METOJECT 10MG/ ML KULL.HAZ.ENJ.SOL.İÇEREN 1 ADET Ş

ATC: L01BA01

BARKODU: 8699650952030

FİYATI: 36,64TL

ETKEN MADDE: Methotrexate – metotreksat

ÜRETİCİ: ONKO

Folik asit analoğu, antineoplastik. Kontrendikasyon; gebelik, emzirme, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kemik iliği depresyonu, aktif enfeksiyon, immün yetmezlik, aşırı duyarlılık, sürekli alkol tüketimi, gastrointestinal sistem ülserleri, genel Bitkinlik durumu. Etkileşim; salisilatlar, sülfonamidler, difenilhidantoinler, tetrasiklinler, kloramfenikol, sülfazol, doksorubisin, siklofosfamid, barbitüratlar, nefrotoksik ve hepatotoksik diğer ilaçlar, folik asit.

YAN ETKİLERİ

ülseratif stomatit, lökopeni, bulantı, dispepsi, halsizlik, ateş, enfeksiyona karşı direnç azalması, hepatoksisite, nefrotoksisite, allerjik reaksiyonlar.Prospektüs Formülü: 1 ml�deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat�a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 7.70 mg Enjeksiyonluk su 988.

54 mg Nitrojen – FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Metotreksat, antimetabolitler olarak bilinen sitotoksik ajanlar sınıfına ait bir folik asit antagonistidir. Dihidrofolat reduktaz enziminin inhibisyonu ile hareket eder ve böylece DNA sentezini inhibe eder. Metotreksatın psoriyazis, psoriyatik Artrit ve kronik poliartritin tedavisinde, inflamasyon bölgesinde metotreksata bağlı ekstraselüler adenozin konsantrasyonunda artış sağlayan antiinflamatuar yada immünosüpresif bir etkisi olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Farmakokinetik özellikler Metotreksatın yaklaşık %50�si serum proteinlerine bağlanır. Vücut dokularına dağıldığından dolayı, karaciğerde, böbreklerde ve özellikle dalakta haftalar yada aylar süresince tutulabilen yüksek konsantrasyonlarda poliglutamit formu bulunmuştur.

Küçük dozlarda uygulandığında, metotreksat vücut sıvısına az miktarda geçer. Terminal yarı-ömür ortalama 6 -7 saattir ve önemli ölçüde değişim gösterir (3-17 saat). Yarı ömür, üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalarda (plevral efüzyon, ascite) normal sürenin 4 katına kadar uzayabilir. Uygulanan metotreksatın yaklaşık %10�u intrahepatik olarak metabolize olur. Başlıca metabolit 7-hidroksimetotreksattır.

Atılım, öncelikle glomerular filtrasyon yoluyla ve proksimal tubuluste aktif sekresyon ile renal olarak çoğunlukla değişmeden olur. Safra ile yaklaşık % 5-20; metotreksat ve % 1- 5; 7-hidroksimetotreksat elimine edilir. Güçlü enterohepatik kan akışı gözlenir. Renal yetmezlik durumunda, eliminasyon belirgin bir şekilde gecikmiştir. Hepatik yetmezliğe bağlı eliminasyon zayıflığı ise bilinmemektedir.

Endikasyonları # Yetişkinlerde şiddetli, aktif Romatoid artrit # Non-steroidal antienflamatuar ilaçlara (NSAID) verilen cevabın yetersiz olduğu durumlarda şiddetli, aktif juvenil idiopatik artritin poliartritik formları # Konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen yetişkin hastalarda psoriyatik artrit ve özellikle plak-tipi.Olmak üzere şiddetli ve yaygın psoriyazis vulgaris�te endikedir. Kontrendikasyonlar # Metotreksat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık # Karaciğer yetersizliği (Bkz. Kullanım şekli ve dozu.) # Aşırı alkol kullanımı # Renal yetersizlik (Kreatin klerensi 20 ml/dak�dan az, Kullanım şekli ve dozu bkz.

