CITOLIXIN 40 MG 28 FİLM TABLET

ATC: N06AB04

BARKODU: 8699559090116

FİYATI: 22,52TL

ETKEN MADDE: Citalopram – sitalopram

ÜRETİCİ: RECORDATI

Selektif Serotonin geri-alım inhibitörü (SSRİ) antidepresan. Yetişkinde 20-60mg/gün. Gebelik kategorisi C, anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) ile eşzamanlı kullanımı, aşırı duyarlılık. Etkileşim; MAO inhibitörleri, alkol, tramadol, sumatriptan simetidin.

YAN ETKİLERİ

terlemede artış, baş ağrısı, tremor, sersemlik, uyumsuzluk, uyku hali, uykusuzluk, ajitasyon, sinirlilik, bulantı, ağız kuruluğu, Kabızlık, ishal, çarpıntı, asteni.

.Prospektüs PROSPEKTÜS CİTOLİXİN 40 mg FİLM TABLET FORMÜL Her bir film tablet 40 mg sitalopram’a eşdeğer sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler: Sitalopram antidepresan etkili, güçlü ve selektif serotonin geri alım inhibitörüdür. Sitalopramın, muskarinik kolinerjik reseptörler, histamin reseptörleri ve adrenoseptörlere afinitesi yoktur ya da çok düşük afiniteye sahiptir. Bu reseptörler üzerine etkisinin olmaması nedeniyle sitalopram, ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, sedasyon, kardiyotoksisite ve hipotansiyon gibi trisiklik antidepresanların geleneksel yan etkilerini daha az oluşturur.

Sitalopram, sitokrom P450 II D6 metabolik yolağının çok zayıf bir inhibitörüdür, sonuç olarak istenmeyen etkiler ve etkileşimler daha az görülür. Antidepresan etki genellikle 2-4 hafta sonra yerleşir. Sitalopram kardiyak ileti sistemini veya kan basıncını etkilemez. Bu özellikle yaşlı hastalar için önemlidir. Ek olarak, sitalopram hematolojik, hepatik veya renal sistemleri de etkilemez.

Ayrıca sitalopram kilo kazancına neden olmaz ve alkolün etkisini güçlendirmez. Farmakokinetik Özellikler: Sitalopram’ın oral biyoyararlanımı yaklaşık %80’dir. Absorbsiyon besinlerden etkilenmez. Doruk plazma düzeylerine doz alındıktan 2 ila 4 saat sonra ulaşılır. Proteinlere bağlanma % 80’in altındadır.

Demetilasyon, deaminasyon ve oksidasyonla metabolize olur. Plazmadaki başlıca bileşik değişmemiş sitalopramdır. Kinetiği doğrusaldır. Sabit serum düzeylerine 1-2 haftada ulaşır. Biyolojik yarılanma ömrü yaklaşık 1-1/2 gündür.

Atılımı idrar ve feçes yoluyladır.

ENDİKASYONLAR

Depresyon tedavisi ve relaps/reküransların önlenmesi, – Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve – Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır. KONTR

ENDİKASYONLAR

Sitalopram’a aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) alanlarda da kontrendikedir.

UYARILAR

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır.

Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakından izlenmesi gereklidir Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. CİTOLİXİN, monoamin oksidaz inhibitör’ü (MAOI) alan hastalara verilmemeli ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmelidir. MAOI ile tedavi, CİTOLİXİN’in kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, CİTOLİXİN kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir.

Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, depresyondaki hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar, düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir (“Pozoloji” bölümüne bakınız). Çocuklarda Kullanımı: İlacın güvenlik ve etkinliği bu popülasyonda saptanmadığından önerilmemektedir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik Kategorisi: C Hamilelik ve laktasyon sırasında CİTOLİXİN’in güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa CİTOLİXİN ile tedavi edilmemeleri önerilmektedir. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri: CİTOLİXİN entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir.

Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

YAN ETKİLERİ

CİTOLİXİN ile gözlenen istenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. > % 10: Santral sinir sistemi: Somnolans, insomnia Gastrointestinal: Bulantı, ağız kuruluğu Diğer: Aşırı terleme Santral sinir sitemi: Anksiyete, anoreksia, ajitasyon, esneme Dematolojik: Kızarıklık, kaşıntı Endokrin&metabolik: Seksüel disfonksiyon Gastrointestinal: Diyare, dispepsi, kusma, abdominal ağrı, kilo artışı İskelet & kas: Titreme, artralji, miyalji Solunum: Öksürük, rinit, sinüzit Ender vakalarda konvulsiyon ortaya çıkmıştır. CİTOLİXİN, normalde klinik önem taşımayan biçimde kalp hızında küçük bir azalmaya neden olabilir.

Önceden kalp hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER MAO inhibitörleri: Sitalopram nonselektif MAO inhibitörleri (fenelzin, izokarboksazid) veya MAO inhibe eden diğer ilaçlar (linezolid) ile birlikte kullanılmamalıdır; fatal reaksiyonlar kaydedilmiştir. Sitalopram tedavisi kesildikten sonra nonselektif MAO inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce 5 hafta ve MAO inhibitörü ile tedavi kesildikten sonra sitalopram tedavisine başlamadan önce 2 hafta tedaviye ara verilmelidir. CİTOLİXİN ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu), hipertermi, rijidite, miyoklonusa sebep olabilir.

Eş zamanlı selegilin alındığında mani, hipertansiyon veya serotonin sendromu görülebilir. Amfetamin, buspiron, meperidin, nefazodon, serotonin agonistleri (sumatriptan gibi), sibutramin, sempatomimetikler, ritonavir, tramadol ve venlafaksin ile birlikte serotonin selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin kombine kullanımı serotonin sendromu riskini arttırabilir. Kıvrım diüretikleri (bumetanid, furasemid, torsemid) ile eş zamanlı kullanımı sonucunda hiponatremi riski artabilir. Sitalopram varfarine karşı hipoprotrombinemik yanıtı arttırabilir. CYP3A4 veya CYP2C19 inhibitörleri sitalopramın serum düzeylerini/etkilerini arttırabilir.

Siproheptadin serotonin geri alım inhibitörlerinin etkisini inhibe edebilir. Bitkisel İlaçlarla Etkileşimi: Valerian, St John’s vort, kava kava, SAMe ve gotu kola ile birlikte merkezi sinir sistemi depresyonunu arttırma riski olduğundan kullanılması tavsiye edilmemektedir. Sumatriptan’ın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez. Farmakokinetik etkileşim çalışmaları, CİTOLİXİN tedavisi sırasında spartein oksijenaz’ın (CYP2D6) sadece zayıf bir inhibisyonunu gösterirken, mefenitoin oksijenazın, CİTOLİXİN tedavisinden etkilenmediğini göstermiştir. Simetidin sitalopramın ortalama plazma düzeylerinde artmaya neden olmuştur.

Bu nedenle yüksek doz simetidin ile birlikte kullanıldığında, CİTOLİXİN doz aralığının üst sınırına, dikkatli olunması önerilmektedir. Lityum veya alkol ile etkileşmez ve fenotiyazinler ya da trisiklik antidepresanlarla klinik olarak önemli farmakokinetik etkileşimi yoktur. Benzodiazepinler, nöroleptikler, analjezikler, lityum, antihistaminikler, antihipertansif ilaçlar, beta blokerler ve diğer kardiyovasküler ilaçlarla birlikte CİTOLİXİN’in verildiği klinik çalışmalarda, herhangi bir farmakodinamik etkileşim bulunmamıştır. CİTOLİXİN ve Elektrokonvülsif Terapi’nin (EKT) birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Başlangıç dozu olarak günde 20 mg verilir, gerektiği taktirde doz 40 mg/gün’e kadar çıkartılır.

