TERANAR 2 MG 30 TABLET

Allfa adrenerjik reseptörlerin alfa-1 alt tipinin selektif inhibitörü olan bir kinazolin bileşiğidir. Hipertansiyonda ve selim prostat hiperplazisinde 1-20mg/gün. Gebelik kategorisi C. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

YAN ETKİLERİ

postüral etkiler, ödem kırıklık/yorgunluk ve kalp hızı değişmeleri.Kısıtlamalar UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir. Prospektüs FORMÜL Her tablette, Etken madde: 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler: Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin bir post sinaptik alfa1-reseptör blokörüdür. Çalışmalar alfa1-reseptör blokajının antihipertansif etkisinin yanısıra selim prostat hiperplazisi (BPH) gibi kronik, obstruktif mesane boşalması sorunlarında idrar akımını düzelttiğini göstermiştir. BPH semptomları prostatın büyümesinden kaynaklandığı gibi, prostat ve mesane çıkısı kaslarının tonusunun artmasından kaynaklanabilir ve alfa1-reseptörlerinin düzenleyici etkisi burada işe yarar. İnsandaki prostat dokusunun fenilefrinle uyarılan kontraksiyonları terazosinin alfa1-reseptörlerini bloke edici etkisi ile in vitro olarak engellenmiştir. Terazosinin yararlı etkisi son dozdan 24 saat sonra bile görülür, böylece terazosinin günde bir kez alınması yeterlidir. Terazosin tedavisine başlandıktan yaklaşık 2 hafta sonra şikayetlerde azalma ve daha sonra idrar akımı hızında artış görülür. Farmakokinetik Özellikler: Emilim: Terazosin oral alım sonrasında hızlıca ve neredeyse tamamı emilir. Oral biyoyararlanımı %78- 96’dir. Biyoyararlanımı besinlerden çok fazla etkilenmez. Oral alım sonrası maksimal plazma konsantrasyonlarına 1⁄2-11⁄2 saatte ulaşılır. Dağılım: Maddenin yaklaşık %90-94’ü plazma proteinlerine bağlanır. Metabolizma: Terazosin esas olarak karaciğerde amid bağının hidrolizasyonuyla, O-demetilasyonla ve daha az oranda piperazin halkasının yarılması ve N-desalkilizasyonla metabolize edilir. 7 farklı metaboliti gösterilmiştir. Eliminasyon: Genel olarak alınan dozun yaklaşık %40’ı idrarla ve %60’ı feçesle atılır. Etken maddenin yaklaşık %10’u idrarla ve %20’si feçesle hiç değişmeden atılır. Kalanı metabolitler olarak elimine olur. Eliminasyon yarı ömrü 8-14 saat arasındadır. Azalmış böbrek fonksiyonu durumunda terazosinin eliminasyonu çok az etkilenir. Diyalizle temizlenebilme ve zorlu diürez Terazosin plazma proteinlerine bağlandığından hemodiyalizle belirli bir temizlenme beklenmez. Fonksiyonel olarak anefrik hastalarda diyalizle maddenin yaklaşık %7-10’u atılır. Biyoyararlanım 1999’da 24 denekle (yaş ortalamaları 28.6 yıl) yapılan bir biyoyararlanım çalışmasında günde bir kez verilen 5 mg terazosin ve 5 mg referans preparatı karşılaştırılmıştır: Ortalama ve uç değer bilgileri: Test preparatı Referans preparatı maksimal plazmakonsantrasyonu 91,8 ± 22,3 93,8 ± 26,6 (Cmaks), ng/ml Maksimal plazma 1,35 ± 0,78 1,49 ± 0,85 konsantrasyonuna ulaşılan zaman (tmaks), saat Konsantrasyon-zaman-eğrisi 1127,0 ± 311,7 1177,5 ± 333,1 altındaki alan, ng/ml·sa ENDiKASYONLAR Teranar®, benign prostat hiperplazisinin (BPH) semptomatik tedavisinde endikedir. Teranar tedavisiyle, üriner akışta artış ve BPH semptomlarında iyileşme sağlanır. Teranar ayrıca hipertansiyon tedavisinde de endikedir. Teranar, tek başına ya da diüretikler ya da beta adrenerjik bloker ajanlar gibi diğer antihipertansif ajanlarla kombine olarak kullanılabilir. KONTR

