CEZOL IM/IV 1 GR 1 FLAKON

ATC: J01DB04

BARKODU: 8699525272874

FİYATI: 6,53TL

ETKEN MADDE: Cefazolin – sefazolin sodyum

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik. Yetişkin 6-8 saatte bir 250-1500mg. Çocuk 25-50mg/kg/gün 3 veya 4 eşit doza bölünerek. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Probenesid.

YAN ETKİLERİ

diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık ve psödomembranöz kolit, allerjik reaksiyonlar, ALT, AST, BUN ve alkalen fosfataz düzeyinde geçici yükselmeler, flebit, genital ve anal kaşıntı, genital monoliyaz, Vajinit.Prospektüs Formülü: Her flakonda 1 g Sefazolin’e eşdeğer 1048.32 mg Sefazolin sodyum + 4 ml enjeksiyonluk su içeren ampul ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri: Cezol 1 g İ.

M./İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon’un etken maddesi olan Sefazolin tesirini bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek gösteren bakterisid bir antibiyotiktir. Sefazolin, İ.

M. uygulamadan sonra enjeksiyonun uygulandığı bölgeden süratle absorbe olarak kanda yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Sefazolin, böbrek, karaciğer ve akciğer dokularına kolaylıkla geçer. Safra yolları açık hastaların safrasında ve safra kesesinde kan düzeylerinden daha yüksek konsantrasyonlara erişir. İltihaplı sinovyal membranı da kolaylıkla aşar ve uygulanmasından 4 saat sonra eklem boşluklarında serumdakine eşdeğer konsantrasyonlara erişir.

Sefazolin aşağıda yer alan mikroorganizmalara karşı etkilidir: Staphylococcus aureus (penisilinaz üretenler suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis (Metisilin’e dirençli stafilokoklar hariç), A grubu beta-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella türleri, Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae. Endikasyonları: # Solunum sistemi enfeksiyonları Akut ve subakut Bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni, akciğer apsesi, piyotoraks, plörezi, kronik solunum yolu hastalıkları ile bağlantılı sekonder enfeksiyonlar, farenjit, Larenjit, tonsillit # Safra yolları enfeksiyonları Kolanjit, kolesistit # Peritonit, lenfanjit, lenfadenit # Septisemi ve subakut bakteriyel endokardit # Üriner sistem enfeksiyonları Piyelonefrit, piyelit, Sistit, üretrit # Kemik ve eklem enfeksiyonları Osteomiyelit, Artrit # Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Foliküllit, panaris, fronküloz, antraks, erizipel, apse, ülser flegmon, ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekubitus ülseri # Jinekolojik enfeksiyonlar Bartolinit (Bartolin apsesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit, doğum sonrası enfeksiyonları, mastit # Kulak burun boğaz enfeksiyonları Otitis media, sinüzit, parotit, kulak ve burun fronkülü # Proflaktik kullanım Postoperatif enfeksiyonları önleme amacıyla ameliyattan 30-60 dakika önce ve gerekirse ameliyatın tamamlanmasını takiben 3-5 gün kullanılabilir. Kullanım Şekli ve Dozu: Sulandırıldıktan sonra İ.M. veya İ. V. olarak kullanılabilir. İ.M. ve İ. V. uygulamalar için önerilen günlük dozlar birbirinin aynıdır. Erişkin dozu: Duyarlı gram-pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8 saatte bir 250-500 mg olarak uygulanır. Orta ve ağır enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500 mg-1 g, Akut, komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 1 g, Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 12 saatte bir 500 mg, Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda (Ör: endokardit, septisemi) 6 saatte bir 1 g-1.5 g olarak verilir.

Postoperatif enfeksiyon proflaksisi Kontaminasyon riski mevcut cerrahi müdahalelerde, postoperatif enfeksiyonların önlenmesi amacı ile; # Cerrahi müdahaleden önce 1 g Sefazolin verilir. # 2 saat veya daha uzun süren ameliyatlarda, ameliyat süresi içinde 500 mg veya 1 g Sefazolin verilir. # Postoperatif olarak 24 saat süre ile 6-8 saatte bir 500 mg-1 g Sefazolin uygulanır. # Enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlikeli olduğu ameliyatlarda, ameliyattan sonra 3-5 gün daha sefazolin ile tedavi sürdürülebilir. Çocuklarda kullanım: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde günlük doz 25-50 mg/kg olarak hesaplanır ve bu doz 3-4 eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla uygulanır.

Daha şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 100 mg/kg’a kadar arttırılabilir. Enjeksiyon Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat edilecek Hususlar: İntramüsküler Uygulama: Eriticisinde veya eşit hacimde serum fizyolojikte çözülerek büyük bir kas kitlesine ve derine enjekte edilir. İntravenöz Uygulama: Sefazolin intravenöz enjeksiyon şeklinde doğrudan damara enjekte edilebilir ya da aralıklı veya sürekli enfüzyon şeklinde uygulanabilir. İntravenöz Enfüzyon: Sefazolin intravenöz enfüzyon şeklinde uygulanacağında, sulandırılmış 500 mg veya 1 g Sefazolin ya steril su ile 50-100 ml’ye tamamlanarak veya aşağıdaki enfüzyon solüsyonları içinde uygulanır: Kullanılabilecek solüsyonlar: – % 0.9 sodyum klorür, – % 5 dekstroz, – % 10 dekstroz – Laktatlı Ringer solüsyonu.

– Laktatlı Ringer solüsyonu içinde % 5 dekstroz, % 5 dekstroz ve % 0.9 sodyum klorür solüsyonu İntravenöz enjeksiyon: Sulandırılmış 500 mg veya 1 g Sefazolin steril su ile en az 10 ml’ye tamamlanır. Bunu takiben ya 3-5 dakikadan kısa olmayan bir sürede doğrudan damara enjekte edilir veya yukarıda belirtilen parenteral solüsyonlar uygulanan hastalara takılı serum setinin lastik tüpüne enjekte edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Her flakonda 1 g Sefazolin’e eşdeğer Sefazolin sodyum içeren İ.M. kullanım için hazırlanmış Enjektabl toz ve 4 ml enjeksiyonluk su içeren ampul. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: CEZOL 1g İ.M. Flakon CEZOL 500 mg İ.M. Flakon CEZOL 500 mg İ.M/İ.V. Flakon CEZOL 250 mg İ.M. Flakon CEZOL 250 mg İ.M/İ.V. Flakon UYARI: Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.