Besin alımından bağımsız olarak, günün herhangi bir saatinde alınabilir. Erişkinler Depresyon tedavisi: CİTOLİXİN, oral yoldan, tek doz olarak, günde 20 mg kullanır. Her hastanın kişisel cevabı ve depresyonun ciddiyetine göre doz en fazla günde 60 mg’a çıkarılabilir. Panik bozukluğu tedavisi: Günlük 20 mg’lık doza çıkmadan önce, ilk hafta, günde 10 mg’lık oral doz önerilir. Hastanın vereceği bireysel cevaba göre günde en fazla 60 mg’a çıkarılabilir.

OKB tedavisi: Başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg’dır. Klinik değerlendirmeye göre gerekirse, günlük doz 20 şer mg’lık bölümler halinde arttırılarak 60 mg’a çıkarılabilir. Yaşlılarda (65 yaş üstü) Depresyon tedavisi: CİTOLİXİN, oral yoldan, tek doz olarak, günde 20 mg kullanılır. Hastanın bireysel cevabına ve depresyonun ciddiyetine göre doz, günde en fazla 40 mg’a çıkarılabilir. Panik bozukluğu tedavisi: Günlük 20 mg’lık doza çıkmadan önce ilk hafta günde 10 mg’lık oral doz önerilir.

Hastanın vereceği bireysel cevaba göre, günde en fazla 40 mg’a çıkılabilir. Çocuklar Bu popülasyonda, güvenilirlik ve etkinlik bilinmediğinden, önerilmez. Azalmış böbrek fonksiyonu Hafif ya da orta derecede azalmış olan böbrek fonksiyonu durumunda dozaj ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyonu, ciddi olarak azalmış hastaların tedavisine ilişkin, bilgi mevcut değildir (Kreatin klerensi Azalmış Karaciğer Fonksiyonu Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalar, 30 mg/gün’lük dozun üzerine çıkmamalıdır. Tedavi Süresi Antidepresif etki, genelde 2-4 hafta içinde yerleşir.

Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan, relapsları engellemek için 6 ay ya da daha uzun süre kullanmaya devam etmelidir. Rekürant depresyonu (ünipolar) olan hastalarda, yeni hecmelerin önlenmesi için, idame tedavisine birkaç yıl devam edilmelidir. Panik bozukluğu tedavisi amacı ile kullanıldığında CİTOLİXİN, yaklaşık 3 ay sonra maksimum etki gösterir ve tedaviye devam edildiği sürece cevap korunur. OKB tedavisinde etkinin başlaması 2-4 hafta olup, iyileşme zaman içinde görülür. Tedavi bırakılacağı zaman ilaç birkaç hafta içinde azaltılarak kesilmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ Semptomlar: CİTOLİXİN, tek başına aşırı dozda alındığında kaydedilen semptomlar/belirtiler: uyku hali, koma, katılaşmış yüz ifadesi, grand-mal nöbet atağı, sinüs taşikardisi, nadiren nodal ritm, terleme, bulantı, kusma, siyanoz, hiperventilasyondur. Hiç bir vaka ölümle sonuçlanmamıştır. Klinik görünüm tutarlı değildir. Tedavi: Spesifik antidotu yoktur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir.

Oral alınımdan sonra mümkün olduğunca erken, gastrik lavaj yapılmalıdır. Medikal gözlem önerilir. SAKLAMA KOŞULLARl CİTOLİXİN Film Tablet, 25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların göremeyecekleri, erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

CİTOLİXİN 40 mg, 28 film tablet içeren blister ambalajda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ CİTOLİXİN 20 mg, 28 film tablet içeren blister ambalajda.

RUHSAT SAHİBİ DR.F.FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Aydınlevler Mah.

Sanayi Cad. 22 34854 Küçükyalı-İSTANBUL RUHSAT TARİH VE NUMARASI 24.09.2008 216/97 ÜRETİM YERİ YENİ İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Esenyurt/İSTANBUL Reçete ile satılır.