ENDİKASYONLAR

Teranar® terazosinin etken maddesine ya da diğer kinazolinlere (örn. Prazosin, Doksazosin) ya da içerikteki yardımcı maddelerin birine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Miksiyon senkopu öyküsü olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR

Teranar® tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Senkop ve “ilk doz” etkisi: Teranar, diğer alfa adrenerjik bloke edici ajanlar gibi, tedavinin ilk ya da ilk birkaç dozu ile kan basıncında belirgin düşüşe, özellikle postural hipotansiyona ve senkopa neden olabilir. Benzer etkinin, tedavi birkaç gün kesilirse ve sonra tekrar başlanırsa da görülmesi beklenir. Diğer alfa adrenerjik blokaj yapan ilaçların hızlı doz artışları ile ya da bir başka antihipertansif ilacın ilavesiyle de senkop bildirilmiştir. Bazen senkop görülmesinden önce, kalp atım hızının dakikada 120–160 vuruş olduğu şiddetli supraventriküler taşikardi görülse de senkopun aşırı postural hipotansif bir etkiye bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca postural hipotansiyon semptomlarına hemodilüsyon katkısının olasılığı da düşünülmelidir. Senkop ya da aşırı hipotansiyon olasılığını azaltmak için tedavi her zaman yatarken verilen 1 mg Teranar dozu ile başlamalıdır. Başlangıç tedavisinde 2 mg, 5 mg ve 10 mg dozlar endike değildir. Sonrasında doz yavaş yavaş “Kullanım Şekli ve Dozu” bölümünde önerildiği gibi arttırılmalıdır ve antihipertansif ilaçlar dikkatle kullanılmalıdır. Hastalar tedavinin başlangıcında görülebilecek senkop sonucu yaralanmaya neden olabilecek durumlardan sakınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Eğer senkop ortaya çıkarsa, hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Teranar’ın ortostatik etkisinin, kronik kullanımda bile doz verildikten kısa bir süre sonra daha fazla olduğunu gösteren bulgular vardır. Tedavinin ilk yedi günü risk daha fazladır; ama tüm zaman aralıklarında söz konusudur. Özellikle ilk doz alındıktan sonra (“1. dozun etkisi”) ya da doz arttırıldığında, özellikle ayakta dururken ya da pozisyon değiştirirken kan basıncı fazlaca düşebilir. Bu durumlarda halsizlik, baş dönmesi ya da çok nadir olarak muhtemelen supraventriküler taşikardinin neden olacağı şuur kaybı gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. İlacın tedaviye iki gün ya da daha uzun süre ara verilmesinden sonra alınmasında da bu tip yakınmalar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu rahatsızlıklar normalde yalnızca kısa bir süre devam eder ve tedavi süresince çoğunlukla bir daha ortaya çıkmaz. Bu tip yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı önerilenden daha yüksek başlangıç dozlarında daha yüksek olduğundan doz talimatlarına dikkatle uyulması önerilir. Doz artırımından ya da ilacın kesilmesi ve yeniden alınmasından sonra ani pozisyon değişikliklerinden ve uzun süre ayakta durmaktan kaçınılmalıdır. Bu özellikle yaşlılar için geçerlidir. Priapizm: Terazosin ve diğer alfa agonistlerle nadiren priapizm görülmüştür. Hasta ortostatik disregülasyonun ya da priapizmin ortaya çıkabileceğinden haberdar olmalıdır ve bu durumlar için önerilen tedbirlere uymalıdır. Hasta özellikle priapizm ortaya çıkarsa hemen hekime başvurması gerektiği, aksi takdirde kalıcı erektil disfonksiyon oluşabileceği konusunda uyarılmadır. Prostat Kanseri: Prostat kanseri ve BPH aynı semptomları gösterebilir. Bu iki hastalık sıklıkla aynı anda bulunabilir. Bu nedenle BPH olduğu düşünülen hastalar Teranar tedavisinden önce prostatik karsinom açısından kontrol edilmelidir. Ortostatik hipotansiyon: Senkop Teranar tabletlerin en şiddetli ortostatik yan etkisi olduğu halde, kan basıncının düşmesine bağlı baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntı gibi semptomlar