) # Kemik iliğinde hipoplazi, lökopeni, trombositopeni veya belirgin Anemi gibi önceden mevcut kan diskrazisi # Tüberküloz ve HIV gibi ciddi, akut veya kronik enfeksiyonlar, ağız boşluğu ülserleri ve bilinen aktif gastrointestinal ülser hastalığı # Gebelik, laktasyon (Gebelik ve laktasyonda kullanımı bkz) Gebelik ve laktasyonda kullanımı Gebelik kategorisi: X Metoject gebelik sırasında kontrendikedir (bkz. kontrendikasyonlar). Hayvanlarla gerçekleştirilen çalışmalarda, metotreksat özellikle ilk üç aylık zaman dilimi süresince toksisite üretmektedir (bkz. Preklinik emniyet verileri). Metotreksatın insanda teratojenik olduğu görülmüştür; fetal ölüm ve/veya konjenital anomalilere sebep olduğu bildirilmiştir.

Sınırlı sayıda hamile kadında malformasyonların (kranial, kardiyovasküler ve ekstremitel) insidans artışı ile sonuçlanmıştır. Eğer metotreksat kullanımına hamile kalınmadan önce son verilmişse, gebeliklerin normal olduğu bildirilmiştir. Metotreksat tedavisi sırasında kadınlar gebe kalmamalıdır. Tedavi sırasında hamile kalınırsa, tıbbi kurul metotreksat tedavisi ile ilgili çocuk üzerinde görülebilecek advers reaksiyon riskleri hakkında araştırma yapmalıdır. Bu yüzden, seksüel olarak olgun hastalar (bay veya bayan) Metoject tedavisi süresince etkili bir doğum kontrolü uygulamalıdır ve bu uygulamaya en az 6 ay boyunca devam etmelidir (Bkz.

Özel uyarılar ve kullanım tedbirleri). Laktasyon: Metotreksat�ın yenidoğan için bir risk olabilecek konsantrasyonlarda anne sütüne geçtiği bilinmektedir ve bu sebeple laktasyon uygulama öncesi ve uygulama süresince kesilmelidir. Uyarılar/Önlemler Hastalar, tedavinin her gün değil haftada bir kez uygulanması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Tedavi altındaki hastalar, olası toksik etki işaretleri veya advers reaksiyonların ortaya çıkarılması ve minimum gecikmeyle değerlendirilmesi bakımından uygun bir denetime tabi tutulmalıdır. Bu yüzden Metotreksat sadece antimetabolit tedavisi konusunda bilgi ve tecrübesi olan doktorların denetimi altında uygulanmalıdır.

