SINEMET 30 TABLET

Parkinson tedavisinde dopaminerjik kombinasyon. Düşük dozlarla başlanıp günde 70-100mg karbidopa olacak şekilde. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, selektif olamayan MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı, dar açılı Glokom, psikoz, melanom öyküsü. Etkileşim; triheksifenidil, antiasitler, ferrus ssulfat, metoklopramid, nöroleptikler, opioidler, antihipertansifler, MAO inhibitörleri, sempatomimetikler, fenotiazinler, butirofenonlar, fenitoin, papaverin, diğer parkinson ilaçları.

YAN ETKİLERİ

anoreksi, bulantı, iştahsızlık, diyare, tad değişiklikleri, Aritmi, hipotansiyon, hemolitik Anemi, trombositopeni, lökopeni, istem dışı hareketler, karaciğer böbrek fonksiyonlarında bozulma, allerjik reaksiyonlar.Prospektüs SİNEMET® 25/250 Tablet FORMÜL Her SİNEMET® tableti 25 mg karbidopa 250 mg levodopa, FD&C mavisi no:2 içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER SİNEMET bir aromatik aminoasit dekarboksilaz inhibitörü olan karbidopa ile dopaminin metabolik prekürsörü olan levodopa, Parkinson hastalığı ve sendromu tedavilerinde kullanılan kombinasyonudur. Araştırmalar Parkinson hastalığı semptomlarının beyinde corpus striatum’da dopaminin tükenmesi ile ilgili olduğunu göstermektedir. Dopaminin metabolik prekürsörü olan levodopanın, beyinde dopamine dönüştürülerek Parkinson hastalığının semptomlarını giderdiği düşünülmektedir. Oral uygulamayı takiben, levodopa hızla dekarboksile olur ve ekstraserebral dokularda dopamine dönüştürülür. Yanlızca çok küçük bir miktardaki levodopa değişmeden merkezi sinir sistemine ulaşır. Bu yüzden, uygun bir terapötik yanıt için sık aralıklarla yüksek dozda levodopa verilmesi gerekir. Bu da ekstraserebral dokularda oluşturulan dopamine atfedilebilecek birçok istenmeyen reaksiyonun oluşmasına yol açar. Levodopa, Parkinson hastalığı semptomları üzerine iyileştirici etkisini beyinde dopamine dekarboksile olarak gerçekleştirir. Kan-beyin bariyerini geçemeyen karbidopa, levodopanın yanlızca ekstraserebral dekarboksilasyonunu inhibe ederek, daha fazla levodopanın beyine geçmesini ve daha sonra dopamine çevrilmesini uygun hale getirir. Karbidopa ve levodopanın insanda birlikte uygulanmasını takiben, levodopanın plazma düzeyleri aynı dozajda tek başına verildiği zamankinden belirgin olarak yüksek çıkarken; dopamin ve homovalinik asit gibi belli başlı iki levodopa metabolitinin plazma düzeyleri belirgin olarak düşer. ‘’SİNEMET’’levadopa ile gerekenden yaklaşık %80 daha düşük dozlarda etkili uzun süreli levadopa plazma düzeyleri sağlar. Levodopanın plazma yarı ömrü 50 dakikadır. Karbidopa ve levodopa birlikte uygulandığında, levodopanın yarı ömrü 1.5 saat uzar. Oral 10 ile 25 mg’lık dozlarda piridoksin hidrokloridin (Vitamin B6), levodopanın antiparkinsonyel etkilerini hızla geri döndürdüğü belirtilmiştir. Karbidopa piridoksinin bu etkisini engeller.

