BIOMENT BID 200/28 ORAL 70 ML SÜSPANSİYON

ATC: J01CR02

BARKODU: 8699638284375

FİYATI: 9,75TL

ETKEN MADDE: amoxicillin clavulanate – amoksisilin + klavulanik

ÜRETİCİ: TEVA ILAC

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik. Klavulanik asit beta laktamaz inhibitörüdür. Doz amoksisilin esas alınarak hesaplanır. Yetişkin 2×500-1000mg. 3×250-500mg. Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; penisilin allerjisi. Etkileşim; bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid, Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinik asit.

YAN ETKİLERİ

allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALT yükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri, hemolitik Anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranöz kolit.Kısıtlamalar Parenteral formları UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir. Prospektüs FORMÜLÜ Bioment-BID 200/28 Forte Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz; sulandırıldığında meydana gelen 70 mL süspansiyonun her 5 mL’sinde (1 ölçek), 200 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 28.5 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat ve yardımcı madde olarak limon ve tutti frutti aromaları, sitrik asit ve acesulfame K içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amoksisilin/klavulanik asit, genel tıpta ve hastanede sık karşılaşılan bakteriyel patojenlere karşı kayda değer bir geniş etki spektrumuna sahip bir antibiyotik ajandır.

Klavulanatın beta-laktamazları inhibe eden etkisi, amokhsisilin’in spektrumunu, aralarında diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli birçok organizmanın da bulunduğu daha geniş bir bakteri grubunu içine alacak şekilde genişletir. Antibiyotiği, patojen üzerindeki etkisini göstermesinden önce tahrip eden bakteriyel enzimler, birçok antibiyotiğe karşı direncin nedenidir. Bioment’deki klavulanat beta-laktamaz enzimlerini bloke ederek bu savunma mekanizmasına karşı önceden harekete geçer ve böylelikle organizmaları, vücutta rahatlıkla ulaşılabilen konsantrasyonlarda amoksisilinin hızlı bakterisid etkisine duyarlı kılar. Klavulanatın kendisinin de bir miktar antibakteriyel aktivitesi vardır, ancak amoksisilin ile birlikte, hastanede ve genel tıpta yaygın kullanımı olan geniş spektrumlu bir antibiyotik ajan (Bioment) meydana getirir. Amoksisilin/klavulanik asit’in her iki komponentinin farmakokinetik özellikleri birbirlerine yakın bir uyum gösterir.

Her iki komponentin zirve serum düzeylerine, oral uygulamadan sonra yaklaşık 1 saat içinde ulaşılır. Gerek amoksisilin gerekse klavulanat, serum proteinlerine düşük oranda bağlanırlar ve yaklaşık %70’I serumda serbest halde kalır. Amoksisilin/klavulanik asit dozajının iki katına çıkarılması, elde edilen serum düzeylerini yaklaşık olarak iki katına çıkarır. Bakteriyolojisi Bioment, aşağıdakilerin de dahil olduğu çok sayıda mikroorganizmaya karşı bakterisid etki gösterir: GRAM-POZİTİFLER: Aeroblar: Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis dahil), Corynebacterium türleri, Bacillius anthracis, Listeria monocytogenes. Anaeroblar: Clostridium türleri, Peptokok türleri, Peptostreptokoklar.

GRAM-NEGATİFLER: Aeroblar: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella türleri, Moraxella catarrhalis, Salmonella türleri, Shigella türleri, Bordetella pertussis, Brucella türleri, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida. Anaeroblar: Bacteroides fragilis dahil olmak üzere Bacteroides türleri. ampisilin ve amoksisiline dirençli beta-laktamaz üreten suşlar dahil.

ENDİKASYONLAR

Günde iki kez uygulama için Bioment-BID 200/28, amoksisilin/klavulanik asite duyarlı organizmaların neden olduğu aşağıdaki alanlardaki bakteriyel enfeksiyonların kısa dönemli tedavisinde endikedir: Hafif ve orta şiddette enfeksiyonlar: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, örn. Tonsillit Alt solunum Yolu Enfeksiyonları, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Ciddi Enfeksiyonlar Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, örn.

