CEFAKS IV/IM 750 MG 1 FLAKON

ATC: J01DC02

BARKODU: 8699525273284

FİYATI: 10,77TL

ETKEN MADDE: Cefuroxime – sefuroksim

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik. Yetişkin oral 2 x 250-500mg. enjektabl 1-3 x 750mg-1,5gr (böbrek yetmezliğinde dozlar ayarlanmalı) Çocuk oral 30mg/kg/gün ikiye bölünerek. enjektabl 50-200mg/kg/gün üçe bölünerek. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi. Etkileşim; Probenesid.Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

YAN ETKİLERİ

diyare, bulantı, kusma.Kısıtlamalar Parenteral formları UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs Formülü: Her flakon, 750 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim sodyum içerir. Cefaks 750 mg enjektabl flakonda, 42 mg sodyum (1.8 mmol) bulunur. Çözüldüğünde 750 mg flakon içeriği 0.53 ml deplase eder.

Farmakolojik Özellikleri: Farmakodinamik özellikleri Sefuroksim, parenteral (İM, İV) yoldan uygulanabilen, çoğu beta-laktamazlara dirençli, semi-sentetik, geniş spektrumlu sefalosporin grubu bakterisid etkili bir antibiyotiktir. Farmakokinetik özellikleri Sefuroksim intramüsküler uygulamayı takiben 30-45 dakika içinde doruk düzeylere ulaşır. İntramüsküler veya intravenöz enjeksiyon sonrası serum yarı ömrü yaklaşık 70 dakikadır. Doğumdan sonraki ilk haftalarda, bebeklerde sefuroksimin serum yarılanma ömrü yetişkinlerdekinin 3-5 katı olabilir. Kemik, sinovyal sıvı ve aköz hümörde genel patojenler için minimum inhibitör düzeylerinin üstündeki konsantrasyonlara ulaşabilir.

Sefuroksim meninksler iltihaplı olduğunda, kan beyin bariyerini geçer. Kullanılan metodolojiye bağlı olarak proteinlere bağlanma oranı % 33-50’dir. Sefuroksim metabolize olmaz ve büyük bir bölümü ilk 6 saatte elimine olarak, 24 saat içinde verilen ilacın hemen hemen tamamı (% 85-90’ı) değişmeden idrarla atılır. Mikrobiyoloji: Sefuroksim önemli hedef proteinlere bağlanarak bakteri hücre duvarı sentezini inhibe eder ve bu yolla bakterisid etki gösterir. Sefuroksim, beta-laktamaz üretenler dahil birçok Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteri üzerinde bakterisid etkiye sahiptir.

Beta-laktamaz enzimlerine, özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık rastlanılan plasmid aracılığı ile transfer edilen beta-laktamaz enzimlerine karşı dirençlidir. Ampisilin ve amoksisiline dirençli birçok suş üzerine de etkilidir. Sefuroksimin etkili olduğu mikroorganizmaların başlıcaları şunlardır: Gram-negatif mikroorganizmalar: Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar dahil), Escherichia coli, Klebsiella türleri (Klebsiella pneumoniae dahil), Enterobacter türleri, Citrobacter türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Proteus mirabilis, Providencia türleri, Proteus rettgeri, Proteus inconstans, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Moraxella catarrhalis (ampisiline dirençli suşlar dahil). Gram-pozitif mikroorganizmalar: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli türler hariç), Staphylococcus epidermidis (penisilinaz üreten türler dahil, metisiline dirençli türler hariç), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (ve diğer beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus grup B (Streptococcus agalactiae), Bordatella pertussis, Streptococcus mitis (viridans grup). Anaerob mikroorganizmalar: Gram-pozitif ve Gram-negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil), Gram-pozitif basiller (Clostridium türleri dahil), Gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium türleri.

Diğer organizmalar: Borrelia burgdorferi. Aşağıdaki türlerin bazı suşları sefuroksime duyarlı değildir. Streptococcus faecalis, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Enterobacter türleri, Citrobacter türleri, Serratia türleri, Bacteroides fragilis. Aşağıdaki organizmalar sefuroksime duyarlı değildir: Clostridium difficile, Pseudomonas türleri, Campylobacter türleri, Acinetobacter calcoacetius, Listeria monocytogenes, Legionella türleri, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis. CEFAKS Enjektabl ve aminoglikozid antibiyotiklerinin in vitro aktiviteleri kombinasyonda en azından additif ve bazen sinerjik etki gösterir.