ENDİKASYONLAR

SİNEMET, Parkinson hastalığı ve sendromunun tedavisinde endikedir. Parkinsonizm semptomlarının (özellikle rijidite ve bradikinezi olmak üzere) çoğunun tedavisinde kullanılır. SİNEMET, Parkinson hastalığı ve sendromunda görülen tremor, disfaji, siyalore ve postural instabilitenin tedavisinde sıklıkla yararlıdır. Tek başına levodopa uygulanmasına tedavi yanıtı düzensiz olduğunda ve Parkinson hastalığının belirti ve bulguları tüm gün boyunca kontrol edilememekte ise, SİNEMET tedavisine geçilmesi tedaviye yanıt dalgalanmalarının azaltılmasında genellikle etkili olur. ϯ MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, New Jersey, USA’nın tescilli markasıdır. Tek başına levodopa tedavisinin belli yan etkilerini azaltan SİNEMET, daha çok sayıda hastada Parkinson hastalığı semptomlarının uygun tedavisini sağlar. SİNEMET, aynı zamanda piridoksin hidroklorid (B6 vitamini) içeren preparatları kullanan Parkinson hastalarının tedavisinde de endikedir. KONTR

ENDİKASYONLAR

Monoamin oksidaz inhibitörleri (düşük doz selektif MAO-B inhibitörleri hariç) ve SİNEMET birlikte kullanılmamalıdır. Bu inhibitörler SİNEMET tedavisine başlanmadan en az iki hafta önce bırakılmalıdır. SİNEMET bu ilacın komponentlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan ve dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir. Levodopa malign melanomu aktive edebileceğinden, teşhis edilmemiş şüpheli cilt lezyonu olan hastalarda veya melanom öyküsü olanlarda SİNEMET kullanılmamalıdır.

UYARILAR

SİNEMET, ilaca bağlı ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde önerilmemektedir. Tek başına levodopa kullanmakta olan hastalara ‘SİNEMET’verilebilir. Ancak SİNEMET tedavisi başlamadan en az 12 saat önce levodopa kullanımı terkedilmelidir. SİNEMET dozu, daha önce kullanılan levodopa dozunun yaklaşık %20si kadar levodopa sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. (Bkz. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU) Daha önce yalnız levodopa tedavisi görmüş hastalarda diskineziler oluşabilir; çünkü karbidopa beyine daha çok levodopa ulaşmasını sağlar ve böylece daha fazla dopamin oluşur. Diskinezilerin oluşumu halinde doz azaltılması gerekir. Levodopa ile olduğu gibi, SİNEMET de istemsiz hareketlere ve mental bozukluklara yol açabilir. Yalnızca levodopa ile tedavi edilmekte ya da geçmişte istemsiz hareketler ya da psikotik epizodlar öyküsü olan hastalar; Sinemet levodopanın yerine başlandığında dikkatli bir biçimde gözlenmelidir. Bu reaksiyonların levodopa uygulamasının ardından görülen beyin dopamini artışına bağlı olduğu düşünülmektedir. Doz azaltımı gerekebilir. Tüm hastalar, birlikte intihar eğilimi görülebilen Depresyon oluşumu açısından dikkatle