DALMAN AQ NAZAL SPREY

ATC: R01AD08

BARKODU: 8699580540017

FİYATI: 14,12TL

ETKEN MADDE: Fluticasone – flutikazon -nazal

ÜRETİCİ: DROGSAN

Nazal kortikosteroid. Günde 1 veya 2 kez 1 doz.Prospektüs DALMAN AQ Nazal Sprey FORMÜLÜ DALMAN AQ Nazal Sprey (%0.05 a/a) ölçülü atomizör bir püskürtme pompası vasıtası ile burun mukozasına topikal uygulama yapmak için hazırlanmış çok ince partiküller halindeki flutikazon propiyonatın sudaki süspansiyonudur. Nazal adaptörden püskürtülen her 100 mg doz içinde 50 mcg flutikazon propiyonat, yardımcı madde olarak; mikrokristalize selüloz ve sodyum karboksimetilselüloz, dekstroz, polisorbat 80, benzalkonyum klorür, feniletil alkol, disodyum hidrojen fosfat, sitrik asit ve saf su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler Flutikazon propiyonat alerjik rinit tedavisinde kullanılan ve glukokortikoid reseptörlerine yüksek afinite gösteren potent bir kortikosteroiddir.

Güçlü topikal anti-enflamatuar etki ve düşük sistemik aktiviteye sahiptir. Nazal spreyin alerjik rinit semptomları üzerinde sistemik ve topikal etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, nazal sprey ve oral alınan flutikazon propiyonatın kan düzeyleri karşılaştırılmış, deneklere 14 gün boyunca 200 mcg nazal sprey (ve oral plasebo doz) veya 5-10 mg oral flutikazon propiyonat (ve plasebo nazal sprey) verilmiştir. İntranazal doz alımı sonrası hastaların çoğunda plazma düzeyleri tespit edilemeyecek kadar düşük bulunmuştur, fakat oral doz alanlarda düşük düzeyde mevcuttur. Nazal sprey, allerjik rinit semptomlarını azaltmada belirgin derecede daha etkindir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre nazal spreyin terapötik etkinliği flutikazon propiyonatın topikal etkinliğinden kaynaklanmaktadır.

Flutikazon propiyonat intranazal uygulandığında hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninde herhangi bir etki yapmamıştır. Flutikazon propiyonatın intranazal kullanılmasıyla bir kısmı nazal mukoza tarafından absorbe edilip, sistemik sirkülasyona geçer, kalanı ise burnun mukozal aktivasyonu ve yutulma ile giderilir. Kortikosteroidlerin mast hücreleri, eozinofiller, bazofiller, lenfositler, makrofajlar, nötrofiller gibi hücreleri ve histamin, eukazonoidler, lökotrienler, sitokinler gibi mediatörlerin üretimini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Allerjik semptomlar üzerinde ani etkili değildirler. Farmakokinetik Özellikler Absorbsiyon: Flutikazon propiyonatın intranazal alımı takiben biyoyararlanımı %2’den düşüktür.

Allerjik rinit hastalarında 3 haftalık tedavi ardından flutikazon propiyonat plazma konsantrasyonu ölçülemeyecek kadar düşüktür(50 ρg/ml). İntranazal yolla alındığında biyoyararlanım çok düşük olduğundan, farmakokinetik verilerin çoğu diğer uygulama yollarından elde edilir. İşaretlenmiş ilacın oral alımını takiben, flutikazon propiyonat büyük oranda plazmaya geçer, absorbsiyon düşüktür. Oral biyoyararlanım çok zayıftır, sirküle olan radyoaktif madde daha çok inaktif metabolittir. Dağılım: İntravenöz uygulamayı takiben, ilk eğilim hızla ve yüksek oranda yağda çözünürlük sonucu dokulara bağlanmadır.

Dağılım hacmi yaklaşık 4.2 l/kg’dır. İnsanda plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 91’dir ve bu oran konsantrasyona bağlı değildir. Flutikazon propiyonat, zayıf ve dönüşümlü olarak eritrositlere bağlanır ve serbestçe plazma ve eritrositler arasında dengeyi sağlar. Flutikazon propiyonat belirgin olarak insan transkortinine bağlanmaz.

Metabolizma: Flutikazon propiyonat toplam kan klirensi yüksektir (ortalama 1,093 ml/dk), renal klirens toplamın % 0.02’sinden düşüktür. İnsanda, dolaşımda rastlanan tek metabolit flutikazon propiyonatın sitokrom P450 3A4 yolağından türemiş olan 17β-karboksilik asittir. Bu inaktif metabolit in-vitro ortamda, insan akciğer sitozolündeki glukokortikoid reseptörlerine daha düşük afinite gösterir (ana ilacın yaklaşık 1/2000’i ) ve deneysel çalışmalarda zayıf farmakolojik etkinlik göstermiştir. Atılım: İntravenöz doz alımını takiben flutikazon propiyonat terminal yarı ömrü yaklaşık 7.