çok daha yaygın görülebilmektedir. Bu tür olayların potansiyel sorun oluşturduğu mesleklerde çalışan hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır. Hastalar özellikle tedavinin başlangıcında senkopal ve ortostatik semptomlar olasılığına karşı uyarılmalı ve ilk dozdan sonra, 12 saat için araba kullanmaktan ve dikkat gerektiren görevlerden kaçınmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Kan basıncının düşmesine bağlı semptomlar görüldüğünde, bu semptomlar her zaman ortostatik olmasa da, hastalara oturmaları veya sırt üstü yatmaları ve oturur durumdan doğrulurken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Baş dönmesi, sersemleme ve çarpıntılar rahatsızlık verici ise doz düzenlemesinin yapılabilmesi için bunlar doktora bildirilmelidir. Diğer antihipertansiflerle kombinasyon: Kan basıncının aşırı düşebileceği tehlikesi nedeniyle terazosinin ve tiyazid diüretiklerin ya da diğer antihipertansif ilaçların eş zamanlı kullanımı dikkat gerektirir. Terazosin terapisi sırasında bir tiyazid diüretiği ya da başka bir antihipertansif ilaç eklenecekse, terazosin dozu azaltılmalı ya da ilaç kesilmelidir; yeni bir doz ayarlaması yapılması gerekir. Antihipertansif kullanan kişilere terazosin başlanacaksa, terazosin tedavisine başlanmadan önce antihipertansif dozu azaltılır ve yeniden doz ayarlaması yapılır. Vazodilatatör etkisinden dolayı terazosin kullanımına aşağıdaki başlıca durumlarda dikkatle başlanmalıdır: * Aort ya da mitral kapak stenozu nedenli akciğer ödemi * Yüksek debili kalp yetmezliği * Akciğer embolisi ya da hidroperikard nedenli sağ kalp yetmezliği * Düşük dolum basınçlı sol kalp yetmezliği. Ağır koroner kalp hastalığı olan hastalarda kan basıncının çok fazla ya da çok hızlı düşmesi angina pektoris yakınmasının kötüleşmesine neden olabilir. Galaktoz intoleransı, laktoz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi ender herediter bozukluklarda bu ilacın kullanılması önerilmemektedir. Aynı zamanda üst idrar yollarında staz olan, kronik idrar yolu enfeksiyonu ya da mesane taşı olduğu bilinen benign prostat hiperplazisi hastalarında terazosin tedavisi önerilmez. Terazosin idrar kesesi inkontinansı, anürisi ve ileri derecede böbrek bozukluğu olan hastalara başlanmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım Terazosin karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalara özellikle dikkatle verilmelidir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda terazosin kullanımı ile ilgili klinik bilgi olmadığından, ilaç bu tip hastalara önerilmez. Karaciğer metabolizmasını etkileyebilen (simetidin gibi) ilaçlarla eş zamanlı kullanımda dikkatli olunmalıdır. Laboratuar testleri: Kontrollü klinik çalışmalarda hematokrit, hemoglobin, beyaz kan hücreleri total protein ve albumin değerlerinde küçük ancak anlamlı düşüşler olmuştur. Bu bulgular hemodilüsyon ihtimalini düşündürür. Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik kategorisi: C Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır ve terazosinin gebelikte güvenliği kanıtlanmamıştır. Potansiyel yararların anne ve fetus üzerinde oluşabilecek potansiyel risklerden daha fazla olduğu durumlar haricinde, Teranar®ın gebelikte kullanılması önerilmez. Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziren annelere Teranar verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri: Teranar® tedavisi düzenli hekim kontrolü gerektirir. Kişisel olarak görülebilecek farklı yan etkiler nedeniyle reaksiyon zamanı etkilenebilir ve trafiğe aktif katılım, makine kullanımı ya da iş sırasında tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar daha çok tedavinin başlangıcında, doz yükseltildiğinde ve alkolle alınma gibi preparatın değişime uğradığı durumlarda ortaya çıkar. Hasta yan etkilerin kan basıncının düşmesi ile ilişkili ortaya çıkabileceği ve hangi durumlarda özellikle oluşabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. İlk dozun alınmasından ve dozun arttırılmasından sonraki 12 saat süresince hasta trafiğe aktif olarak katılmamalı ve tehlikeli işlerde çalışmamalıdır. YAN ETKiLER/ADVERS ETKiLER Tedavinin başlangıcında, bir yüksek doza geçildiğinde ya da tedaviye kısa süre ara verildikten sonra yeniden başlandığında belirgin kan basıncı düşüşü gelişebilir. Diğer alfa reseptör blokörleri gibi terazosin de senkopa yol açabilir. Bu genellikle tabletin alınmasından sonraki 30–90 dakika arasında meydana gelir. Yüksek tansiyonla ilgili klinik çalışmalarda senkop nöbetlerinin yaklaşık %1 oranında geliştiği bildirilmiştir. Yan etkiler genellikle geçicidir ve hafif ya da ılımlıdır; fakat bazen tedavinin durdurulmasını gerektirecek kadar ciddi olabilmektedir. Yan etkilerin görülme sıklıkları şöyle listelendirilmektedir:
Yaygın: Tedavi edilenlerin 10’da 1’inden az ama 100’de 1’inden fazla
Yaygın olmayan: Tedavi edilenlerin 100’de 1’inden az ama 1000’de 1’inden fazla
Seyrek: Tedavi edilenlerin 1000’de 1’inden az ama 10 000’de 1’inden fazla, yani çok az sayıda vaka Benign Prostatik Hiperplazi Genel olarak vücut:
Yaygın: Güçsüzlük hissi, flu sendromu
Yaygın olmayan: Baş ağrısı, ödem, kilo alımı, senkop Kalp, dolaşım sistemi:
Yaygın: Postural hipotansiyon, göğüs ağrısı, palpitasyon
Yaygın olmayan: Taşikardi
Seyrek: Atriyal flatter Sindirim sistemi:
Yaygın: Bulantı Solunum yolları:
Yaygın: Nefes darlığı, nazal konjesyon, rinit, burun kanaması Ürojenital sistem:
Yaygın: İmpotans, anormal ejekülasyon (örn, Hematospermi), idrar yolu enfeksiyonu
Yaygın olmayan: Miktürasyon sorunları, priapizm, libido azalması Sinir sistemi:
Yaygın: Baş dönmesi, samnolans, idrak ve ruh hali sorunları Özel duyu:
Yaygın olmayan: Göz tembelliği, bulanık görme (renk seçme bozukluğu/sisli görme) Aşırı hassasiyet reaksiyonları:
Seyrek: Anaflaktik reaksiyon Kan:
Seyrek: Trombositopeni Diğer: Herni oluşumu bildirilmiştir. Hipertansiyon Genel olarak vücut:
Yaygın: Güçsüzlük hissi, baş ağrısı
Yaygın olmayan: Sırt ağrısı Kalp, dolaşım sistemi:
Yaygın: Palpitasyon
Yaygın olmayan: Postural hipotansiyon, taşikardi Metabolik ve beslenme bozuklukları
Yaygın: Periferal ödem
Seyrek: Ödem, kilo alımı Sindirim sistemi:
Yaygın: Bulantı
Yaygın olmayan: Kabızlık, diyare, kusma Solunum yolları:
Yaygın: Nefes darlığı, nazal konjesyon, sinüzit Sinir sistemi:
Yaygın: Sersemleme
Yaygın olmayan: Sinirlilik, parestezi
Seyrek: Depresyon, libido azalması Terazosin alımı ile nedensel bir ilişkisi olmadığı düşünülen, ama klinik çalışmalarda ya da piyasaya sürüldükten sonra görülen yan etkiler aşağıda verilmiştir: Tüm vücut: Göğüs ağrısı, yüz ödemi, ateş, karın ağrısı, boyun ve omuz ağrısı; kardiyovasküler sistem: damar genişlemesi, Aritmi; Sindirim sistemi: konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, kusma; Metabolik/beslenme bozuklukları: gut; Kas-iskelet sistemi: artralji, Artrit, eklem rahatsızlıkları, kas ağrısı; Sinir sistemi: anksiyete, uykusuzluk; Solunum sistemi: Bronşit, soğuk algınlğı, epitaksi, grip benzeri belirtiler, faranjit, öksürük artışı, rinit; Cilt: kaşıntı, kızarıklık, terleme; Özel duyu: abnormal görüş, konjonktivit, kulak çınlaması; Ürogenital sistem: sık idrara çıkma, üriner sistem enfeksiyonu, idrar kaçırma. Kontrollu çalışmalarda hemodilüsyon nedeniyle hematokrit, hemoglobin, lökosit, total protein ve albümin gibi bazı kan değerlerinin düşük görünebileceği bildirilmiştir. 24 aydan uzun terazosin tedavisinin prostata özgü antijen (PSA) değerlerine önemli bir etkisi görülmemiştir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

