DEKLARIT 500 MG 14 FILM TABLET

ATC: J01FA09

BARKODU: 8699525092717

FİYATI: 31,99TL

ETKEN MADDE: Clarithromycin – klaritromisin

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik. Yetişkin 2 x 250-500mg. Çocuk 2 x 7,5mg/kg. Gebelik kategorisi C. Kontrendikasyon: makrolidlere karşı aşırı duyarlılık. Şu ilaçlarla birlikte kullanımı da kontrendikedir; cisapride, pimozide, astemizole, terfenadine, ve ergotamine veya dihydroergotamine (fatal Aritmi). Etkileşim; terfenadin, astemizol, teofilin, zidovudin, digoksin, oral antikoagülanlar, ergotamin, triazolam, karbamazepin, siklosporin, heksobarbital, fenitoin, varfarin, midazolam, lovastatin, dizopiramid, sisaprid, pimozid, ritonavir.

YAN ETKİLERİ

Diyare, bulantı, kusma, dispepsi, ağızda tat bozukluğu (genellikle koku alma bozukluğuyla birlikte), karın ağrısı, başağrısı, SGPT, SGOT, GGT, alkalen fosfataz, LDH, total bilirubin değerlerinde yükselme, hepatoselüler ve/ya da kolestatik hepatit, lökopeni ve protrombin zamanında uzama,kan üre düzeyinde yükselme, serum kreatininde yükselme, ürtiker – anafilaksi ve Stevens-Johnson sendromu, kaygı, uykusuzluk, kabus görme, halüsinasyon, konfüzyon ve psikoz gibi MSS ile ilgili etkiler, tedavi kesildiğinde düzelen işitme kaybı, hiipoglisemi, trombositopeni, dilde renk değişikliği, glosit, stomatit ve oral moniliyaz, dişlerde renk değişikliği, ventriküler taşikardi, ventriküler aritmi ve torsade de pointes.Kısıtlamalar Parenteral formları UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir. Prospektüs Formülü: Her film tablet 500 mg Klaritromisin ihtiva eder. Tabletler Vanilya aroması içermektedir. Farmakolojik Özellikleri: Klaritromisin, makrolid sınıfından semi-sentetik bir antibiyotiktir, hassas mikroorganizmaların 50S ribozom alt ünitelerine bağlanarak ve protein sentezini inhibe ederek antibakteriyel etki gösterir. Klaritromisin oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. 250 mg’lık bir tabletin mutlak biyoyararlılığı yaklaşık % 50’dir. Klaritromisinin yemekle beraber alınması absorbsiyonunu ve antimikrobik aktiviteye sahip ana metaboliti 14-0H klaritromisinin oluşmasını önemsiz ölçüde geciktirirse de biyoyararlılığını etkilemez. Bu nedenle müstahzar aç veya tok olarak kullanılabilir. Klaritromisin gastrik mukozaya da nüfuz eder. Omeprazole ile birlikte uygulandığında, gastrik mukus ve gastrik mukozadaki klaritromisin düzeyleri, klaritromisin tek başına uygulandığında sağlanan düzeylerden yüksektir. Klaritromisin in-vivo olarak birçok aerob ve anaerob Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaya karşı etkilidir. Ayrıca ana metaboliti 14-OH klaritromisin de önemli ölçüde antimikrobik etkiye sahiptir. Haemophilus influenzae’ya karşı 14-OH klaritromisin, klaritromisinden 2 kat daha etkilidir. Klaritromisin, aşağıda yer alan mikroorganizmaların hemen bütün suşlarına karşı hem in-vivo hem de klinik enfeksiyonlarda etkilidir. Gram pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes Gram negatif aeroblar: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis Diğer aeroblar: Mycoplasma pneumoniae Beta-laktamaz üretimi klaritromisinin aktivitesini etkilemez. Klaritromisin aşağıda yer alan mikroorganizmaların çoğu suşlarına karşı in-vitro olarak etkilidir. Gram pozitif aeroblar: Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Streptokoklar (C, F,G grubu), Viridans grubu Streptokoklar Gram negatif aeroblar: Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida Diğer aeroblar: Chlamydia trachomatis, Mycobacterium kansasii Gram pozitif anaeroblar: Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionibacterium acnes Gram negatif anaeroblar: Bacteroides melaninogenicus Endikasyonları: # Üst solunum yolu enfeksiyonlarında Ör:farenjit, Larenjit, akut maksiller sinüzit # Alt solunum yolu enfeksiyonlarında Ör:kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni # Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında # Otitis media’da, # Mikobakteriyel enfeksiyonlarda, # Duodenal ülserle bağlantılı H. pylori eradikasyonunda endikedir. Kullanım Şekli ve Dozu: Klaritromisin aç veya tok olarak kullanılabilir. Erişkinlerde, çeşitli enfeksiyonlarda uygulanması tavsiye edilen dozlar şunlardır: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250 – 500 mg arasında uygulanabilir. Farenjit ve tonsillitte 10 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg, Akut maksiller sinüzitte 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 500 mg olarak verilmesi tavsiye edilir. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: 12 saatte bir 250 – 500 mg olarak uygulanabilir. Kronik Bronşit’in S. pneumoniae’den kaynaklanan akut alevlenmelerinde; 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg Kronik bronşit’in M. catarrhalis’den kaynaklanan akut alevlenmelerinde; 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg Kronik bronşit’in H. influenzae’den kaynaklanan akut alevlenmelerinde 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 500 mg S. pneumoniae ve M. pneumoniae’den kaynaklanan pnömonide; 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg olarak verilmesi tavsiye edilir. Komplikasyonsuz Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarında: 7-14 gün süre ile 12 saatte bir 250 mg olarak verilmesi tavsiye edilir. Mikobakteriyel Enfeksiyonlarda: Önerilen başlangıç dozu günde 2 defa 500 mg’dır. 3-4 hafta içinde klinik ve bakteriyolojik cevap sağlanamaması halinde doz günde 2 defa 1000 mg’a çıkarılabilir. Tedavi yaygın enfeksiyonlarda klinik ve mikrobiyolojik yarar sağlanana kadar sürdürülebilir. Klaritromisin diğer antimikobakteriyeller ile kombinasyon şeklinde uygulanmalıdır. Tüberküloz dışındaki mikobakteriyel enfeksiyonların tedavi süresi Doktor tarafından tespit edilmelidir. H. pylori eradikasyonu: H. pylori eradikasyonu için şu doz rejimleri önerilmektedir. Üçlü Tedavi Rejimi: # Günde 2 defa 500 mg Klaritromisin; günde 2 defa 1000 mg Amoksisilin ve günde 2 defa 30 mg Lansoprazol ile birlikte 10 gün uygulanır. # Günde 2 defa 500 mg Klaritromisin günde 2 defa 1000 mg Amoksisilin ve günde 20 mg Omeprazole ile birlikte 10 gün uygulanır. İkili Tedavi Rejimi: # Günde 3 defa 500 mg Klaritromisin; günde 2 defa 30 mg Lansoprazol ile beraber 14 gün uygulanır. # Günde 3 defa 500 mg Klaritromisin; günde 40 mg Omeprazole ile beraber 14 gün uygulanır; ilaveten günde 20 veya 40 mg Omeprazole 14 gün daha devam edilir. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asid supresyonu gerekebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Her film tablette 500 mg klaritromisin içeren 14 tabletlik blister ambalajlarda. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: 250 mg – 14 tabl. 500 mg – 14 tabl. 50 ml Süspansiyon: 250 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon: 250 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon: 125 mg/5 ml UYARI: Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.