DEFLAMAT-IM 75 MG 4 AMPUL

ATC: M01AB05

BARKODU: 8699772750378

FİYATI: 4,25TL

ETKEN MADDE: Diclofenac – diklofenak

ÜRETİCİ: TRIPHARMA

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar. Yetişkin 100-200mg/gün 3-4 dozda.Lokal günde 3-4 kez. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus’un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı. Etkileşim; ACE inhibitörleri, Aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, siklosporin, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar.

YAN ETKİLERİ

bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik.Prospektüs DEFLAMAT IM AMPUL PROSPEKTÜS FORMÜLÜ: Beher 3 ml’lik steril ampul; 75 mg Diklofenak sodyum; 30 mg Mannitol; 3 mg Asetilsistein; 105 mg Benzil alkol; 600 mg Propilen glikol; 0.

7 mg Sodyum hidroksit ve kafi miktarda enjeksiyonluk su içerir. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER: Bir prostaglandin sentetaz inhibitörü olan diklofenak sodyum; antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir. Özellikle romatizmal olgularda, a, sabahlar görülen kat k ve eklem enflamasyonlar nda yarar sa larken fonksiyonlar da düzeltir. Intramüsküler yoldan uygulanan 75 mg Diklofenak sodyum (bir ampul) yakla k 20 dakika içerisinde plazmadaki doruk düzeyine ula r. Plazma konsantrasyonu, verilen dozla do ru orant r.

Önerilen doz ve sürelerde kullan ld nda plazmada birikim yapmaz. Diklofenak sodyum’un % 99’undan fazlas, geri dönü ümlü olarak plazma albuminine ba lan r. Terminal yar ömrü 1-2 saattir. En yüksek plazma düzeyine ula ld ktan 2-4 saat sonra sinoviyal s da da doruk düzeylere eri ilir ve bu konsantrasyonda, plazmadakinden daha yüksek olarak kal r. Biotransformasyonunu; ço unlu u hidroksilasyonla olu an metabolitleri ve %1’den az miktar de meyen molekül biçiminde idrarla at r.

Geri kalan k sm n at lmas ise feçesledir. Renal ve hepatik fonksiyon bozukluklar nda, ilac n farmakokineti i de memektedir. Ayn ekilde, de ik ya lardaki hastalarda; absorpsiyon, metabolizma ve eliminasyonda farkl k gözlenmemi tir. END KASYONLARI: Deflamat IM Ampul; Romatoid Artrit, juvenil Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, spondilartrit, eklem d romatizmal durumlar, vertebral kolona ili kin a lar, travmaya ba lar, postoperatif a ve enflamasyon, akut gut ataklar, renal ve safra koliklerinde endikedir. KONTREND KASYONLARI: Diklofenak sodyum’a kar, önceden olu mu a duyarl k durumlar ile, aspirin ve di er NSA ilaçlar n, ast m, ürtiker ve di er tipte alerjik reaksiyonlar olu turdu u hastalarda kullan lmamal r.

Aktif veya üpheli peptik ülser ile gastrointestinal kanamas olanlarda kontrendikedir DEFLAMAT IM AMPUL

UYARILAR

Ülseratif kolit gibi gastrointestinal sisteme ili kin hastal olanlarda özenle kullan lmal r. Ya hastalar, gastrointestinal kanama ve perforasyona kar daha fazla risk alt nda bulundu undan, bu gibi kimselerde tedavi edici en dü ük dozlar kullan lmal r. Yine de ad geçen belirtiler görüldü ünde ilaç kullan kesilmelidir. Kardiyak ve renal fonksiyon bozuklu u olanlarda kullan rken, renal fonksiyon yak ndan izlenmeli gerekirse ilac n kullan kesilmelidir. Di er NSA ilaçlarla da olabildi i gibi, Diklofenak sodyum kullan s ras nda, transaminaz düzeyinde yükselme görülebilir.