8 saattir. İşaretlenmiş oral dozun %5’ten az bir kısmı metabolitleri şeklinde idrarla atılır, kalan kısım ana ilaç ve metabolitler şeklinde feçesle atılır.

ENDİKASYONLAR

DALMAN AQ nazal sprey mevsimsel allerjik rinit profilaksi ve tedavisi (saman nezlesi dahil) ve perenial rinit proflaksi ve tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR

* Kortikosteroidlerin yara iyileşmesini geciktirmesinden dolayı, yakın zamanda nazal septal ülser, nazal cerrahi müdahale veya nazal travma geçiren kişilerde iyileşme tamamlanmadan nazal kortikosteroid kullanımına başlanmamalıdır.

* Dalman AQ nazal sprey tedavisine birkaç gün düzenli devam edilmeden ilaçtan tam yarar sağlanmayabilir. * Dalman AQ nazal sprey çok düşük sistemik etki göstermesine rağmen normal dozun çok üzerine çıkıldığında potansiyel riskte artış olur * Dalman AQ Nazal Sprey vakaların önemli bir kısmında mevsimsel alerjik rinit belirtilerini kontrol altına alsa da yaz aylarında çok yüksek seviyede alerjen maddelerin etkisine maruz kalındığında özellikle gözde meydana gelen semptomları kontrol altına almak için bazen ilave tedavi gerekebilir. * Uzun süreli sistemik kortikosteroid tedavisi gören hastalarda topikal kortikosteroid tedavisine geçilmesi strese bağlı olarak akut adrenal yetmezliğe sebebiyet verebileceğinden dikkatli olunmalıdır. * Bir sistemik kortikosteroidin bir topik kortikosteroidle yer değiştirmesi adrenal yetmezlik belirtileri oluşturabilir, ayrıca bazı hastalar eklem ve/veya kas ağrısı ve Depresyon semptomları gösterebilirler. * Uzun dönem sistemik kortikosteroid tedavisine ihtiyaç duyan astma veya diğer klinik koşullardaki hastalarda sistemik kortikosteroidlerin hızla azalması semptomları şiddetlendirebilir.

İntranazal kortikosteroidlerle inhale edilen kortikosteroidlerin birlikte kullanılması hiperkortisizm ve/veya HPA aksis supresyonu belirtisi riskini artırabilir. * Uzun süre yüksek doz alan özellikle küçük çocuklar veya hastalarda flutikazon, hipotalamik pituiter adrenal (HPA) aksisi suprese edebilir. Fakat HPA aksis supresyonuna terapötik olarak eşdeğer dozda prednizolondan daha az sebep olur. Adrenal yetmezlik olasılığı ve steroidlerden vazgeçmeye bağlı alerjik semptomlarda artış olabilmesi sebebiyle, sistemik kortikosteroid kullanırken inhale edilen formları kullanmaya başlayan hastalara özel dikkat gerekmektedir. Günde 20 mg veya eşdeğeri prednizolon alan hastalar çok hassastır.

* Kontrollü klinik çalışmalar pediyatrik hastalarda oral olarak inhale edilen veya intranazal kullanılan kortikosteroidlerin büyüme hızında azalmaya sebep olabildiğini göstermiştir. * Oral olarak inhale edilen ve intranazal kortikosteroidlerin sistemik etkilerini minimuma indirebilmek için hastalar en düşük etkin dozla sınanmalıdır. * İmmun sistemi suprese eden ilaçları kullanan kişiler enfeksiyonlara karşı sağlıklı kişilere göre daha duyarlıdırlar. Sistemik enfeksiyon, aktif veya pasif tuberküloz enfeksiyonu veya oküler Herpes simplex’i olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Suçiçeği ve kızamık kortikosteroid kullanan çocuklar ve yetişkinlerde daha ciddi sonuçlar oluşturabileceğinden hatta fatal etki gösterebileceğinden bu hastalıkları geçirmemiş veya bağışıklık sistemi bu hastalıklara karşı güçlendirilmemiş çocuklar ve yetişkinler özellikle korunmalıdır.

