DIVATOR 20 MG 30 FİLM TABLET

ATC: C10AA05

BARKODU: 8699580090093

FİYATI: 21,85TL

ETKEN MADDE: atorvastatin – atorvastatin

ÜRETİCİ: DROGSAN

Hiperkolesterolemi ve kardiyovasküler risk azaltılmasında, HMG-CoA redüktaz inhibitörü. Yetişkinde 10-80mg. Gebelik kategorisi X. Kontrendikasyon; karaciğer hastalıkları, gebelik, emzirme, aşırı duyarlılık. Etkileşim; siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri, niasinin, digoxin, oral kontraseptivler.

YAN ETKİLERİ

konstipasyon, gaz, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı, döküntü, artralji, miyalji.

Kısıtlamalar 4.2.28 – Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri 4.2.28. A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) (1) Statinler, daha önce kullanmayan hastalarda, uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır; a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda, b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa, c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa, ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda. (2) Birinci fıkranın b ve c bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir: a) Hipertansiyon, b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü, c) 65 yaş ve üstü hastalar. (3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez.

Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. (4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, geriatri uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir. 4.2.28. B – Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestiramin) (1) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar; a) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda veya b) Trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olan; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. 4.2.28.C – Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil) (1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da Kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir. 4.2.28.Ç – Niasin (1) Niasin; a) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya, b) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak, iç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.28.D – Raporun yenilenmesi (1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. (2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.

4.2.28.E- PCSK9 inhibitörleri (evolocumab) (1) Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında en az 6 ay boyunca statin ve ezetimiblerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 190 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir. Prospektüs DİVATOR 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her film tablet 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler Atorvastatin 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A’nın (HMG-KoA) kolesterolü de içeren sterollerin bir prekürsörü olan mevalonata dönüşmesinden sorumlu hız sınırlayıcı enzim olan HMG-KoA redüktazın selektif kompetitif bir inhibitörüdür. Homozigot ve heterozigot familyal hiperkolesterolemi, hiperkolesteroleminin non familyal tipleri ve karma dislipidemisi olan hastalarda atorvastatin total kolesterol (Total-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol LDL-K ve apolipoprotein-B (apo B)’yi düşürür. Atorvastatin ayrıca çok düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (VLDL-K) ve trigliseridi düşürür ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K)’de değişken artışlar meydana getirir. Karaciğerdeki trigliseridler ve kolesterol, VLDL ile birleşir ve periferik dokulara dağıtım için plazmaya salınır. Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), VLDL’den oluşur ve primer olarak yüksek afiniteli LDL reseptörü üzerinden katabolize olur.

VLDL’yi de içeren kolesterol ile zenginleştirilmiş trigliseridden zengin lipoprotein, LDL ve kalıntıları, LDL gibi aterosklerozu arttırabilir. Artmış plazma trigliseridleri sıklıkla düşük HDL kolesterol seviyeleri ve küçük LDL partikülleri ile beraber üçlü bir ortamda bulunur. Bu duruma koroner kalp hastalığı için non-lipid metabolik risk faktörleri eşlik eder. Total plazma trigliseridlerinin tek başlarına koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü oluşturduğu gösterilmemiştir. Ek olarak yükselen HDL veya azalan trigliseridlerin koroner ve kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerindeki bağımsız etkileri açığa kavuşturulmamıştır.

Atorvastatin HMG-KoA redüktazı inhibe eder ve plazma kolesterolü ve lipoprotein düzeylerini düşürür, karaciğerdeki kolesterol sentezini azaltır ve ayrıca LDL’nin artmış alımı ve katabolizması için hücre yüzeyindeki hepatik LDL reseptörlerinin sayısını arttırır. Atorvastatin LDL üretimini ve LDL partiküllerinin partiküllerinin sayısını azaltır. Atorvastatin dolaşan LDL partiküllerinin kalitesinde yararlı bir değişimle beraber LDL reseptör aktivitesinde çok büyük ve devamlı bir artış sağlar. Atorvastatin normalde lipid düşürme tedavisine yanıt vermeyen bir popülasyon olan homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL’yi düşürmede etkilidir. Bir doz yanıt çalışmasında atorvastatin (10-80 mg) total K’yı (Kolesterol) %30-%46, LDL-K’yı %41-61, apolipoprotein B’yi %34-%50 ve trigliseridleri %14-%33 oranlarında düşürmüştür.