Endikasyonları Sefuroksim, antibiyotiğe hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda etkilidir. Bu enfeksiyonların başlıcaları şunlardır: Alt solunum yolu enfeksiyonları: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Klebsiella türleri, Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları), Streptococcus pyogenes ve Escherichia coli’nin neden olduğu pnömonilerde. Üst solunum yolu enfeksiyonları: Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis ve Haemophilus influenzae kaynaklı otitis media, Staphylococcus aureus kaynaklı sinüzit, A grubu ? hemolitik streptokok ve Moraxella catarrhalis’in neden olduğu tonsillit ve farenjit gibi kulak, burun, boğaz enfeksiyonları. Üriner sistem enfeksiyonları: Escherichia coli ve Klebsiella türlerinin neden olduğu, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella türleri, Enterobacter türlerinin neden olduğu, Septisemi: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları), Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil) ve Klebsiella türlerinin neden olduğu, Menenjit: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus’un (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları) neden olduğu, Gonore: Erkeklerde ve kadınlardaki Neisseria gonorrhoeae’nin (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar) neden olduğu komplike olmayan ve yaygın gonokokal enfeksiyonlarda, Kemik ve eklem enfeksiyonları: Staphylococcus aureus’un (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşları) neden olduğu osteomiyelit, septik Artrit gibi hastalıkların tedavisinde endikedir. Doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar: Pelvik enflamatuar hastalık.

Profilaksi: Enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda ve abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyal ve vasküler ameliyatlarda profilaktik olarak uygulanabilir. Özellikle kolon ameliyatlarında ve jinekolojik ameliyatlarda profilaksi için CEFAKS enjektabl genellikle tek başına etkilidir. Ancak uygun görüldüğünde bir aminoglikozid antibiyotik ile veya metronidazol ile kombine edilerek de (oral olarak, supozituar veya parenteral yol ile) kullanılabilir. Kontrendikaysonları: Sefalosporin grubu antibiyotiklere hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Her ne kadar sefuroksim penisilinlere duyarlı olan şahıslarda emniyetle kullanılabilmekteyse de, bazı sefalosporinler ve penisilinler arasında çapraz reaksiyonlar bildirilmektedir.

Bu nedenle penisilinlere karşı anaflaktik reaksiyonlar göstermiş olan hastalarda özellikle dikkatli davranılmalıdır. Allerjik reaksiyonların ortaya çıkması halinde derhal ilaç kesilmelidir. Gerekirse uygun ajanlarla (presöraminler, antihistaminikler, kortikosteroidler gibi) hasta tedavi edilmelidir. Uzun süreli tedaviler, antibiyotiğe hassas olmayan mikroorganizmaların (Ör: Candida, Enterokoklar, Clostridium difficile) aşırı üremesine neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit meydana gelebilmektedir.

Bu nedenle tedavi sırasında veya sonrasında ağır diyare görülmesi halinde ilacın kesilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi (oral Vankomisin gibi) gerekebilir. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatli verilmelidir. Bu hastalarda, yaşlılarda ve daha önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: Gebelik kategorisi B’dir. Sefuroksimin embriyopatik veya teratojenik etkisi görülmemiştir, ancak diğer bütün ilaçlar gibi hamileliğin ilk aylarında dikkatle ve Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde dikkatli davranılmalıdır. Araç vr Makine Kullanımı Üzerine Etkisi: Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir veri mevcut değildir. Yan Etkiler/Advers Etkiler Sefuroksim genellikle iyi tolere edilen bir antibiyotiktir. Yan etkiler oldukça seyrektir ve genellikle hafif ve geçicidir. En sık karşılaşılan yan etkiler İV uygulamayı takiben görülen lokal reaksiyonlardır.

