka başına 3000 dolar sarf malzemesi gideri ve yıllık 100 bin dolar bakım gideri nedeniyle sayılı merkezler dışında kullanılmamaktadır.

Üroonkoloji

Üroonkolojide prostat, böbrek üstü bezleri, mesane, böbrekler, üreterler, testisler ve penisin malign hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılır. Medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile ortak tedaviler uygulanır.

Neurouroloji

Neurouroloji genitoüriner sisteme ait sinir sisteminin kontrolü ile ilgilidir. CVA (inme), multipl skleroz, Parkinson hastalığı, ve spinal kord yaralanması gibi nörolojik hastalıklar alt üriner sistemde sinirlerde iletim bozukluğuna bağlı bozukluklar meydana getirebilir. Bunların sonuçlarında idrar kaçırma, mesane aşırı aktivitesi, idrar retansiyonu ve detrusor sfinkter dissinerjisi gibi durumlar görülebilir.

Ürodinami neurourolojinin en önemli tanı aracıdır. Tedavi yöntemleri olarak, mesane terapileri, temiz aralıklı kateterizasyon, antikolinerjik ilaçlar, mesane duvarı içine botulinum toksin enjeksiyonu ve sakral nöromodülasyon gibi yöntemler kullanır.

Pediatrik üroloji

Pediatrik üroloji çocuklarda görülen ürolojik hastalılarla ilgilenir. Bunlardan en sık görülenleri kriptorşizm (inmemiş testis), hipospadias, enürezis (altını ıslatma), genital organlarda az gelişme yada gelişmede gecikme,  Vezikoüreteral reflü ve Üreteropelvik bileşke (UPJ) darlığı gibi konjenital anomalilerdir.

Ayrıca sirkumsizyon yani Sünnet bu alt dalın ilgilendiği bir prosedürdür.

Androloji ve İnfertilite

Androloji erkek üreme sistemi hastalıklarını kapsar. Özellikle erkek infertilitesi, erektil disfonksiyon ve ejakülasyon bozuklukları ile ilgilidir. Bu alanda Cerrahi fertilizasyon (vazektomi) prosedürleri, vazektomi reversal ve penil protezler implantasyon içerir.

Rekonstrüktif üroloji

Rekonstrüktif üroloji genitoüriner sistemde organların normal fonksiyonlarını sağlamaya yönelik tüm cerrahi düzeltme prosedürlerini kapsar. Plastik cerrahi ile ürolojinin ortak alanıdır. Konjenital ürolojik bozukluklar, travma (otomobil kazaları, ateşli silah yaralanmaları, endüstriyel kazalar, ata binme yaralanması, vb), üretral darlıklar rekonstrüktif cerrahi gerektirebilir. Penis büyütme operasyonları da bu grupta değerlendirilir.

Ürojinekoloji

Ürojinekoloji aşırı aktif mesane, pelvik organ sarkması ve idrar kaçırma ile uğraşan üroloji alt dalıdır. Ürodinamik becerileri ile birlikte kadın pelvik taban anatomisine hakimiyet bu hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereklidir. Bireyin sorunun nedenine bağlı olarak, bir medikal veya cerrahi tedavi çözüm olabilir.

Üroloji ile ilişkili başlıca konular

Böbrek Üstü Bezi Tümörleri

Böbrek Kanseri

Böbrek Kistleri

Böbrek Taşları

Böbrek Enfeksiyonları (Pyelonefrit)

Böbrek Yetmezliği

Böbrek Nakli

Üretero-Pelvik Juntion (UPJ) Darlığı

Üreter Kanseri

Üreter Taşları

Üreterosel

VezikoÜreteral Reflü Hastalığüı (VUR)

Mesane Kanseri

Mesane Taşları

Mesane Enfeksiyonu (Sistit)

İnterstisyel Sistit

Mesane Sarkması (Sistosel)

Mesane Kanaması (Hematüri)

Sistoskopi

Enüresis Nokturna (Gece Alt Islatma)

Prostat Kanseri

Prostat Enfeksiyonu (Prostatit)

Prostat biyopsisi

BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)

Üretra Darlığı

Üretra Enfeksiyonu (Üretrit)

Penis Kanseri

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Problemi)

Prematur Ejakulasyon (Erken boşalma)

Sağlıklı Penis ve Cinsel Hayat

Penis Fraktürü

Peyronie Hastalığı

Priapizm

Sünnet

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Genital Siiller (HPV)

Testis Kanseri

İnmemiş Testis

Varikosel

Epididimit ve Orşit

Tüp Bebek ve Erkek İnfertilitesi

MikroTESE/TESA

Vazektomi