* Doz, uygulama yolu ve kortikosteroid uygulama süresinin enfeksiyon gelişimi ve yayılımı riskini nasıl etkilediği bilinmemektedir. Enfeksiyonu almış olmak ve/veya daha önce kortikosteroid tedavisi görmüş olmanın riske katkısı olup olmadığı da bilinmemektedir. Su çiçeğine maruz kalındıysa Varisella zoster immun globulin profilaksisi; kızamığa maruz kalındıysa ise intramuskuler immun globulin profilaksisi gerekebilir. Suçiçeği gelişirse antiviral ajanlarla tedavi düşünülmelidir. * Destek steroidleri (Oral veya parenteral) şiddetli astma ataklarında kullanılabilir.

Seyrek olarak vaskülit (Churg Strauss sendromu) veya diğer eozinofilik durumlar oluşabilir. * Flutikazon, Status asthmaticus’ta akut bronkospazm‘da inhalasyon yoluyla kullanılmaz. * Flutikazon vücutta geniş alanlarda topik olarak kullanıldığı zaman HPA aksisinin supresyonuna sebep olabilir. Pediyatrik hastalar sistemik toksisisiteye daha duyarlıdır. 3 aylıktan küçük hastalarda güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Göze püskürtmekten kaçınılmalıdır. GEBELİKTE VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI GEBELİKTE KULLANIMI ( KATEGORİ C) Gebeler üzerinde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma yoktur. Üreme üzerine yapılan deneysel çalışmalarda, ancak yüksek dozda ilaç uygulanan gruplarda, güçlü kortikosteroidlere özgü advers etkiler görülmüştür. Direkt intranazal uygulamada sistemik maruziyet minimumdur. DALMAN AQ Nazal Sprey sadece ilaçtan beklenen yarar, fetüs için doğabilecek olası riskten fazla ise gebelik esnasında kullanılabilir.

EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI Flutikazon propiyonatın anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Fakat diğer kortikosteroidler anne sütünde tespit edilmiştir. İntranazal flutikazon propiyonatın emziren kadınlarda kullanımıyla ilgili kontrollü çalışmalar ve veriler olmadığından emziren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisine rastlanmamıştır.

YAN ETKİLERİ

Oral veya nazal inhalasyon: Yan etki görülme sıklığı çalışılan popülasyon ve kullanılan doza bağlıdır.

Rapor edilen vakalara genellikle çoklu oral formülasyonlarda rastlanmıştır. (> %3) Santral sinir sistemi: Baş ağrısı (% 2 – %22 ), ateş (%1- %7) Gastrointestinal: Mide bulantısı, kusma (%1-%8) Nöromuskuler & İskelet sistemi: Kaslarda zedelenme (%1- %5), muskuloskeletal ağrı (%1- %5), diğer problemler (%1-%4) Solunum sistemi: Üst solunum yolu enfeksiyonu (%14-%22), boğazda irritasyon (%3-%22), nazal konjesyon (%4-%16), farenjit (%6-%14), oral kandidiyazis ( enfeksiyonu (%3-%10), rinit (%1-%9), dispne ( Karışık: Viral enfeksiyon (%2-%5) %3’ten küçük (Önemli veya Hayatı Tehdit Edici İse): Agresiflik, ajitasyon, katarakt, kolesistit, Churg-Strauss sendromu, Cushing özellikleri, depresyon, dispne, eozinofilik durumlar, fungal deri enfeksiyonu, gastroenterit, Glokom, guatr, büyüme hızında azalma (çocuklarda ve adolesanlarda), artan göz içi basınç, alt solunum yolu enfeksiyonları, Migren, davranış bozuklukları, nazofarenjit, sinirlilik, burun/boğaz polipleri, ağızda ülser, paradoksal bronkospazm, kranial sinirlerde paraliz, fotodermatit, kaşıntı, deride döküntü, boğazda daralma hissi, ürtiker,vaskülit BEKLENMEYENBİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Sitokrom P450 etkisi: CYP3A4 substratı Artmış etki/Toksisite: CYP3A4 inhibitörleri, flutikazonun serum seviyesi ve/veya toksisitesini arttırabilir, bu etki ketokonazolle gösterilmiş eritromisinle gösterilmemiştir. Diğer potansiyel inhibitörler amiodaron, simetidin, klaritromisin, delavirdin, diltiazem, diritromisin, disulfiram, fluoksetin, fluvoksamin, greyfurt suyu, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nevirapin, propoksifen, quinupristin-dalfopristin, ritonavir, saquinavir, verapamil, zafirlukast, zileuton’dur. Salmeterol: Salmeterolun da inhale edilen kortikosteroidlere cevabı arttırdığı gösterilmiştir.