Bu sonuçlar heterozigot familyal hiperkolesterolemili, familyal olmayan hiperkolesterolemili hastalarda ve insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu hastaları da içeren karma hiperlipidemili hastalarda da geçerlidir. Atorvastatin izole hipertrigliseridemili hastalarda total kolesterol, LDL-K, VLDL-K, apo B, trigliseridler ve non-HDL-K’yı düşürür. HDL kolesterolü arttırır. Atorvastatin disbetalipoproteinemili hastalarda orta dansiteli lipoprotein-kolesterolü (IDL-K) düşürür. 24 kontrollü çalışmada yer alan Fredrikson Tip II a ve Tip II b hiperlipoproteinemisi olan hastalarda atorvastatin (10 mg – 80 mg) ile HDL-K’da taban değerden ortalama yüzde artış, doza bağımlı olmaksızın %5.

1-8.7 olmuştur. Ayrıca toplanan bu verilerin analizi, total kolesterol/HDL-K ve LDL-K oranlarında sırasıyla %29 ile %44 ve %37 ile %55 aralığında değişen anlamlı doza bağımlı düşüş göstermektedir. Atorvastatin ve bazı metabolitleri insanda farmakolojik olarak aktiftir. Atorvastatinin en önemli etki yeri kolesterol sentezinin ve LDL klirensinin yapıldığı karaciğerdir.

LDL-K redüksiyonu ilaç dozu ile sistemik ilaç konsantrasyonundan daha fazla ilişkilidir. Terapötik cevap göz önüne alınarak ilaç dozu kişiye göre ayarlanmalıdır. Farmakokinetik Özellikler Absorbsiyon: Atorvastatin oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur, maksimum plazma konsantrasyonlarına 1-2 saatte ulaşılır. Absorbsiyon oranı atorvastatin dozuna bağlı olarak artar. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık %14‘tür ve HMG-KoA redüktaz inhibitör aktivitenin sistemik yararlanımı yaklaşık %30’dur.

Düşük sistemik yararlanım gastrointestinal mukozada presistemik klirense ve/veya hepatik ilk geçiş eliminasyonuna bağlıdır. Gıda ilacın absorbsiyonunu yaklaşık %9-%25 oranlarında etkiler. Plazma atorvastatin konsantrasyonları ilacın akşam uygulanması halinde sabaha oranla daha düşüktür. Dağılım: Atorvastatinin ortalama dağılım hacmi yaklaşık 381 litredir. Atorvastatin ≥%98 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

Plazma/kan oranı yaklaşık 0.25’dir, kırmızı kan hücrelerine penetrasyonu zayıftır. Sıçanlarda atorvastatin insan sütüne benzer şekilde salgılanır. Metabolizma: Atorvastatin büyük oranda orto ve parahidroksilli türevlerine ve beta oksidasyon ürünlerine metabolize olur İn vitro HMG-KoA redüktazın, atorvastatinin orto ve parahidroksilli metabolitleriyle inhibisyonu atorvastatininkine eşdeğerdir. HMG-KoA redüktazı inhibe eden aktivitenin yaklaşık %70’i atorvastatinin aktif metabolitlerine bağlıdır.

İn vitro çalışmalar insanda bilinen bir P-450 izozim inhibitörü olan eritromisinin birlikte alınmasını takiben atorvastatinin artmış plazma konsantrasyonları atorvastatinin sitokrom P450 3A4‘le metabolizmasının önemini göstermektedir. Deneysel çalışmalarda ortohidroksi metaboliti glukuronidasyona uğrar. Atılım: Atorvastatin ve metabolitleri hepatik ve/veya ekstra hepatik metabolizmayı takiben esas olarak safrayla atılır bununla birlikte ilaç enterohepatik dolaşıma katılmaz. Ortalama plazma eliminasyon yarı ömrü insanlarda yaklaşık 14 saattir, ancak HMG-KoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yarı ömrü 20-30 saattir. Oral uygulama sonrasında atorvastatin dozunun %2’sinden azı idrarla atılır.

Özel gruplar Geriyatrik kullanımı: Atorvastatin plazma konsantrasyonları sağlıklı yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) genç yetişkinlerden daha yüksektir (Yaklaşık Cmax için %40, AUC için %30). Eşit doz uygulamasında LDL-K düşüşü yaşlılarla yetişkinler arasında karşılaştırılabilir orandadır. Pediyatrik kullanım: Pediyatrik popülasyonun farmakokinetik ölçüm değerleri mevcut değildir. Cinsiyet: Atorvastatin plazma konsantrasyonları kadınlarda erkeklerden farklıdır (Cmax yaklaşık %20 daha fazla, AUC %10 daha düşük)ama atorvastatin ile LDL-K’nın düşüşü iki cins arasında klinik olarak anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Renal Yetmezlik: Renal hastalıklar plazma konsantrasyonlarını veya atorvastatinin LDL-K düşürücü etkisini etkilememiştir.