gözlemlenmelidirler. Geçirilmiş veya mevcut psikozu olan hastalar dikkatle izlenmeli ve tedavi edilmelidirler. Psikoaktif ilaçlar ile SİNEMET’in birlikte uygulanması sırasında oldukça dikkatli olunmalıdır. (Bkz. DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM) SİNEMET ciddi kardiyovasküler veya pulmoner hastalığı, bronşial astımı, renal, hepatik veya endokrin bozukluğu olan veya peptik ülser (üst gastrointestinal kanama olasılığı nedeniyle) veya konvülsiyon öyküsü olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Atrial, nodal veya ventriküler aritmisi olan koroner yetmezlik nedenli miyokard infarktüsü öyküsü olan hastalarda SİNEMET uygulaması sırasında çok dikkatli davranılmalıdır. Bu tür hastalarda, başlangıç dozu uygulamasında kalp fonksiyonları özel yoğun bakım ünitelerinde dikkatle izlenmelidir. Kronik geniş açılı glokomu olan hastalarda SİNEMET tedavisi dikkatle uygulanmalıdır, göz içi basıncının iyi kontrol edilmesi ve tedavi sırasında göz içi basıncında olabilecek değişikliklerin yakından izlenmesi gerekir. Antiparkinson ilaçlarının ani bırakılması hallerinde rastlanmış kas rijiditesi, beden ısısında artış, mental değişiklikler ve serum Kreatin fosfokinazında artışla birlikte nöroleptik malign sendroma benzeyen bir semptomlar kompleksi bildirilmiştir. Bu yüzden, özellikle antipsikotik kullanan hastalarda karbidopa/levodopa kombinasyonlarında ani doz azaltımına veya bırakımına gidildiğinde hastalar dikkatle izlenmelidir. Levodopa ile olduğu gibi, tedavinin uzaması halinde hepatik, hematopoetik, kardiyovasküler ve renal fonksiyonların periyodik değerlendirmelerinin yapılması önerilmektedir. Genel anestezi gerektiğinde, hastanın ağızdan sıvı ve ilaç almasına izin verildiği sürece SİNEMET tedavisi sürdürülebilir. Tedavi geçici olarak kesildiğinde, hasta tekrar oral ilaç alabilir hale gelir gelmez mutad günlük doz uygulanabilir. Çocuklarda Kullanım Çocuklarda ve bebeklerde SİNEMET’in güvenilirliği ve etkinliği henüz saptanmamıştır ve 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Gebelerde Kullanım SİNEMET’in anne gebeliği üstüne etkisi bilinmemekle birlikte, levodopa ve levodopa- karbidopa kombinasyonlarının her ikisi de tavşanlarda viseral ve iskelet malformasyonlarına neden olmuştur. Bu yüzden, gebelik potansiyeli taşıyan kadınlarda ilaçtan beklenen yararlar, gebelik halinde söz konusu olabilecek olası zararlarla karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmalıdır. Emziren Annelerde Kullanım Karbidopa veya levodopanın anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiği için ve çocuklarda ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, emzirmeye veya SİNEMET kullanımına son verme kararı, anne için ilacın önemi de göz önüne alınarak verilmelidir.