Otitis media ve sinüzit Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları, örn. Pnömoni Üriner Sistem Enfeksiyonları Günde iki kez Bioment-BID 200/28 yalnızca yukarıda sıralanan durumlarda endike ise de, amoksisiline duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar Bioment-BID 200/28 tedavisine cevap verebilir. Amoksisiline duyarlı organizmalar ve Bioment-BID 200/28/e duyarlı beta-laktamaz üreten organizmaların neden olduğu mikst enfeksiyonların tedavisinin bir başka antibiyotiğin eklenmesini gerektirmesi beklenmez.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Diğer beta-laktam antibiyotiklerle (örn.

Sefalosporinler) çapraz-duyarlılık ihtimaline dikkat edilmelidir. Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.

UYARILAR

Bioment alan bazı hastalarda, karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklikler gözlenmiştir. Bu değişikliklerin klinik anlamı kesin değildir, ancak Bioment karaciğer fonksiyon bozukluğu bulguları olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli olabilen, ancak genellikle geri-dönüşlü olan kolestatik sarılık nadiren bildirilmiştir.

Belirtiler ve semptomlar, tedavinin kesilmesinde sonra 6 haftaya kadar belirgin olmayabilir. Orta şiddette veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda Bioment-BID 200/28 Forte Oral Süspansiyon önerilmez. Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların penisilin aşırı duyarlılığı öyküsü bulunan bireylerde ortaya çıkması ihtimali daha büyüktür (Bkz. Kontrendikasyonları).

Amoksisilin alan hastalarda, eritematöz raşlar glandüler ateşle ilişkilendirilmiştir. Uzun süreli kullanım, bazen duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasıyla da sonuçlanabilir. Hamilelerde kullanımı: Oral ve parenteral yoldan uygulanan amoksisilin/klavulanik asit ile hayvanlarda (fareler ve sıçanlar) yapılan üreme çalışmalarında, herhangi bir teratojenik etki görülmemiştir. İnsanlarda, hamilelikte Bioment kullanımı ile ilgili sınırlı deneyim vardır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, hekim tarafından zorunlu görülmediği takdirde hamilelerde (özellikle ilk trimestrde) kullanımından kaçınılmalıdır.

Süt verme döneminde kullanımı: Biomenet süt verme döneminde kullanılabilir. Anne sütüne eser miktarlarda salgılanıyor olması ile ilişkili olarak sensitizasyon riski dışında, bebek üzerinde herhangi bir zararlı etkisi yoktur.

YAN ETKİLERİ

Yan etkiler, amoksisilin ile olduğu gibi, sık değildirler ve temelde hafif ve geçici niteliktedirler. Diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, psödomembranöz kolit ve kandidiyazis bildirilmiştir. Bulantı, seyrek olmakla birlikte, daha çok daha yüksek dozlarla yapılan oral uygulamalarda görülür.

Oral tedavi ile gastrointestinal yan etkiler ortaya çıkarsa, Bioment’i yemeklerin başlangıcında alarak bunlar azaltılabilir. Semi-sentetik penisilinlerle, hastalarda orta derecede AST ve/veya ALT yükselmeleri kaydedilmiştir, ancak bu bulguların anlamı bilinmemektedir. Bioment ile nadiren hepatit ve kolestatik sarılık bildirilmiştir. Ancak bunlar şiddetli olabilir ve aylarca sürebilir. Predominant olarak erişkin veya yaşlı hastalarda ve biraz daha sıkça erkeklerde ortaya çıktıkları bildirilmiştir.

Belirti ve semptomlar tedavi sırasında da ortaya çıkabilirse de, daha sık olarak tedavinin kesilmesinden sonra, 6 haftaya kadar olan bir gecikmeyle oldukları bildirilmektedir. Karaciğer olayları genellikle geri dönüşlüdür. Bununla birlikte, çok nadir durumlarda ölüm bildirilmiştir. Bunlar hemen her zaman, altta yatan ciddi hastalık ve konkomitan medikasyon bulunan vakalardır. Bazen ürtikeryal ve eritematöz raşlar ortaya çıkabilir.

Nadiren eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve eksfolyatif dermatit bildirilmiştir. Bu raş tiplerinden biri ortaya çıkarsa tedavi kesilmelidir. Diğer beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi anjiyoödem ve anafilaksi bildirilmiştir. Nadiren interstisyel nefrit ortaya çıkabilir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, 2 yaşın altındaki çocuklarda gastrointestinal yan etkilerin insidansı daha yüksek olabilir.