Bu sebeple renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekli değildir. Hemodiyaliz: İlaç büyük oranda plazma proteinlerine bağlandığı için hemodiyalizin atorvastatin klirensini anlamlı olarak artırması beklenmez. Hepatik Yetmezlik: Kronik alkolik karaciğer hastalığı olanlarda atorvastatin plazma konsantrasyonları büyük oranda artmıştır.

ENDİKASYONLAR

DİVATOR 20 mg Film Tablet, * Primer hiperkolesterolemi, heterozigot veya homozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemi ve karma (miks) dislipidemili (Fredrikson Tip II a ve II b) hastalarda yükselen total-K, LDL-K, apo B ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olarak kullanılır. * Yüksek serum trigliserid seviyeleri olan (Fredrikson Tip IV) hastalarda diyete yardımcı olmak üzere kullanılır.

* Tek başına diyete cevap vermeyen disbetalipoproteinemili (Fredrikson Tip III) hastalarda diyete yardımcı olmak üzere endikedir. * Ayrıca LDL-aferezi gibi diğer lipid düşürücü tedavilere ek olarak veya bu tedavinin mevcut olmadığı durumlarda, homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda total-K ve LDL-K’nın düşürülmesinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

DİVATOR 20 mg Film tablet’in bileşenlerinden birine hassasiyeti olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, hamile, emziren ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir. Atorvastatin çocuk doğurma yaşında olan kadınlarda, sadece gebe kalması büyük ölçüde mümkün görülmeyenlerde ve fetüse olabilecek potansiyel zararlar konusunda bilgilendirildiğinde kullanılmalıdır.

UYARILAR

Karaciğere Etkileri Aynı sınıfa dahil diğer lipid düşürücü ajanlarda olduğu gibi atorvastatin tedavisini takiben serum transaminazlarında orta derecede yükselmeler (normal üst limitinin üç katından daha fazla) rapor edilmiştir.

Hem pazarlama öncesi hem de pazarlama sonrasında atorvastatinin 10, 20, 40 ve 80 mg dozları ile yapılan bu klinik çalışmalarda, karaciğer fonksiyonları izlenmiştir. Atorvastatin alan hastaların %0.7’sinde serum transaminazlarında sürekli yükselme gözlenmiştir. Bu anormalliklerin sıklığı 10, 20, 40 ve 80 mg dozlar için %0.2, %0. 2, %0.6, %2.3 olmuştur. Atorvastatin dozu azaltıldığında veya ilaç tedavisine ara verildiğinde veya tedavi kesildiğinde transaminaz seviyeleri tedavi öncesi değerlere döner, hastaların çoğu daha düşük dozlarda atorvastatin tedavisine sekelsiz devam edebilir. Tedavinin başlatılmasından önce ve sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastalara karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Artan transaminaz seviyeleri olan hastalar anormallik(ler) düzene kadar takip edilmelidir. Alanin amino transferaz (ALT) ve Aspartaz amino transferazda (AST) normal üst sınırın 3 katından fazla bir artışın sürmesi halinde doz azaltılması veya atorvastatinin kesilmesi önerilir. Atorvastatin transaminaz seviyelerinde yükselmeye sebep olabilir. Atorvastatin önemli miktarda alkol kullanan ve/veya bir karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

İskelet Kasına Etkileri Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda miyalji bildirilmiştir. Belirgin olarak yüksek kreatinin fosfokinaz (CPK) seviyeleri (normal üst limitin 10 katından fazla) ortaya çıkarsa ya da miyopati teşhis edilir veya bundan şüphelenilirse atorvastatin tedavisi kesilmelidir. Miyopati riski bu sınıfa ait ilaçlar ile beraber siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, niasin veya azol antifungaller kullanıldığında artar. Bu durumda periyodik kreatin fosfokinaz ölçümleri düşünülmelidir. Atorvastatin kreatin fosfokinaz seviyelerinde yükselmeye sebep olabilir.