Sefuroksim kullanımı ile bazı şahıslarda gastrointestinal rahatsızlıklar (diyare, bulantı), nadiren psödomembranöz kolit, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis (egzantemik nekrolizis), deride kızarıklık, döküntü, hipersensitiviteye bağlı olarak ürtiker, ilaç ateşi, pruritis, pozitif Coombs testi, interstisyel nefrit, çok nadir olarak anaflaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, serum bilirubin ve karaciğer enzimlerinde geçici yükselmeler (ALT, AST ve LDH), hemoglobin ve hematokrit seviyelerinde azalma, eosinofili, lökopeni ve nötropeni gibi hematolojik parametrelerde değişiklikler, serum kreatinin ve/veya kan üre, azot değerlerinde yükselmeler ve kreatinin klerensinde azalma görülebilmektedir. İntramüsküler enjeksiyon yerinde geçici ağrı olabilir. Bu daha çok yüksek dozlarda meydana gelir. Ancak bu durum tedavinin kesilmesini genellikle gerektirmez. Nadiren intravenöz enjeksiyonu takiben tromboflebit görülebilir.

BEKLENMEYEN BiR ETKi GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç Etkileşmeleri: Yüksek dozda probenesid ile birlikte verilmesi sefuroksimin itrahını geciktirir ve yüksek serum düzeyleri oluşturur. Sefuroksimin aminoglikozidlerle kombinasyonu additif nefrotoksisiteye neden olabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs testi pozitif bulunmuştur. Bu durum kanın cross matching’ini değiştirebilir.

İdrarda glikoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling solüsyonu, Clinitest), sefuroksim bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Ancak enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir. Kan şekeri tayininde kullanılan ferrisiyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Sefuroksim kullanan hastaların kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz veya heksokinaz metotları ile tayini tavsiye edilir. Alkalin pikrat ile yapılan kreatinin miktar tayinini etkilemez.

Menenjit tedavisinde kullanılan diğer terapötik rejimlerde olduğu gibi sefuroksim ile tedavi edilen az sayıda hastada hafif veya orta derecede işitme kaybı bildirilmiştir. Diğer antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, sefuroksim sodyum enjeksiyonu ile 18 ve 36’ıncı saatlerde yapılan serebrospinal sıvı kültürlerinde Haemophilus influenzae’nın pozitif olmaya devam ettiği görülmüştür, bununla beraber bu olayın klinik ilişkisi bilinmemektedir. Kullanım Şekli ve Dozu Sefuroksimin günlük dozu ve uygulama yolu; hastanın yaşına, enfeksiyonun şiddetine ve enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların hassasiyetine göre ayarlanır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde CEFAKS aşağıda belirtilen dozlarda kullanılmalıdır. Erişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda: 8 saatte bir 750 mg (İV veya İM).

Ağır enfeksiyonlarda bu doz günde 3 kez İV olarak 1.5 g’ a kadar arttırılmalıdır. Gerektiğinde İM ya da İV enjeksiyonlar günlük 3-6 g total doz verilerek 6 saatlik aralarla yapılabilir. Bebek ve çocuklar: Günlük doz, vücut ağırlığının her kg’ı için 30-100 mg’dır. Bu doz 3 veya 4 eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla uygulanır.

Bu yaş grubunda birçok enfeksiyonun tedavisi için 60 mg/kg/günlük doz yeterli olacaktır. Yenidoğanlar: Doğumdan sonraki ilk haftalarda, bebeklerde sefuroksimin serum yarılanma ömrü erişkinlere göre 3-5 kez daha fazla olabilir. Bu sebeple yenidoğan grubunda mutad günlük doz 30-100 mg/kg’dır ve bu doz 2 veya 3 eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla uygulanır. Ancak doğumdan sonraki ilk üç ay içerisinde sefuroksimin kullanım güvenliğinin olmadığı unutulmamalıdır. Gonore: Gonore tedavisinde CEFAKS, 1.

5 g tek doz olarak uygulanmalıdır ve bu doz farklı yerlerden örneğin her bir kalçadan iki adet 750 mg CEFAKS’ın İM yoldan uygulanmasıyla yapılabilir. Menenjit: CEFAKS, duyarlı türlerin sebep olduğu bakteriyel menenjitin tedavisinde aşağıda belirtilen dozlarda kullanılabilir: Erişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda 8 saatte bir 3 g (İV), Bebek ve çocuklarda günlük doz vücut ağırlığının her kg’ı için 150-250 mg olarak hesaplanır ve bu doz 3 veya 4 eşit kısma bölünerek İV yoldan verilebilir. Yenidoğanlarda ise menenjit tedavisinde mutad günlük doz 100 mg/kg’dır ve bu doz İV yoldan uygulanabilir. Cerrahi Profilaksi: Abdominal, pelvik ve ortopedik operasyonlarda anestezinin indüksiyon safhasında 1.5 g CEFAKS Enjektabl flakon İV olarak uygulanır.

