PEDIFEN 100 MG 100 ML ŞURUP

ATC: M01AE01

BARKODU: 8699717570016

FİYATI: 5,37TL

ETKEN MADDE: Ibuprofen – ibuprofen

ÜRETİCİ: ATABAY

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar. Yetişkin 1200-3200mg/gün 4-6 saatlik dozlara bölünerek. 6 ay- 12 yaş arası çocuklar 5-10mg/kg gün 6-8 saatlik dozlara bölünerek. Juvenil artritte dozlar 30-40mg/kg/güne yükseltilebilir. Günlük doz 40mg/kg.ı aşmamalıdır. Şurup form 100mg/5ml. etkin madde içerir. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; ibuprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji. Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus’un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı. Etkileşim; ACE inhibitörleri, Anjiyotensin II antagonistleri, Aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, H2 reseptör antagonistleri.

YAN ETKİLERİ

bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik Anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, Aritmi, trombo emboli riskinde artış.

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ

5 ml’lik bir ölçek 100 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Sunset Yellow FC edicol, metilparaben, propilparaben, sodyum benzoat orange flavor ve şeker

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikleri İbuprofen nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) sınıfından analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar özellikleri olan bir maddedir. İbuprofen prostaglanolin sentezini kontrol eden siklooksijenaz enzimini inhibe ederek etkilerini gösterir. Prostaglandinler ağrı, ateş ve enflamasyon oluşunda mediatör olarak önemli rolleri olduğundan bunların inhibisyonu ile bu semptomlarda iyileşme sağlanır. Farmakokinetik özellikleri: İbuprofen [-]R ve [+]S izomerlerinin rasemik bir karışımıdır. Bunlardan yalnız (+)S izomeri klinik aktivite gösterir. (-)R izomeri ise dolaşımda sürekli (+)S şekline dönüşerek bir rezervuar oluşturur. Absorpsiyon: Oral yolla alınan ibuprofen iyi absorbe olur ve 1-2 saatte doruk plasma konsantrasyonları oluşturur. Ateşli çocuklarda 10 mg/kg lık bir dozdan sonra Cmax = 55 µg/ ml, Tmax ise 0.97 saattir. PEDİFEN® aç karnına alınırsa absorpsiyon en çabuktur. Tok karnına alınırsa Tmax uzar ve Cmax azalır fakat AUC değişmez. Dağılım: İlaç plasma proteinlerine % 99 oranında bağlanır.Dağılım hacmi çocuklarda ( Metabolizma: Verilen dozun çoğu 24 saat içinde karaciğerde metabolitlere dönüşerek idrarla atılır. Eliminasyon: İbuprofenin atılımı çabuktur. Son dozdan sonra 24 saat içinde atılımı tamamlanır. Plasma eliminasyon eğrisi bifazik olup yarı ömrü yaklaşık 2 saattir.

ENDİKASYONLAR

Baş ve diş ağrıları,dismenore,Migren,miyalji,nevralji,muskuloskeletal sistem,postravmik ve postoperatif ağrılarda analjezik olarak, Nezle, grip,akut akut farenjit, sinüzit,otit ve diğer akut ateşli hastalıklarda analjezik ve antipiretik olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

PEDİFEN® PEDİATRİK ŞURUP ibuprofene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ayrıca asetilsalisilik aside ve NSAİİ ilaçlarda herhangi birine karşı bronkospazm, anjiyoödem, ürtiker ve burun polipleri şeklinde allerji belirtileri gösterenlerde kontrendikedir. PEDİFEN® aktif ülseri, Gastrointestinal kanaması, ülseratif koliti ve ilerlemiş böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. PEDİFEN® gebeliğin son üç ayında kontrendikedir.