Şiddetli ve hatta ölümcül toksik reaksiyon olasılığı dolayısıyla, hasta Doktor tarafından riskler hakkında ve tavsiye edilen emniyet ölçümleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. Yan Etkiler/ Advers Etkiler En yaygın istenmeyen etkiler hematopoietik sistem süpresyonu ve gastrointestinal hasardır. Aşağıdaki başlıklar istenmeyen etkilerin sıklığına göre gruplandırmak için kullanılmıştır: Çok sık (? 1/10), sık (? 1/100; Gastrointestinal rahatsızlıklar Çok sık: Stomatit, dispepsi, mide bulantısı, tat kaybı Sık: Oral ülserler, diyare
Seyrek: Farenjit, barsak iltihabı, kusma Nadir: Gastrointestinal ülserler Çok nadir: Hematemesis(kan kusma), aşırı kanama Cilt rahatsızlıkları Sık: Ekzantem, eritem, kaşıntı
Seyrek: Işığa karşı hassasiyet, saç kaybı, romatik nodüllerin artışı, herpes zoster, vaskülit, derinin herpetiform döküntüleri, ürtiker Nadir: Pigmentasyon artışı Çok nadir: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell�s sendromu), tırnaklarda artan pigmentasyon değişiklikleri, akut paronişya Genel rahatsızlıklar Nadir: Alerjik reaksiyonlar, anafilaktik şok; alerjik vaskülit, ateş, konjunktivit, enfeksiyon, sepsis, yara iyileşme yavaşlığı, plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tamponad, hipogammaglobinemi Sinir sistemi rahatsızlıkları Sık: Başağrısı, yorgunluk, uyku hali
Seyrek: Baş dönmesi, konfüzyon, Depresyon Çok nadir: Görsel zayıflama, ağrı, ekstremitelerde müsküler asteni veya parestezi, tat değişiklikleri (metalik tat), konvülsiyonlar, Menenjit, paraliz Hepatobiliar rahatsızlıklar Çok sık: Transaminazların yükselmesi
Seyrek: Siroz, fibroz ve karaciğer yağlanması Solunum rahatsızlıkları Sık: İnterstitial alveolit/akciğer iltihabı. Ciddi akciğer hasarının potansiyel semptomları (interstitial akciğer iltihabı): kuru öksürük, nefes darlığı ve ateş Nadir: Pulmoner fibroz, pnömokistik carinii pnömoni, nefes darlığı ve bronşial astım Kan hastalıkları Sık: Lökopeni, anemi, trombopeni
Seyrek: Pansitopeni Çok nadir: Agronülositoz, ciddi kemik iliği depresyonu Renal, üriner ve üreme rahatsızlıkları
Seyrek: Vajina veya mesanenin inflamasyon ve ülserasyonu, renal zayıflık, idrar kaçırma Nadir: Renal zayıflık, oligoüri, anüri, elektrolit bozukluğu Çok nadir: Libido kaybı, impotens, oligospermi, mensturasyon bozukluğu, vajinal akıntı Musculosceletal ve kemik rahatsızlıkları
Seyrek: Artralji, miyalji, osteoporoz Neoplazmlar Çok nadir: Metotreksat tedavisi kesildiğinde yavaş yavaş azalan lenfoma vakaları bildirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen bir çalışmada, metotreksat tedavisinin lenfoma insidansını arttırdığı kanıtlanamamıştır.

İstenmeyen etkilerin ciddiyet derecesi ve ortaya çıkışı dozaj seviyesine ve uygulama sıklığına bağlıdır. Yine de, ciddi istenmeyen etkilerin düşük dozlarda da ortaya çıkabilmesinden dolayı, hastaların kısa aralarla doktor tarafından düzenli olarak izlenmesi zorunludur. Metotreksat intramüsküler yolla verildiğinde, enjeksiyon bölgesinde lokal istenmeyen etkiler (yanma hissi) veya hasar (steril apse oluşumu, yağ dokusunda yıkım) ortaya çıkabilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İlaç Etkileşimleri Alkol, hepatotoksik tıbbi ürünler, hematotoksik tıbbi ürünler Düzenli alkol tüketimi ve diğer hepatotoksik tıbbi ürünlerle aynı zamanda kullanıldığında metotreksatın hepatotoksik bir etki sergileme olasılığı artar.

(bkz. Özel uyarılar ve kullanım tedbirleri). Başka hepatotoksik tıbbi ürünleri birlikte alan hastalar (örn: leflunomide) özel dikkatle izlenmelidir. Aynı önlemler eş zamanlı olarak hematotoksik tıbbi ürünlerin kullanıldığında da alınmalıdır. (örn: leflunomide).