Buna karşın klinik çalışmalarda, 2 yaşın altındaki çocukların yalnızca %4’ü tedaviyi bırakmıştır. Diğer beta-laktamlarda olduğu gibi, nadiren geçici lökopeni, trombositopeni ve hemolitik anemi bildirilmiştir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bioment alan bazı hastalarda kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Bioment, antikoagülan tedavi görmekte olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, Bioment oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu konuda uyarılmalıdırlar. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Bioment-BID 200/28 Oral Süspansiyon 2 ay – 6 yaş grubu çocukların kullanımı için formüle edilmiştir. Uygulanacağı zaman, kuru tozun tarif edildiği şekilde su ile karıştırılmasıyla oral süspansiyon elde edilir. Aşağıdaki tablo çocuklarda kullanım için rehber olmaktadır. Önerilen mutad günlük doz Hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda (alt solunum yolu enfeksiyonu, tonsillit ve 12 saatte bir uygulanan dozlara bölerek deri ve yumuşak doku enfeksiyonları) 25/3.

6 mg/kg/gün Daha şiddetli enfeksiyonların tedavisinde (otitis media, sinüzit, pnömoni ve idrar 12 saatte bir uygulanan dozlara bölerek yolu enfeksiyonları) 45/6.4 mg/kg/gün 2 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklar 2 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklarda hafif, orta şiddette veya şiddetli enfeksiyonların tedavisinde uygulanırken doz düzenlemesi vücut ağırlığına göre yukarıdaki tabol esas alınarak yapılmalıdır. Hesaplanan günlük toplam doz ikiye bölünerek ölçülü kaşıkla verilmelidir. 8 kg’ın üzerindeki çocukların şiddetli enfeksiyonlarında yüksek doz verilirken, doz başına 5 mL’yi aşmamak için Bioment-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyon uygulanması tavsiye edilir. 2-6 yaş arasındaki çocuklar 25/3.

6 2.6 yaş günde iki kez 5.0 mL Bioment-BID 200/28 süspansiyon* mg/kg/gün (13-21 kg) 45/6.4 2-6 yaş günde iki kez 10.0 mL Bioment-BID 200/28 süspansiyon mg/kg/gün (13-21 kg) *Bu doz, günde iki kez 5 mL Bioment-BID 400/57 Süspansiyon ile uygun bir şekilde sağlanabilir.

Bioment-BID 200/28 Oral Süspansiyon ile 2 aylığın altındaki çocuklarda dozaj önerileri yapmak için yeterli deneyim mevcut değildir. Böbrek fonksiyonları olgunlaşmamış bebekler Böbrek fonksiyonları olgunlaşmamış çocuklarda Bioment-BID 200/28 Oral Süspansiyon önerilmez. Böbrek Yetmezliği Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 30 ml/dak.’nın üzerinde olan çocuklarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 30 ml/dak’nın altında olan çocuklarda Bioment-BID 200/28 Forte Oral Süspansiyon önerilmez.

Karaciğer yetmezliği Dozlama dikkatle yapılmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Henüz bir dozaj önerisini dayandırabilmek için yeterli veri mevcut değildir. Hazırlanması Bioment-BID 200/28 Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerindeki çizginin yarısına kadar önceden kaynatılıp soğutulan içme suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra şişe üzerindeki çizgiye kadar önceden kaynatılıp soğutulan içme suyu ekleyip yeniden çalkalayınız.

Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. Bioment yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp, bir oral preparat ile devam edilebilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Bioment ile doz aşımı problemlerinin ortaya çıkması ihtimali düşüktür.

Eğer ortaya çıkarsa, gastroentestinal semptomlar ve sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları belirgin olabilir. Bunlar, sıvı-elektrolit dengesine dikkat ederek semptomatik olarak tedavi edilebilir. Bioment, hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir. İKAZLAR Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

Sulandırılmamış tozu 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Her kullanımdan sonra şişenin kapağını iyice kapatınız. Süspansiyon hazırlandıktan sonra aktivitesini buzdolabında 7 gün muhafaza eder. Buzluğa koymayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Bioment-BID 200/28 Forte oral Süspansiyon için kuru toz; sulandırıldığında 70 mL süspansiyon verebilen kuru toz içeren şişelerde 5 mL’lik ölçeği ile birliktedir. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ Preparatın ayrıca; Bioment®-BID 1000 mg film tablet, BİOMENT®-BID 625 mg Film tablet, BİOMENT®-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz (35 ml) isimli formları da mevcuttur. Reçete ile satılır.

RUHSAT TARİHİ

30.10. 2000 – Ruhsat No: 196/1 Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri: Fako İlaçları A.Ş., Levent, İstanbul