Bu doza operasyondan 8 ve 16 saat sonra İM olarak iki kez daha 750 mg’lık dozlar ilave edilebilir. Kardiyak, pulmoner, özofajiyal ve vasküler operasyonlarda anestezinin indüksiyon safhasında 1.5 g CEFAKS enjektabl flakon İV olarak uygulanır. Profilaksiye operasyondan sonraki 24-48 saat içinde günde 3 defa 750 mg İM CEFAKS enjektabl flakon ile devam edilir. Artroplasti (Total eklem replasmanı) ameliyatlarında: Likid monomer ilavesinden önce kuru metilmetakrilat alçısının her paketine toplam 1.

5 g sefuroksim toz ilave edilebilir. Renal fonksiyon bozukluğunda dozun ayarlanması: Kreatinin klerensi 20 ml/dak’a veya altına düşünceye kadar doz ayarlaması yapılması gerekmez ve mutad dozlar (750 mg-1.5 g 3×1) uygulanabilir. Kreatinin klerensi 10-20 ml/dak. olan erişkinlerde dozun günde 2 kez 750 mg’a düşürülmesi tavsiye edilir.

Kreatinin klerensi 10 ml/dak.’dan daha düşük olan ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ise günde tek doz 750 mg yeterlidir. Hemodiyalizdeki hastalara, her diyaliz sonunda ilave 750 mg İV veya İM olarak verilmelidir. CEFAKS, peritonal diyaliz sıvısına da katılabilir. Bu amaçla her iki litre diyaliz sıvısına 250 mg CEFAKS ilave edilebilir.

Sefuroksimin, (CEFAKS Enjektabl Flakon) aynı zamanda oral uygulama için sefuroksim aksetil ester formu (CEFAKS Film Tablet) mevcuttur. Bu parenteral tedavinin oral uygulamaya değiştirilmesinin klinik olarak endike olduğu durumlarda, sefuroksim parenteral tedavisine oral tedavi ile devam olanağı sağlar. Enjeksiyonun Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar: Sefuroksim, beyazımsı açık sarı renkler arasında bir tozdur. Yeterli miktarda su ilave edilip intramüsküler veya intravenöz uygulama için hazırlandığında grimsi-beyaz süspansiyon ya da sarımtırak çözelti halini alır. Renkteki bu değişiklikler müstahzarın yarar ve güvenirliğini etkilemez.

İM Uygulama: CEFAKS 250 mg enjektabl flakona 1 ml ve CEFAKS 750 mg enjektabl flakona 3 ml enjeksiyonluk su ilave ediniz. Hafifçe opak bir süspansiyon oluşuncaya kadar çalkalayınız. İV Enjeksiyon: CEFAKS 250 mg enjektabl flakon için en az 2 ml, CEFAKS 750 mg enjektabl flakon için en az 6 ml ve CEFAKS 1.5 g enjektabl flakon için en az 15 ml enjeksiyonluk su kullanarak CEFAKS enjektablı çözünüz. İV İnfüzyon: CEFAKS 1.

5 g enjektabl flakon, 30 dakika içinde uygulanacak kısa intravenöz infüzyon için 50-100 ml enjeksiyonluk suda çözülebilir. Bu solüsyonlar direkt olarak damara verilebilir ya da eğer hastaya parenteral sıvılar veriliyorsa takılan set içine zerk edilerek hastaya verilebilir. CEFAKS enjektabl yaygın olarak kullanılan birçok intravenöz sıvı ile beraber kullanılmaya elverişlidir. Doz Aşımını ve Tedavisi Sefalosporinlerin çok yüksek dozda alınması, konvülsiyonlara sebep olabilmektedir. Böyle hallerde ilaç derhal kesilmeli, gereğinde antikonvülsan ilaçlar verilmelidir.