iLAÇ ETKiLEŞiMLERI VE DiGER ETKILEŞMELER Benign Prostat Hiperplazisi: Terazosinle birlikte ADE-inhibitörleri ya da diüretik tedavisi alan hastalarda başdönmesi ve diğer yan etkilerin diğer hastalara göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumda kan basıncının aşırı düşebilme tehlikesi nedeniyle kan basıncını etkileyen (örn., ADE-inhibitörleri, beta reseptör blokörleri, kalsiyum antagonistleri (verapamil), diüretikler) ilaçların eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer alfa reseptör blokerleri ile kombinasyon önerilmemektedir. Hipertansiyon: Hipertansiyonlu hastalarda terazosin diüretiklere ve birçok beta-adrenerjik blokerlere ilave edildiğinde beklenmeyen herhangi bir etkileşim görülmemiştir. Belirgin hipotansiyondan kaçınmak için antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır. Bir diüretik ya da antihipertansif ilavesinde dozun azaltılması gerekebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, aşağıdaki doz önerileri geçerlidir: Tedaviye en düşük dozla başlanmalıdır ve etkili doza kadar aşağıdaki doz şemasına göre doz yavaşca artırılmalıdır. Özellikle hipertansiyon tedavisinde, doz ve doz aralığı hastanın kan basıncına göre ayarlanmalıdır. Bir doz basamağındaki ilk Teranar® tablet gece yatmadan önce alınmalıdır. Aynı doz basamağındaki tüm diğer tabletler sabah ya da akşam alınabilir. Benign prostat hipeplazisi: Tablo 1: BPH’de etkili doza ulaşmada dozun artırılma şeması Ürodinamik etkinin sağlanmasında bir sonraki Doz artırma Günlük terazosin yüksek doza çıkmadan önce doz basamağında basamakları dozu kalınması gereken en az zaman 1. basamak 1 mg 7 gün (1.-7. gün) 2. basamak 2 mg 14 gün (8.-21. gün) Her doz basamağına geçildiğinde geçici yan etkiler ortaya çıkabilir. Yan etkiler geçmezse, dozun yeniden azaltılması gerekebilir. Terapötik etkinlik genellikle günde 2-5 mg alınması ile ortaya çıkar. İstenen etki elde edilinceye kadar doz yavaş yavaş arttırılmalıdır. Dozun günde 10 mg’dan fazlaya çıkarılması semptomlarda daha fazla bir düzelme sağlamayacaktır. Yakınmaların düzelmesi için tedavinin başlanmasından sonra en az iki hafta geçmesi gerektiği göz önüne alınmalıdır. Hipertansiyon: Başlangıç dozu tüm hastalar için 1 mg ve bu doz aşılmamalıdır. Sonraki doz, istenen kan basıncına göre yavaş arttırılabilir. Genellikle önerilen doz günde 1 defa 1–5 mg’dır. Kan basıncı, doz aralığı boyunca kontrolünün sağlandığından emin olunması için izlenmelidir. Teranar® ve diğer kan basıncını düşüren diğer ilaçlarla aynı zamanda kullanılacaksa, yukarıdaki doz önerileri ancak diğer ilaçların dozunun azaltılması ya da bu ilaçların kesilmesi halinde geçerli olacaktır. Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar önerilen dozlarda önemli bir değişiklik gerekmediğini göstermektedir. Yine de bu hastalarda mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır ve doz artırılması tam bir gözetim altında yapılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım Karaciğer fonksiyonu azalmış olan hastalarda, terazosin’in büyük oranda karaciğerle atılması nedeniyle, Teranar® dikkatle kullanılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Çocuklarda kullanım: Teranar® çocuklarda endike değildir. Kullanım şekli ve süresi Tabletler yeterli miktarda sıvıyla yutulmalıdır (örn. bir bardak su). Tedavinin süresine tedavi eden hekim karar verir. Terazosin tedavisi uzun süreli bir tedavidir ve ancak hekim tarafından gerekli görülürse kesilmelidir. Tedaviye iki gün kadar ara verilmişse doz yine günde 1 mg’dan başlanarak yavaş yavaş arttırılır ve ilk doz gece yatmadan önce alınır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ Teranar® doz aşımı genellikle senkopla ilişkili durumlarda hipotansiyona neden olur. Doz aşımı nedeniyle oluşan hipotansiyonda ilk planda kardiyovasküler sistem stabilize edilmelidir. Kan basıncının ve kalp hızının normale döndürülmesi için hasta sırt üstü ve başı aşağıda olacak şekilde yatırılmalıdır. Ciddi hipotansiyonda plazma genişleticiler ve vazopressörler kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonları izlenmelidir ve korunmalıdır. Terazosin plazmada proteinlere bağlı dolaştığından, doz aşımı tedavisinde diyalizin yararı olmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyecekleri, erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız. TiCARi TAKDiM ŞEKLI ve AMBALAJ MUHTEVASI Terenar ® 2 mg tablet, 30 tablet, blisterlerde PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLİ Terenar ® Tedaviye Başlama Seti; 1 kutuda 10 adet 2 mg’lık ve 10 adet 5 mg’lık tablet, blisterlerde Terenar ® 5 mg Tablet; 14 ve 30 tablet, blisterlerde RUHSAT SAHİBİ DR.F.FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 22 34854 Küçükyalı-İSTANBUL RUHSAT TARiH VE NUMARASI 11.10.2007 – 123/10 İMAL YERİ APOGEPHA Arzneimittel GmbH Dresden, Almanya Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi: 11.10.2007

ATC: G04CA03

BARKODU: 8699559010077

FİYATI: 11,9TL

ETKEN MADDE: Terazosin – terazosin

ÜRETİCİ: RECORDATI