YAN ETKİLERİ

SİNEMET kullanan hastalarda sıklıkla oluşan yan etkiler, dopaminin merkezi nörofarmakolojik aktivitesine bağlıdır. Bu reaksiyonlar genellikle doz azaltımıyla hafifletilebilir. En sık rastlanan yan etkiler koreiform, distonik ve diğer istemsiz hareketleri içeren diskinezilerdir. Kas seğirmesi ve blefarospazm, doz azaltımını düşündürecek erken belirtiler olarak alınmalıdır. Diğer ciddi yan etkiler:paranoid hezeyan ve psikotik epizotları içeren mental değişiklikler, intihar eğilimleri gelişimi ile birlikte olan veya olmayan depresyon ve demanstır. Sık rastlanan ancak ciddi olmayan bir yan etki de bulantıdır. Daha az rastlanan yan etkiler; kardiyak düzensizlikler ve/veya palpitasyon, ortostatik hipotansif epizotlar, bradikinetik epizotlar (‘’on-off’’fenomeni”), anoreksi, bulantı, başdönmesi ve somnolans. Gastrointestinal kanama, duodenal ülser gelişimi, hipertansiyon, flebit, lökopeni, hemolitik ve non-hemolitik anemi, trombositopeni, agranulositoz, göğüs ağrısı, dispne ve parestezi daha nadiren görülmüştür. Nadiren konvülsiyonlar da görülmüştür; ancak SİNEMET ile nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Laboratuvar Testleri Karbidopa-levodopa preparatları ile değişik laboratuvar testlerinde anormallikler oluşmuştur ve SİNEMET ile de oluşabilir. Bunlar; pozitif Coombs testi, kan üre nitrojeni, ürik asit, kreatinin, bilirubin, laktik dehidrogenaz, SGOT (AST), SGPT (ALT), alkalen fosfataz gibi karaciğer fonksiyon testlerinde artışları içermektedir. Hemoglobin, hematokrit azalması, serum glukozunda yükselme, idrarda lökosit, bakteri ve kan bildirilmiştir. Hemolitik anemi oldukça nadirdir. Karbidopa-levodopa preparatları, ketonüri tayininde test şeridi kullanıldığında üriner keton cisimlerinde yanlış-pozitif reaksiyona neden olabilirler. Bu reaksiyon idrar örneğinin kaynatılmasıyla değişmez. Glukozüri testlerinde glukoz oksidaz yöntemleri kullanıldığında yanlış-negatif sonuçlar alınabilir. Levodopa içerenler ile bildirilen diğer yan etkiler: Sinir Sistemi Ataksi, uyuşma hissi, elde tremor artışı, kas seğirmesi, kas krampları, trismus, latent Horner sendromunun aktivasyonu Psikiyatrik Konfüzyon, insomnia, kabus görme, hallusinasyon, delüzyon, ajitasyon, anksiyete, öfori. Gastrointestinal Ağız kuruluğu, ağızda acımsı tat, tükürük artışı, yutma güçlüğü, diş gıcırdatma, hıçkırık, abdominal ağrı ve rahatsızlık, konstipasyon, diyare, flatulans, dilde yanma hissi. Metabolik Kilo artışı veya azalması, ödem. Dermatolojik Sıcak basması, terleme artması, koyu ter, döküntü, Saç Dökülmesi. Ürogenital İdrar retansiyonu ve inkontinansı, koyu idrar, Priapizm. Özel Duyular Diplopi, görme bulanıklığı, pupil dilatasyonu, okülorjik krizler. Muhtelif Zayıflık, halsizlik, Bitkinlik, başağrısı, ses boğukluğu, keyifsizlik, ateş basması, stimulasyon hissi, nefes alma bozuklukları, nöroleptik malign sendrom, malign melanom (bkz. KONTRENDİKASYONLAR) SİNEMET CR İLE BİLDİRİLEN VE SİNEMET’İN DE POTANSİYEL ETKİSİ OLABİLECEK DİĞER YAN ETKİLER ŞUNLARDIR. Sinir Sistemi Düşme, yürüme anormallikleri BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ ARAÇ ve MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ Araç kullanımına ilişkin etkisi bilinmemektedir. Başdönmesi veya uyuklama gibi yan etkiler oluşursa araba ve alet kullanımını etkileyebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aşağıdaki ilaçlar SİNEMET ile birlikte kullanıldığında dikkat gösterilmelidir: Antihipertansif Ajanlar Bazı antihipertansif ilaçlarla tedavi gören hastalarda tedaviye SİNEMET eklendiğinde semptomatik postural hipotansiyon oluşmuştur. Bu yüzden, SİNEMET tedavisine başlandığında, antihipertansif ilaçta doz ayarlaması yapılması gerekebilir. Antidepresanlar Seyrek olarak trisiklik antidepresanlarla, karbidopa-levodopa preparatlarının birlikte kullanımı sonucunda hipertansiyon, diskinezi gibi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. (Monoamin oksidaz inhibitörü kullanan hastalar için KONTR