Özellikle uzun süreli kullan mda hastan n karaci er fonksiyonlar yak ndan izlenmeli ve gerekirse tedavi kesilmelidir. Hepatik porfirili hastalarda kullan lmamal r. Di er NSA ilaçlarla da oldu u gibi, Diklofenak sodyum baz duyarl ki ilerde anaflaktik reaksiyonlara neden olabilir. Tedavi s ras nda, santral sinir sistemine ili kin bir bozukluk görüldü ünde, hastaya makinal araç kullan lmamas söylenmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde kullan labilece ine dair yeterli bilgi bulunmad ndan bu dönemlerde kullan lmas tavsiye edilmez.

YAN ETK LER/ADVERS ETK LER: En s k görülen yan etkiler, gastrointestinal sisteme ili kin olanlard r. Bunlar n içinde bulant, kusma, diyare, gaz, ender olarak gastrointestinal kanama ve perforasyon say labilir. Daha az s kl kla görülmek üzere, ba a ve ba dönmesi, görme bozukluklar, i itme bozukluklar, irritabilite say labilir. Ender olarak ürtiker, ekzema, a duyarl k, hemaglobinde azalma, lökopeni, hemolitik Anemi, ödem, palpitasyon, a duyarl k reaksiyonlar, anaflaktik reaksiyonlar, serum transferaz enzimlerinde yükselme ve renal yetersizlik rapor edilmi tir. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BA VURUNUZ.

LAÇ ETK LE MELER VE D ER ETK LE MELER: Birlikte kullan ld nda, digoksin ve metotreksat’n serum düzeyleri yükselebilir. Siklosporin’in nefrotoksisitesi artabilir. Diklofenak sodyum, lityum’un renal klirensini azaltarak lityum plazma düzeyini artt rabilir. Direkt bir sebep ili kisi ortaya konmam olmakla birlikte; insülin ya da hipoglisemik ajan kullananlarda, bu ilaçlar n dozunu yeniden ayarlamak gerekebilir. Diüretiklerin aktivitesini inhibe edebilir; potasyum tutucu diüretikler ile birlikte kullan ld nda, serum potasyum düzeyi izlenmelidir.

Genel bir uygulama olarak; di er enjektabl çözeltiler ile kar rarak verilmemelidir. DEFLAMAT IM AMPUL Di er NSA ve glukokortikoid ilaçlarla birlikte kullan ld nda yan etkileri artabilir. Di er NSA ilaçlarda oldu u gibi yüksek dozda (200 mg’n üzeri) kullan lan Diklofenak Sodyum trombosit agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir. Bütün di er NSA ilaçlarda oldu u gibi, Metotreksat ile ayn dönemde kullan ld nda, Metotraksat al nd ktan 24 saat önce ve sonra Diklofenak Sodyum dikkatle uygulanmal r. KULLANIM EKL VE DOZU: Hekim taraf ndan ba ka bir ekilde önerilmedikçe; Eri kinler için günde 1 ampul uygulan r.

Enjeksiyon, üst d kadrana, intragluteal olarak derine yap r. Kolik ve benzeri durumlarda, her bir kalçaya bir kez olmak üzere günde 2 ampul uygulanabilir. E er gerekirse renal kolikte ilk kez intramusküler ampulden, 30 dakika sonra ikinci ampul uygulanabilir. Toplam günlük doz 150 mg Diklofenak sodyum’u geçmemelidir. Deflamat IM Ampul intravenöz olarak uygulanmaz.

Deflamat IM Ampul iki günden daha fazla uygulanmamal r. DOZ A IMI: dozda kullan ld nda destekleyici ve semptomatik tedavi uygulan r. Bu gibi durumlarda, zorlu diurez, dializ ya da hemoperfüzyon etkisizdir. SAKLAMA KO ULLARI: 25oC’nin alt nda, oda s cakl nda, ktan koruyarak saklay z. CAR TAKD M EKL VE AMBALAJ MUHTEVASI: Renkli bask karton kutuda effaf, 3 ml’lik 4 ve 10 ampullük ambalajlarda prospektüs ile birlikte.

RUHSAT SAH: KLINGE PHARMA lisans ile TR PHARMA LAÇ SAN. VE T C. A.. Maslak – STANBUL RUHSAT TAR VE RUHSAT NO: 18.

01.2001 – 196/33 MAL YER: DOL LAÇ DOLUM SANAY VE T CARET A.. Topkap – STANBUL Reçete ile sat r. Prospektüs Onay Tarihi: 05.

02.2001