Etanol/Beslenme/Bitki etkileşimleri: Bitki/ Nutrasötik: Teorik olarak St.John’s Wort (Sarı Kantaron otu) flutikazonun serum seviyelerini CYP3A4 izoenzimlerini uyararak düşürebilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Sadece intranazal yoldan uygulanmalıdır. Hasta Kullanma Talimatı Spreyinizi kullanmadan önce bu prospektüsü dikkatlice okuyunuz ve talimatlara uyunuz. Kullanmadan Önce 1. Şişeyi iyice çalkalayınız ve üst kapağı çıkarınız.

2. Eğer şişeyi ilk kez kullanıyorsanız veya bir hafta ve daha uzun bir süre kullanmamışsanız, ilacın düzgün bir şekilde püskürdüğünü görene kadar birkaç kez püskürtünüz. Kullanım Esnasında 3. Burnunuzu iyice temizleyiniz. 4. Bir burun deliğini başparmağınızla bastırarak kapatınız ve nazal aplikatörü diğer burun deliğine sokunuz. Başınızı hafifçe öne eğiniz ve spreyi dik tutunuz. 5. Burnunuzdan nefes almaya başlayınız ve nefes alırken bir doz sprey almak için nazal aplikatörü bir kez aşağıya doğru bastırınız. 6. Ağızdan nefes veriniz. Aynı burun deliğine ikinci bir doz almak için 5.Ve 6. adımları tekrarlayınız. 7. Aynı işlemleri diğer burun deliğine yapınız. Kullanımdan Sonra 8. Nazal aplikatörü bir mendille temizleyiniz ve kapağı kapatınız. Temizleme 1. Nazal aplikatörü çıkarınız,ılık su ile yıkayınız.

2. Sallayarak aşırı suyu uzaklaştırınız ve ılık bir yerde kurumaya bırakınız. Aşırı ısıdan kaçınınız. 3. Nazal aplikatörü tekrar şişenin üstüne yerleştiriniz.

Toz kapağını kapatınız. 4. Eğer aplikatör tıkanırsa, yukarıdaki gibi temizlenebilir ve ılık suda bekletilir. Soğuk musluk suyu altında yıkanır, kurutulur ve tekrar şişeye yerleştirilir. Aplikatörün tıkanıklığını toplu iğne ve diğer keskin aletlerle açmayı denemeyiniz.

DOZU: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar * Mevsimsel allerjik rinit ve perennial rinit profilaksi ve tedavisinde her burun deliğine günde 1 defa tercihen sabahları 2 püskürtme yapılır.(total günlük doz 200 mcg) * Bazı durumlarda her burun deliğine günde 2 defa 2 püskürtme yapmak gerekebilir. (400 mcg) * Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra günde 1 defa her iki burun deliğine 1 püskürtme ile devam edilebilir.(100 mcg ) * Maksimum günlük doz her burun deliğine 4 püskürtmeyi geçmemelidir. Yaşlılar Normal yetişkin dozu uygulanır.

12 yaş altındaki çocuklar * 4-11 yaş arası çocuklarda mevsimsel alerjik rinit ve perenial rinit proflaksi ve tedavisinde günde 1 defa tercihen sabahları her burun deliğine 1 püskürtme yapılır.(100 mcg) * Bazı vakalarda günde 2 kez her bir burun deliğine 1 püskürtme yapılabilir (200 mcg) * Maksimum günlük doz her burun deliğine 2 püskürtmeyi geçmemelidir. * Tam terapötik fayda sağlanması için düzenli kullanım şarttır. * Maksimum etki 3-4 günlük düzenli kullanım sonucu elde edilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ Dalman AQ Nazal Spreyin akut ve kronik aşırı dozajı hakkında yeterli bilgi yoktur.

Sağlıklı gönüllülere 7 gün süre ile günde 2 kez 2mg flutikazon propiyonat intranazal olarak uygulandığında hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninde herhangi bir etki gözlenmemiştir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Kullanmadan önce şişe hafifçe çalkalanmalıdır. 25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Çoçukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve de ambalajında muhafaza edin.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Dalman AQ Nazal Sprey, ucuna ölçülü atomizör pompa, nazal adaptör ve toz muhafazası takılmış 15 ml hacimli, beyaz renkli plastik şişelerde sunulmuştur.

Gerektiği gibi kullanıldığında her şişede 120 ölçülü doz bulunur. RUHSAT TARİHİ VE NO: 08.06.2005 – 205/88 RUHSAT SAHİBİ: Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06520 Balgat/ANKARA İMAL YERİ: Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş FABRİKA 06760 ÇUBUK/ANKARA Reçete ile satılır