Leflunomide, metotreksat ile kombine uygulandığında pansitopeni ve hepatotoksisite insidansı artabilir. Oral antibiyotikler Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilemeyen geniş spektrumlu antibiyotikler gibi oral antibiyotikler, intestinal flora veya bakteriyel metabolizmanın süpresyonu vasıtasıyla enterohepatik sirkülasyonla etkileşime girebilir. Antibiyotikler Bazı vakalarda, penisilinler, glikopeptidler, sülfanomidler, siprofloksasin ve sefalotin metotreksatın renal klerensini azaltabilir, böylece yükselen metotreksat serum konsantrasyonlarıyla eşzamanlı hematolojik ve gastro intestinal toksisite oluşabilir. Probenesid, zayıf organik asitler, pirazoller ve non-steroidal anti inflamatuar ajanlar Probenesid, loop diüretikler gibi zayıf organik asitler ve pirazoller (fenilbütazon) metotreksatın eliminasyonunu azaltabilir ve yüksek serum konsantrasyonlarının daha yüksek hematolojik toksisiteye yol açtığı farz edilebilir. Ayrıca düşük doz metotreksat ve non-steroidal anti inflamatuar tıbbi ürünler veya salisilatların kombinasyonunda toksisite artışı olasılığı vardır.

Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünler Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünlerle medikasyon durumunda, (örn:sülfanomidler, trimetroprim- sulfametoksazol, kloramfenikol, pirimetamin) güçlü şekilde kan oluşum zayıflığına dikkat edilmelidir. Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünler Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünlerin (örn: sülfanomidler, trimetroprim- sulfametoksazol) birlikte uygulanması da metotreksat toksisitesinin yükselmesine yol açabilir. Folik asit yetersizliği durumunda özel önem gösterilmesi tavsiye edilir. Diğer antiromatik tıbbi ürünler Metoject diğer antiromatik tıbbi ürünlerle (örn: altın bileşikleri, penisilamin, hidroksiklorokuin, sülfasalazin, azatioprin, siklosporin) beraber uygulandığında genellikle metotreksatın toksik etkilerinde bir artış beklenmez. Sülfasalazin Metotreksat ve sülfasalazin kombinasyonu, metotreksatın etkisinde bir artışa sebep olabilmesine rağmen, sonuç olarak sülfasalazin vasıtasıyla folik asit sentezi inhibisyonuna bağlı olarak, sadece çeşitli çalışmalarda bazı nadir vakalarda gözlenmiş istenmeyen etkiler gibi daha fazla istenmeyen etkiye yol açabilir.

Proton-pompası inhibitörü Omeprazol veya pantoprazol gibi proton pompası inhibitörlerinin birlikte uygulanması etkileşimlere yol açabilir: Metotreksat ve omeprazolün birlikte uygulaması metotreksatın renal eliminasyonunun gecikmesine yol açar. Pantoprazol ile kombinasyon, miyalji ile 7-hidroksimetotreksat metabolitinin renal eliminasyonunu inhibe eder, bir vakada titreme bildirilmiştir. Araç ve Makine Kullanımına Etkisi Tedavi boyunca yorgunluk ve baş dönmesi gibi merkezi sinir sistemi semptomları oluşabilir. Metoject�in araç ve makine kullanımı üzerinde minör veya orta dereceli etkisi vardır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Metoject sadece, çeşitli tıbbi ürünlerin özellikleri ve hareket mekanizmaları konusunda tecrübeli doktorlar tarafından reçetelendirilebilir.

Metoject haftada bir enjekte edilir. Romatoid artritli yetişkin hastalarda: Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanan 7.5 mg metotreksat�tır. Hastalığın kişideki aktivitesine ve hastanın toleransına bağlı olarak başlangıç dozu dereceli olarak haftada 2.5 mg arttırılabilir.

Haftalık doz 25 mg�ı geçmemelidir. Yaklaşık 4-8 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde dilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır. Psoriyazis vulgaris ve psoriyatik artrit hastalarında dozaj: Tedaviden bir hafta önce aşırı duyarlılıkla ilgili advers reaksiyonları ortaya çıkaracak, 5-10 mg�lık bir test dozunun parenteral olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanan 7.