Bu sınıftaki diğer ilaçlar gibi nadir vakalarda miyoglobinüriye sekonder akut böbrek bozukluğu ile beraber rabdomiyoliz bildirilmiştir. Akut miyopatiyi düşündüren ciddi durumları olan hastalarda veya rabdomiyolize sekonder olarak böbrek yetmezliği oluşma eğilimini artıracak predispozan bir faktörü (örneğin, ciddi akut enfeksiyon, hipotansiyon, önemli cerrahi müdahale, travma, ciddi metabolik, endokrin ve elektrolit bozuklukları ve kontrol edilemeyen krizler) olan hastalarda atorvastatin tedavisi geçici olarak veya tamamen kesilmelidir. Pediyatrik Kullanım: Homozigot familyal hiperkolesterolemisi (Homozigot FH) olan 9 yaşın üzerindeki 8 çocuk hastada 1 yıl süreyle günde 80 mg’a kadar atorvastatin uygulanmış kimyasal veya biyokimyasal herhangi bir anormalliğe rastlanmamıştır. GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM (Kategori X) Gebelikte kullanım kategorisi X’dir. Atorvastatin gebelik ve laktasyon dönemlerinde kontrendikedir.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdırlar. Eğer ilaç kullanılırken hamile kalınırsa ilaç bırakılmalı ve hastalar ilacın fetüs üzerindeki zararlı etkileri konusunda uyarılmalıdır. ARAÇ VE MAKİNA KULLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ Yoktur.

YAN ETKİLERİ

Atorvastatin genellikle iyi tolere edilir. Advers reaksiyonlar çoğunlukla hafif ve geçici olmuştur.

Hastaların %2’sinden azı atorvastatine bağlanabilen yan etkiler nedeniyle klinik çalışmalardan çıkarılmıştır. Atorvastatin ile ilişkili olduğu düşünülen en sık görülen advers olaylar konstipasyon, gaz, dispepsi ve abdominal ağrıdır. Klinik olarak gözlenmiş advers etkiler: Atorvastatinin plasebo kontrollü klinik çalışmalarında hastalarda >%2 sıklıkta gözlenen ve atorvastatin ile ilişki değerlendirmesi yapılmamış advers olaylar aşağıdaki gibidir: Tüm vücut: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni. Sindirim sistemi: Konstipasyon, diyare, dispepsi, gaz Solunum sistemi: Sinuzit, farenjit Deri: Döküntü İskelet kas sistemi: Artralji, miyalji Aşağıdaki advers olaylar nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmaksızın klinik çalışmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir. Hastalarda ≥%2 sıklıkta gözlenen advers olaylar şunlardır: Göğüs ağrısı, bulantı, Bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, Artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem Aşağıdaki advers olaylar nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmaksızın klinik çalışmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir.

Hastalarda olaylar şunlardır: Tüm vücut: Yüz ödemi, ateş, boyun sertliği, halsizlik, fotosensitivite reaksiyonu ve yaygın ödem Sindirim sistemi: Gastroenterit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, kolit, kusma, Gastrit, ağız kuruluğu, rektal kanama, özofajit, eruktasyon, glossit, ağız ülserleri, anoreksi, iştah artışı, stomatit, safra kesesi ağrısı, chelitis, yutma güçlüğü, duodenal ülser, enterit, melena, diş eti kanaması, Mide ülseri, tenesmus, ülseratif stomatit, hepatit, pankreatit, kolestatik sarılık. Solunum sistemi: Pnömoni, dispne, astım, burun kanaması. Sinir sistemi: Parestezi, uyuklama, uyku hali, unutkanlık, anormal Rüya görme, libido azalması, duygusal değişkenlik, koordinasyon bozukluğu, periferal nöropati, torticollis, yüz felci, hiperkinezi, Depresyon, hiperestezi ve hipertoni İskelet kas sistemi: Bacak krampları, bursit, tenosinovit, kas güçsüzlüğü, tendon kontraktürü, miyozit. Deri: Kaşıntı, kontakt dermatit, alopesi, cilt kuruluğu, terleme, akne, ürtiker, egzema, sebore, deri ülserleri Ürogenital sistem: İdrara çıkmada artış, Sistit, hematüri, empotans, ağrılı idrar yapma, böbrek taşı oluşumu, noktüri, epididimit, fibrokistik meme, vajinal kanama, albüminüri, memelerde büyüme, metroraji, nefrit, üriner inkontinans, üriner retansiyon, idrara sıkışma hissi, anormal ejakülasyon, uterus kanaması Özel duyular: Ambliyopi, kulak çınlaması, Göz kuruluğu, refraksiyon bozukluğu, gözde hemoraji, sağırlık, Glokom, parosmi, tat alamama, tat almada değişiklik Kardiyovasküler sistem: Palpitasyon, vazodilatasyon, senkop, Migren, postural hipotansiyon, flebit, Aritmi, angina pektoris, hipertansiyon Metabolik ve beslenme bozuklukları: Hiperglisemi, kreatin fosfokinaz artışı, gut, kilo alımı, hipoglisemi Kan ve lenfatik sistem: Ekimoz, Anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi Atorvastatin tedavisiyle ilgili olarak pazarlama sonrasında bildirilmiş olan yukarıda listelenmemiş ve nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmamış advers olaylar arasında anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bülloz döküntüler (eritema multiforme, Stevens Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere) ve rabdomiyoliz yer almaktadır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Miyopati riski bu sınıfa ait ilaçlar ile beraber siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, niasin veya azol antifungaller kullanıldığında artar.