UYARILAR

Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların kronik kullanımı sırasında özellikle yüksek dozlarda ön belirti olmadan gastrointestinal ülser, kanama, perforasyon ortaya çıkabilir. Renal perfüzyonu azalmış hastalarda renal prostaglanolinlerin destekleyici rolu NSAİİ ilaçlarla ortadan kalktığında akut renal yetmezlik oluşabilir. Renal, hepatik ve kardiyak fonksiyonları azalmış olanlarda ve diüretik alanlarda bu risk mevcuttur. NSAİİ ilaçların bu etkisi reversibl olup ilacın kesilmesiyle düzelir. İbuprofen su ve tuz retansiyonu ve ödem yapabileceğinden kalp yetmezliği ve hipertansiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Kısa süreli ve reversibl de olsa ibuprofenin trombositler üzerinde antiagregan etkisi olduğundan hemorajik diyatezi olan ve antikoagülan hastalarda dikkatle kullanılmalı, koagülasyon parametreleri yakından izlenmelidir. İbuprofen başlıca böbrek yoluyla vücuttan atıldığından böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda birikme yapabilir. Böyle hastalar yakından izlenmeli ve gerekirse doz indirimine gidilmelidir. Tedavi sırasında görülebilen karaciğer fonksiyon testi (ALT,AST) yükselmeleri ilerleme eğilimi gösteriyorsa ve karaciğer hastalığının klinik belirtileri ortaya çıkarsa ibuprofen tedavisi kesilmelidir. Tedavi sırasında hasta görme bozukluğundan ve renkleri ayırmada zorlukta şikayet ederse ilaç kesilmelidir. Gebelikte Kullanım Gebeliğin 1. ve 2. trimesterlerinde: Gebelik Kategorisi B Gebeliğin 3. trimesterinde: Gebelik Kategorisi D Gebeliğin 1. ve 2. trimesterlerinde hekim tarafından yarar/zarar ilişkisi değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Gebeliğin 3. trimesterinde fetal anomaliler ve doğum sırasında problemler oluşturacağı için kullanılmamalıdır. Süt verme döneminde kullanım İbuprofenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak nonsteoidal antiinflamatuvar ilaçların yeni doğmuş bebekler üzerinde olabilecek zararlı etkileri dikkate alınarak ya emzirmeye ya da ibuprofen tedavisine son verilmelidir. YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER Yapılan kontrollü araştırmalarda ibuprofen ile görülen yan etkilerin sıklığı asetilsalisilik asid ve indometasin ile görülenin yarısı kadardır. Başlıca yan etkiler(> % 1): Bulantı, epigastrik ağrı, mide yanması, diare, konstipasyon, flatulans, ödem, baş dönmesi, deri döküntüsü, pruritus, tinnitus. Daha seyrek görülen yan etkiler ( BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kumarin tipi antikoagülan alan hastalara nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç verildiğinde kanama gözlenmiştir. PEDİFEN® antikoagülan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hayvan denemelerinde asetilsalisilik asid ibuprofenin kan konsantrasyonlarını ve antiinflamatuvar etkenliğini azaltmaktadır. İnsanlarda bu etki gözlenmemiştir. İbuprofen metotreksatin renal atılımını engelleyerek toksisitesini arttırabilir. Histamin H2- reseptör antagonistleri simetidin ve ranitidin ibuprofen ile birlikte verildiğinde ibuprofenin serum konsantrasyonları etkilenmez. İbuprofen ve diğer NSAİİ- ilaçlar ACE- inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemid veya tiazid tedavisi gören bazı hastalarda ibuprofenin bu ilaçların natriüretik etkisini azalttığı bildirilmiştir. Böyle hastalar yakından izlenerek diüretik etkinin sürmesi sağlanmalıdır. İbuprofen lityumun renal klerensini azaltarak plasma düzeyini yükseltir. Bu etki ibuprofenin renal prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlanmıştır. İki ilaç birlikte kullanıldığında hasta lityum toksisitesi belirtileri için dikkatle izlenmelidir. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU İbuprofenin 6 aylıktan küçük çocuklarda güvence ve etkenliği araştırılmamıştır. Antipiretik olarak: Yaşları 6 ay- 12 yıl arasındaki çocuklarda ateşi düşürmek için kullanılacak PEDİFEN® dozu ateşin derecesine göre ayarlanır. Tedavinin başında beden temperatürü 39,2º Cº nin altında ise önerilen doz 5 mg/kg, başlangıçta temperatür 39,2º Cº ın üstünde ise önerilen doz 10 mg/ kg dir. Bu dozlar 6-8 saatte bir tekrarlanabilir. Günlük maksimum doz 40 mg/kg’ı geçmemelidir. Bir dozun antipiretik etkisi 6-8 saat sürer. Analjezik olarak: Yaşlar 6 ay-12 yıl arasında çocuklarda ağrı kesici olarak kullanılacak PEDİFEN® dozu 6-8 saatte bir 10 mg/kg dır. Günlük maksimum doz 40 mg/kg’ı geçmemelidir. İlacın alınma saatleri çocuğun uykusunu bozmayacak şekilde düzenlenmelidir. Jüvenil Artrit: Önerilen doz günde 30-40 mg/kg dır. Bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek eşit zaman aralıklarıyla alınır. Hafif vakalarda günde 20 mg/kg yeterli olabilir. Dozun bireyselleştirilmesi: PEDİFEN® dozu her hastanın gereksinimine uyacak biçimde bireysel olarak ayarlanmalıdır. Semptomların şiddetine göre PEDİFEN® dozu önerilen limitler arasında arttırılıp eksiltilebilir. İstenilen klinik cevap alındıktan sonra doz azaltılarak iyileşme sürdürülebilir. Hastada ağrı ve ateş bir arada mevcutsa doz seviyesi en ağır semptomu iyileştirecek şekilde seçilir. Jüvenil artritte terapötik etki birkaç günle birkaç hafta arası bir sürede görülür.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

İlacın alınmasından sonra kısa süre geçmişse hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Aktif kömür bulamacı verilirse ilacın absorpsiyonunu ve reabsorpsiyonunu azaltarak faydalı olabilir. İbuprofen için bilinen bir antidot yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI 5 ml’lik bir ölçekte 100 mg ibuprofen ihtiva eden 100 ml’lik şişelerde. RUHSAT SAHİBİ: ATABAY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş İMAL YERİ: Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Acıbadem Köftüncü Sokak No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL RUHSAT TARİHİ VE NO: 16.11.1995-176/23 Reçete ve reçetesiz satılır.