Hemodiyaliz ve peritonal diyaliz sefuroksimin serum düzeyini düşürmekte yarar sağlamaktadır.

SAKLAMA KOŞULLARI

250C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Bütün enjektabl flakonlar sulandırıldıktan sonra tercihen bekletilmeden kullanılmalıdır. Bununla beraber CEFAKS enjektabl intramüsküler süspansiyonları ve direkt intravenöz enjeksiyon için hazırlanan sulu çözeltileri 250C’nin altında 5 saat, 2-8?C’de 48 saat süreyle saklanabilir.

Hazırlanan CEFAKS enjektabl süspansiyon ve çözeltilerinde saklama sırasında renk koyulaşması görülebilir. 15 ml Enjeksiyonluk Su’da çözülmüş 1.5 g CEFAKS enjektabl, metronidazol enjeksiyonuna (500 mg/100 ml) ilave edilebilir, her iki preparat da 250C’nin altında saklanırsa 24 saat süreyle aktivitelerini muhafaza ederler. 1.5 g CEFAKS enjektabl 1 g (15 ml’de) veya 5 g (50 ml’de) azlosilin ile birlikte 40C’de 24 saat, 250C’nin altında 6 saat saklanabilir.

CEFAKS enjektabl (5 mg/ml) % 5 a/h veya % 10 a/h ksilitol enjeksiyonunda 250C’de 24 saate kadar saklanabilir. CEFAKS enjektabl, yaygın olarak kullanılan aşağıdaki intravenöz infüzyon sıvıları ile geçimlidir. CEFAKS enjektabl aşağıdaki çözeltiler içinde, oda temperatüründe 24 saat süreyle etkinliğini muhafaza eder. Sodyum Klorür enjeksiyon BP % 0.9 a/h; % 5 Dekstroz enjeksiyon BP; % 0.

18 a/h Sodyum Klorür artı % 4 Dekstroz enjeksiyon BP ve % 5 Dekstroz ve % 0.9 Sodyum Klorür enjeksiyon; % 5 Dekstroz ve % 0.45 Sodyum Klorür enjeksiyon; % 5 Dekstroz ve % 0.225 Sodyum Klorür enjeksiyon; % 10 Dekstroz enjeksiyon; % 10 Invert şekerin Enjeksiyonluk Su’daki çözeltisi; Laktatlı Ringer Enjeksiyonu USP; M/6 Sodyum Laktat enjeksiyonu; Kompoze Sodyum Laktat enjeksiyon BP (Hartmann çöz.) % 2. 74 a/h Sodyum Bikarbonat enjeksiyon BP’nin pH’sı çözeltinin rengini etkilediğinden CEFAKS enjektablın seyreltilmesi için tavsiye edilmez. Bununla beraber gerektiğinde, infüzyon ile Sodyum Bikarbonat enjeksiyon alan hastalara CEFAKS enjektabl set tübünden verilebilir. CEFAKS enjektablın Sodyum Klorür Enjeksiyon BP % 0.9 a/h ve % 5 Dekstroz Enjeksiyon içindeki stabilitesi hidrokortizon sodyum fosfatın bulunmasından etkilenmez. CEFAKS enjektabl % 1’e kadar lidokain hidroklorür içeren sulu çözeltiler ile de geçimlidir.

CEFAKS enjektabl aşağıdaki intravenöz infüzyonlarla karıştırıldığında 24 saat oda temperatüründe geçimlidir: Heparin (10 ve 50 ünite/ml) % 0.9 Sodyum Klorür Enjeksiyon içinde; Potasyum Klorür ( 10 ve 40 mEql) % 0.9 Sodyum Klorür Enjeksiyon içinde.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

750 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim sodyum içeren İV ve İM kullanım için hazırlanmış flakon ve 6 ml enjeksiyonluk su içeren ampul. Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: CEFAKS 250 mg İM/İV Enjektabl Toz İçeren Flakon CEFAKS 125 mg 10 Film Tablet CEFAKS 250 mg 10, 14, 20 Film Tablet CEFAKS 500 mg 10, 14, 20 Film Tablet CEFAKS 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül, 50 ml ve 100 ml UYARI: Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir.

İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.