Antasit: Magnezyum ve aluminyum hidroksitleri içeren bir oral antasit süspansiyonun atorvastatinle birlikte uygulanması atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %35 azaltmıştır, bununla birlikte LDL-K’dan azalması değişmemiştir. Antipirin: Atorvastatin antipirinin farmakokinetiğini etkilemez. Bu sebeple aynı sitokrom isoenzimleri ile metabolize olan ilaçlar ile etkileşim beklenmez. Kolestipol: Kolestipol atorvastatinle birlikte uygulandığında atorvastatinin plazma konsantrasyonları daha düşük olmuştur (Yaklaşık %25). Bununla birlikte atorvastatin ve kolestipolün birlikte uygulandığında görülen lipid etkileri ilaçlardan herhangi biri tek başına verildiğinde görülenden daha fazla olmuştur.

Simetidin: Simetidin ile etkileşim çalışması yapılmış ve klinik olarak anlamlı hiçbir etkileşim görülmemiştir. Digoksin: Atorvastatin 10 mg ve digoksinin çoklu dozlarının birlikte uygulanması kararlı hal plazma digoksin konsantrasyonlarını etkilememiştir. Ancak günde 80 mg atorvastatin uygulamasını takiben digoksin konsantrasyonları yaklaşık %20 artmıştır. Digoksin alan hastalar dikkatlice izlenmelidir. Eritromisin: Sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörleri olan eritromisinin (günde 4 kez, 500 mg) veya klaritromisinin (günde 2 kez 500 mg) atorvastatin ile birlikte uygulanması yüksek plazma atorvastatin konsantrasyonlarıyla ilişkili bulunmuştur.

Oral kontraseptifler: Noretindron ve etinil östradiol içeren bir oral kontraseptifle birlikte uygulama noretindron ve etinil östradiole ait AUC değerlerinde sırasıyla yaklaşık %30 ve %20 artışa sebep olmuştur. Atorvastatin kullanan bir kadın için oral kontraseptif dozları seçilirken bu artmış konsantrasyonlar göz önüne alınmalıdır. Varfarin: Varfarin ile etkileşim çalışması yapılmış ve klinik olarak anlamlı hiçbir etkileşim görülmemiştir. Azitromisin: Günlük tek doz 10 mg atorvastatin ile günde tek doz 500 mg azitromisinin beraber uygulanmasıyla atorvastatinin plazma konsantrasyonları değişmemiştir. Amlodipin: 80 mg atorvastatin ve 10 mg amlodipinin beraber uygulanması halinde kararlı hal durumunda atorvastatinin farmakokinetiğini değiştirmemiştir.

Proteaz inhibitörleri: Atorvastatin ve sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörleri olan proteaz inhibitörlerinin birlikte kullanılması atorvastatin plazma konsantrasyonlarında artış oluşturmuştur. Birlikte kullanılan diğer ilaçlar: Antihipertansif diğer ajanlar ile östrojen replasman tedavilerinde atorvastatinin beraber kullanıldığı klinik çalışmalarda klinik olarak önemli istenmeyen etkileşimlere ait kanıtlar bildirilmemiştir. Tüm spesifik ajanlara ait etkileşim çalışmaları mevcut değildir. Etanol/Besinler/Bitkisel İlaçlar: Atorvastatin serum konsantrasyonları greyfurt suyu alımıyla artabilir. Sarı kantaron otu (st.