5 mg metotreksat�tır. Doz dereceli olarak arttırılabilir fakat genellikle haftalık doz 25 mg�ı geçmemelidir. Yaklaşık 2-6 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır. Renal zayıflığı olan hastalarda: Metoject zayıf renal fonksiyonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Doz aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır: Kreatin klirensi (ml/dak) >50 %100 20-50 %50 Hepatik zayıflığı olan hastalarda: Metoject, önceden,özellikle alkole bağlı karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Eğer bilirubin > 5 mg/dl (85.5 µmol/l) ise, metotreksat kontrendikedir. Yaşlı hastalarda kullanımı: Yaşla beraber folat rezervlerinin azalmasıyla olduğu kadar azalan karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bağlı olarak yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gidilebilir. Juvenil idiyopatik artritin poliartritik formlarının görüldüğü 16 yaşından küçük çocuklarda dozaj: Tavsiye edilen doz 10-15 mg/m2 vücut yüzey alanı (BSA)/hafta.

Yetersiz etkinlik durumunda haftalık dozaj 20 mg/m2�e (BSA)/hafta arttırılabilir. Subkutan ve intravenöz kullanıma ilişkin kısıtlı veriye bağlı olarak, juvenil idiopatik artritte kullanımı intramüsküler enjeksiyonla sınırlandırılmıştır. Uygulama metodu ve süresi Metoject enjeksiyon intramüsküler, intravenöz veya subkutan yolla verilebilir. Kullanıma hazır şırıngalarda mevcut olanlardan farklı dozlar elde etmek üzere uygun bir hacim çekin veya bir Metoject şırıngadan hacmi aseptik olarak steril bir kaba aktarın ve gereken hacmi ayırın. Toplam tedavi süresine doktor tarafından karar verilmelidir.

Not: Eğer oral uygulamayı parenteral uygulamayla değiştiriyorsanız, oral uygulamadan sonra metotreksatın değişken biyoyararlanıma bağlı olarak bir doz azaltılması gerekebilir. Folik asit eklenmesi ise mevcut tedavi koşullarına göre düşünülür. Doz aşımı a) Doz aşımı semptomları Metotreksat toksisitesi başlıca hematopoietik sistemi etkiler. b) Doz aşımı durumunda tedavi şekilleri Kalsiyum folinat, metotreksatın toksik istenmeyen etkilerini nötralize etmek için spesifik bir antidottur. Yanlışlıkla alınması gerekenden fazla doz alındığında, bir saat içinde intravenöz veya intramüsküler olarak alınan metotreksat dozuna eşit miktarda veya daha fazla miktarda kalsiyum folinat dozu uygulanmalıdır ve bu işlem metotreksat serum seviyeleri 10-7 nin altına düşene kadar devam edilmelidir.

Çok büyük doz aşımı vakalarında, renal tübüllerde metotreksat ve metabolitleri çökelmesinin izlenmesi için hidrasyon ve üriner alkalizasyon gerekebilir. Ne hemodiyalizin ne de peritoneal diyalizin metotreksat eliminasyonunu arttırdığı görülmemektedir. Yüksek bir flux diyalizör kullanılarak gerçekleştirilen akut, intemitan hemodiyaliz ile etkili bir metotreksat klerensi bildirilmiştir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C�nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Karton kutusunda ambalajında saklayınız.

TİCARİ ŞEKLİ Matbu kutu içinde Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (15 mg/1,5 ml) içeren kullanıma hazır şırınga, yanında enjeksiyon için iğne. DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (10 mg/1 ml) Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (20 mg/2 ml) Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (25 mg/2,5 ml) RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ ONKO ECZA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Koşuyolu Cad. No:34, 34718 Kadıköy � İstanbul ÜRETİM YERİ Medac GmbH Hamburg/Almanya adına Medac GmbH, Theaterstrasse 6, D-22880 Wedel/Almanya Ruhsat Tarihi: 17.08.2005 Ruhsat No: 118-28 ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLANMALIDIR. Reçete ile satılır.