EMEDUR 200 MG 20 FİLM KAPLI TABLET

ATC: R06AA10

BARKODU: 8699809097957

FİYATI: 7,87TL

ETKEN MADDE: trimetobenzamid – trimetobenzamid

ÜRETİCİ: SANOFI SAGLIK URUNLERI

Antiemetik. Yetişkinde 4x200mg. 13 Kg’a kadar 50mg, 13-27Kg arası 100mg, 27-40Kg 150mg günde 3-4 kez uygulanabilir. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; trisiklik antidepresanlar, SSS etkili antihipertansifler, magnezyum sülfat.

YAN ETKİLERİ

aşırı duyarlılık reaksiyonları, parkinson benzeri semptomlar, kan diskrazileri.

Prospektüs Emedur® Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür, yapısal olarak etanolamin grubu antihistaminiklere benzediği halde, antihistaminik etkinliği çok zayıftır. Trimetobenzamid HCl antikolinerjik özellikleri olan bir antiemetiktir. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, kemoreseptör triger zon üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Medulla oblongatadaki bu alan aracılığıyla emetik uyaranlar kusma merkezine iletilir.

Görünüşe göre, kusma merkezine yönelik doğrudan uyaranlar benzer şekilde inhibe olmamaktadır. Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Trimetobenzamidin biyotransformasyonu karaciğerde yer alır. Safra yolları ve böbrekler yoluyla elimine edilir. Trimetobenzamidin ortalama eliminasyon yarı ömrü 7 ila 9 saattir.

ENDİKASYONLAR

Emedur bulantı ve kusmanın kontrolünde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Trimetobenzamide ya da formülasyondaki bileşenlerden herhangi birine bilinen aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR

* Herhangi bir nedene bağlı akut kusması olan hastalarda trimetobenzamid kullanımından kaçınılmalıdır. * Akut ateşli hastalık, ensefalitler, gastroenterit, Dehidrasyon ve elektrolit dengesizliğinin seyri sırasında, trimetobenzamid ya da başka bir antiemetik ilacın kullanımı durumunda ya da böyle bir kullanım söz konusu olmaksızın, özellikle çocuklar, yaşlılar ve genel sağlık durumu bozulmuş kişilerde, opistotonus, konvülziyonlar, koma ve ekstrapiramidal semptomlar gibi merkezi sinir sistemi reaksiyonları bildirilmiştir. Bu gibi durumlarda, özellikle yakın zamanda merkezi sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlardan (fenotiyazinler, barbitüratlar ve belladon türevleri) kullanmış olan hastalara trimetobenzamid uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Şiddetli kusmalarda yalnızca antiemetik verilmemeli, kusmanın nedeni belirlenmelidir. Öncelikli olarak, vücut sıvıları yeterli düzeye getirilmeli ve elektrolit dengesi sağlanmalı, ateş düşürülmeli ve bunlara neden olan hastalık tablosu ortadan kaldırılmalıdır. Aşırı hidrasyondan kaçınılmalıdır; çünkü, serebral ödem oluşabilir. * Trimetobenzamidin antiemetik etkileri apandisit gibi durumların teşhisini ve diğer ilaçların doz aşımına bağlı toksisite belirtilerinin anlaşılmasını güçleştirebilir. * Çocuklara kusma tedavisi için trimetobenzamid verilirken tedbirli olunmalıdır.

Çocukların basit kusmalarının tedavisinde antiemetikler verilmemeli, bu ilaçların kullanımı yalnızca nedeni bilinen uzun süren kusmalarla sınırlanmalıdır. Çünkü: (i) Trimetobenzamide ikincil olarak ortaya çıkabilecek ekstrapiramidal semptomlar, kusmadan sorumlu olan tanısı konmamış birincil hastalığın, ör. Reye sendromu ya da bir diğer ensefalopatinin merkezi sinir sistemi belirtileriyle karıştırılabilir. (ii) Trimetobenzamid gibi hepatotoksik potansiyeli olan ilaçların Reye sendromunun seyrini olumsuz yönde etkileyebileceğinden kuşkulanılmaktadır. Reye sendromu çocuklarda görülen ölümle sonuçlanabilen akut bir ensefalopatidir.

Bu nedenle, belirti ve semptomları (kusma) Reye sendromunu akla getiren çocuklarda bu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır. Trimetobenzamid ve benzeri ilaçlar: * Antimuskarinik etkilerine bağlı olarak, kapalı açılı Glokom, üriner retansiyon, prostat hiperplazisi ya da piloroduodenal tıkanma gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. * Bu ilaçları kullanan hastalarda ara sıra rastlanan konvülziyonlar nedeniyle epilepsili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. * Yaşlı hastalar bu ilaçların advers etkilerinin çoğuna karşı daha hassastır. * Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik kategorisi: C Bu ilacı kullanan gebeler ve emziren kadınlarla yeterli deneyim bulunmadığından, gebelik ve laktasyondaki güvenilirliği yeterince kabul görmüş değildir. Ancak beklenen fayda gebelik sırasında fetüse ya da emzirme sırasında bebeğe verilebilecek zararı aşıyorsa gebelik ya da emzirme sırasında kullanılabilir. Araç ve makina kullanmaya etkisi: Trimetobenzamid, uyuşukluk hissi oluşturabilir; hastalar ilaca bireysel yanıtları belirlenene kadar, motorlu araç ve tehlikeli makinaları kullanmamalıdırlar.