John’s worth) atorvastatin düzeylerini düşürebilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gereklidir. Hasta tedavi boyunca standart bir kolesterol düşürücü diyete devam etmelidir. Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir defa 10 mg veya 20 mg’dır. LDL-K’da yüksek derecede (%45’ten fazla) azalma gereken hastalarda günde bir defa 40 mg ile başlanabilir.

Doz aralığı günde bir defa 10-80 mg’dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak tek doz halinde verilebilir.Atorvastatinin başlangıç ve idame dozları tedavi amacı ve hasta yanıtı gibi hasta karakteristiklerine göre ayarlanmalıdır. Tedavinin başlangıcı ve/veya titrasyonunu takiben lipid seviyeleri 2-4 hafta içinde değerlendirilmeli ve uygun olarak doz ayarlanmalıdır. Tedavinin hedefi LDL-K’yı düşürmek olduğu için NCEP tedaviye başlangıç ve yanıtı değerlendirirken LDL-K değerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Primer Hiperkolesterolemi ve Kombine (Miks) Hiperlipidemi 2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genelde 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt, kronik tedavi süresince devam etmiştir. Tedavi amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki tedavi kılavuzu kullanılabilir. Lipid düzenlenmesi için NCEP (National Cholesterol Education Program) Kılavuzu Tanımlanmış Diğer risk faktörlerib LDL-K LDL-K Aterosklerotik (İki veya daha fazla) mg/dL mg/dL Bozukluka Başlangıç Minimum Hedef seviyesi ≥ 190 Hayır Hayır ( (≥ 4.9) ≥ 160 Hayır Evet ( (≥ 4.

1) ≥ 130c ≤ 100 Evet Evet/Hayır (≤ 2.6) (≥ 3.4) a. Koroner kalp hastalığı, diabetes mellitus veya periferik damar hastalığı (semptomatik karotid arter hastalığını ve abdominal aort anevrizmasını da içerir) Koroner kalp hastalığı için diğer risk faktörleri şunlardır: Yaş (erkek ≥45, kadın ≥55 veya b. östrojen replasman tedavisi görmeden erken menapoz), ailede erken koroner kalp hastalığı hikayesi, halen sigara kullanmak, hipertansiyon; doğrulanmış HDL-K mg/dL ise bir risk faktörü çıkarınız.

c. LDL-K seviyeleri 100-129 mg/dL olan koroner kalp hastalarında, hekim ilaç tedavisine başlayıp başlamayacağına karar vermelidir. İkiden fazla risk faktörü olanlarda 10 yıllık KKH riski ≥%20 ise LDL-K tedavi hedefi olmalıdır. Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi Yetişkinler: Hiperlipidemi: Başlangıç: 10-20 mg günde 1 defa, LDL-K’nın %45 düşürülmesi gereken hastalarda günde 40 mg ile başlanabilir. Günde 1 defa 10-80 mg doz aralığında kullanılabilir.

Çocuklar: 10-17 yaş arası (kız çocukları > 1 yıl postmenarş): Heterozigot FH: günde 10 mg (maksimum 20 mg/gün ) Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Dozaj: Böbrek hastalığının atorvastatinin ne plazma konsantrasyonuna ne de LDL-K redüksiyonuna tesiri vardır. Bu nedenle doz ayarlanmasına gerek yoktur. Hepatik Yetmezliği olan hastalarda kullanımı: Aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Geriyatrik Kullanım: Emniyet, etkinlik ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılmasında yaşlı hastalar ve tüm popülasyon arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir. 70 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde atorvastatinin 80 mg/gün’e kadar olan dozları ile tedavi deneyimi, bulunmaktadır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ Atorvastatin doz aşımı için spesifik bir tedavi yoktur. Doz aşımı oluşursa hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Plazma proteinlerine büyük oranda ilaç bağlanmasıyla hemodiyaliz atorvastatinin klirensini anlamlı olarak arttırmamıştır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Çoçukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve de ambalajında muhafaza edin.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

30 Film Tablet içeren blister ambalajlarda PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ DİVATOR 10 mg FİLM TABLET, 30 Film Tabletlik blister ambalajlarda DİVATOR 40 mg FİLM TABLET, 30 Film Tabletlik blister ambalajlarda RUHSAT TARİHİ VE NO: 10.05.2006 – 208/12 RUHSAT SAHİBİ: DROGSAN İlaçları San. Ve Tic. A. Ş. Oğuzlar Mah. 56. Sok. No: 7/3 06520 Balgat/Ankara İMAL YERİ: DROGSAN İlaçları San.

ve Tic. A.Ş. 06760 Çubuk/ANKARA Reçete ile satılır.