ENDİKASYONLAR

bölümüne bakınız.) Diğer İlaçlar Fenotiazinler ve butirofenonlar levodopa’nın terapötik etkilerini azaltabilirler. Buna ek olarak levodopanın Parkinson hastalığındaki yararlı etkisinin fenitoin ve papaverin tarafından önlendiği bildirilmiştir. Bu ilaçları SİNEMET ile birlikte kullanan hastalar terapötik yanıtın kaybı açısından dikkatle izlenmelidirler. Levodopa bazı aminoasitler ile yarıştığından, yüksek protein diyetindeki bazı hastalarda levodopa emilimi bozulabilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU SİNEMET tabletlerindeki karbidopa-levodopa oranları 1/10’dur (her tablette karbidopa 25 mg/levodopa 250 mg). Genel Öneriler Günlük optimum SİNEMET dozu dikkatli bir şekilde saptanmalıdır. Doz bireysel hasta gereksinimlerine göre titre edilmelidir. Bu yüzden de, bireysel dozun ve uygulama sıklığının uygun ayarlanması gerekir. Çalışmalar, periferik dopa dekarboksilazın günde 70-100 mg karbidopa ile satüre edildiğini göstermiştir. Bu miktardan daha düşük karbidopa alan hastalar bulantı ve kusma gelişmesine daha yatkındırlar. SİNEMET uygulaması sırasında levodopa dışındaki standart antiparkinson ilaçların kullanımı sürdürülebilir; ancak bu ilaçların dozlarında ayarlama yapılması gerekebilecektir. Başlangıç Dozu Mutat başlangıç dozu günde bir veya iki kez yarım tablet ‘SİNEMET’(25/250) şeklindedir. Ancak bu doz, birçok hastalarda gerekli olan optimal karbidopa miktarını sağlamayabilir. Gerekli görüldüğünde, optimal yanıt elde edilene kadar tedaviye hergün veya günaşırı yarım tablet eklenir. Bir gün içinde, bazen de tek bir dozdan sonra cevap elde edilebilmektedir. Tam etkinlikteki dozlara, tek başına levodopa ile haftalar veya aylar sonra erişilirken, SİNEMET ile genellikle yedi gün içinde erişilebilmektedir. Levodopa Alan Hastalarda Sinemet’e Geçiş SİNEMET uygulaması sırasında, levodopa ile karşılaştırıldığında gerek terapötik, gerekse istenmeyen etkiler daha çabuk ortaya çıktığından, hastalar doz ayarlanması döneminde yakından izlenmelidir. SİNEMET ile özellikle istemsiz hareketlerin oluşması, levodopaya göre daha hızlı olur. İstemsiz hareketlerin oluşumu doz azaltılmasını gerektirebilir. Bazı hastalarda blefarospazm, doz fazlalığının yararlı bir erken belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Levodopa tedavisi SİNEMET uygulanmasına başlamadan en az 12 saat önce kesilmelidir (yavaş-salınımlı levodopa prepatları için bu süre 24 saattir). Günlük SİNEMET dozu, önceden uygulanan levodopa dozunun %20’sini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Günde 1500 mg’ın üzerinde levodopa kullanan hastaların çoğunluğu için önerilen başlangıç dozu, günde üç-dört kez bir tablet SİNEMET 25/250 şeklindedir. (Günde 1500 mg’ın üzerinde levodopa kullanan hastalar günde üç ila dört kez yarım tablet SİNEMET 25/250’e başlamalıdırlar). Idame Tedavisi Tedavi bireysel olarak ve istenilen terapötik yanıta göre ayarlanmalıdır. Levodopanın ekstraserebral dekarboksilasyonun optimal inhibisyonu için günde en az 70-100 mg karbidopa sağlanmalıdır. Gerektiğinde, günde maksimum sekiz tablete erişilene kadar, hergün veya günaşırı olarak tedaviye yarım-bir tablet SİNEMET 25/250 ilave edilerek doz arttırılır. Günde 200 mg karbidopa miktarını aşan dozlar ile ilgili deneyim sınırlıdır. Önerilen Maksimum Doz Günde 8 kez SİNEMET 25/250 (200 mg karbidopa ve 2 g levodopa). Bu 70 kg’lık bir hastada yaklaşık 3 mg/kg karbidopa ve 30 mg/kg levodopa demektir. DOZAŞIMI SİNEMET ile ortaya çıkan akut aşırı doz tablosunun tedavisi, levodopa akut aşırı doz tablosundaki gibidir. Ancak piridoksin SİNEMET’in etkisini geri döndürmekte etkin olmamaktadır. Hasta, elektrokardiyografik monitörle aritmi gelişmesi açısından dikkatle izlenmeli; gerektiğinde uygun antiaritmik tedavi uygulanmalıdır. Hastanın SİNEMET dışında ilaçlar kullanmış olabileceği olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bugüne kadar diyalizle ilgili herhangi bir deneyim bildirilmemiştir, dolayısıyla bunun aşırı doz tedavisindeki yeri bilinmemektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI

2-30 °C arasında, kuru bir yerde, orjinal ambalajı içersinde, ışıktan koruyarak saklayınız. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

30 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda, 25 mg karbidopa ve 250 mg levodopa içeren tabletler halinde Reçete ile satılır. Ruhsat Tarihi: 29.12.1992 Ruhsat No: 163/32 Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. lisansı ile Ruhsat Sahibi: Merck Sharp ve Dohme İlaçları Ltd. Şti. İstinye – İSTANBUL Üretim Yeri: Fako İlaçları A.Ş. Levent – İSTANBUL

ATC: N04BA02

BARKODU: 8699636010617

FİYATI: 16,28TL

ETKEN MADDE: Levodopa – levodopa + karbidopa

ÜRETİCİ: MERCK SHARP & DOHME