YAN ETKİLERİ

>%10 (çok sık): Merkezi sinir sistemi: Uyuşukluk hissi %1 ila %10 (sık): Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon Merkezi sinir sistemi: Baş dönmesi, baş ağrısı Gastrointestinal sistem: Diyare Kas-iskelet sistemi: Kas krampları Oküler: Bulanık görme (Önemli ya da yaşamı tehdit eden etkilerle sınırlı olmak üzere) Kan diskrazileri, konvülziyonlar, ekstrapiramidal semptomlar, karaciğer bozukluğu Ayrıca, aşırı duyarlılık reaksiyonları, koma, çökkün ruh hali, oryantasyon bozukluğu, sarılık, ve opistotonus bildirilmiştir. Bunlardan herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımına son verilmelidir.

Alerjik tipte deri reaksiyonları görülmüştür; bu yüzden, ilk duyarlılaşma belirtisinde ilacın kullanımı kesilmelidir. Bu semptomlar çoğunlukla kendiliğinden ortadan kalkarsa da, bazı vakalarda semptomatik tedavi gerekebilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Oral antikoagülanların antagonistik etkisi nedeniyle trimetobenzamidin etkisinde azalma görülebilir. Trimetobenzamid ve benzeri ilaçlar: * Alkol, barbitüratlar, hipnotikler, opioid analjezikler, anksiyolitik sedatifler ve antipsikotikler dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi depresanlarının sedatif etkilerini artırabilirler.

* Atropin ve bazı antidepresanlar (hem trisiklikler hem de monoamin oksidaz inhibitörleri) gibi diğer antimuskarinik ilaçlarla birlikte aditif antimuskarinik etkiye sahiptirler. * Aminoglikozid antibiyotikleri gibi ototoksik ilaçların neden olduğu hasarın uyarı belirtilerini maskeleyebilirler. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Emedur draje yetişkinlerde ve 15 kg’ın üzerindeki çocuklarda kullanılır. Doz tedavi endikasyonuna, semptomların şiddetine ve hastadan alınan yanıta göre ayarlanmalıdır (bkz. “Uyarılar/Önlemler”).

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Mutad yetişkin ve ergen dozu günde 3–5 defa 1 drajedir. Mutad çocuk dozu: Çocuğun vücut ağırlığı dikkate alınarak 1-4 doz halinde uygulanan 15 mg/kg/gün’dür. 15-45 kg arası çocuklarda günde 1-4 defa 1 draje kullanılır. 15 kg’ın altındaki çocuklarda 100 mg’lık Emedur suppozituarın kullanılması tavsiye edilir. Pozolojinin belirlenmesinde 15 mg/kg/gün’e göre hesaplanan çocuk dozu esas alınmıştır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Doz aşımı semptomları arasında hipotansiyon, nöbetler, merkezi sinir sistemi depresyonu, kardiyak aritmiler, oryantasyon bozukluğu ve konfüzyon yer alır. Gereken doz aşımı tedavisine başlandıktan sonra, toksik semptomlara yönelik ve destekleyici tedavi de uygulanmalıdır. Hipotansiyon çoğunlukla IV sıvılara ya da Trendelenburg pozisyonuna yanıt verir. Eğer bu önlemlerle yanıt alınamazsa, parenteral bir inotropun (ör, yanıta göre titre edilen 0.1-0. 2 μg/kg/dak norepinefrin) kullanılması gerekebilir. Nöbetler genellikle diazepama (yetişkinlerde gereğinde 15 dakikada bir uygulanmak ve 30 mg’ı aşmamak üzere 5-10 mg IV bolus; çocuklarda 10 mg’ı aşmamak üzere IV 0.25-0.4 mg/kg/doz) ya da fenitoine ya da fenobarbitale yanıt verir. Ciddi kardiyak aritmiler çoğu zaman bolus ve ardından idame infüzyonu tarzında 1-2 mg/kg lidokaine yanıt verir.

Ekstrapiramidal semptomlar (ör, distonik reaksiyonlar) 50 mg’ı aşmamak üzere IM ya da yavaş IV enjeksiyon olarak 1-2 mg/kg (yetişkinler) difenhidramin ve ardından 48-72 saat boyunca uygulanan idame dozuyla tedavi edilebilir. Bu reaksiyonlar difenhidramine yanıt vermiyorsa, 1-2 mg IV benztropin mezilat (yetişkinler) gibi antikolinerjik ilaçlar etkili olabilir. Bu ilaçlar genellikle 2-5 dakika içinde etkili olur.

SAKLAMA KOŞULLARI

Oda sıcaklığında (25 ̊ C’nin altında) saklayınız. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

20 drajelik blister ambalajlarda. Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri: Emedur Suppozituar 100 mg Emedur Suppozituar 200 mg Emedur Ampul 200 mg

RUHSAT SAHİBİ

Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No.: 209 4. Levent – İSTANBUL Ruhsat tarih ve numarası: 28.03.2007 – 210/80 Üretim yeri: Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kartal, İSTANBUL Reçete ile satılır.